Alexanderteknikk-lærer
Halvard Heggdal
C.J. Hambros plass 7, Oslo
Bokomtaler (alfabetisk)

Alexanderteknikk

Undervisningen

Timebestilling

Halvard Heggdal

blogg

Tips & artikler

Litteratur

Lenker

Forsiden

A Lawyer's Guide to the Alexander Technique   
Using Your Mind-Body Connection to Handle Stress, Alleviate Pain, and Improve Performance
Karen G. Krueger
Usedvanlig velskrevet introduksjonsbok på under 70 sider av alexanderlærer som tidligere var advokat. Forfatteren sammenligner det å lære Alexanderteknikk med å lære å snakke et nytt språk. Alexanderteknikkens prinsipper om feilsansing, inhibisjon, retning og «primary control» er godt forklart, og hun skriver informativt om vaner og stress. Begrepet «kropps
holdning» behandles på en god måte, men illustrasjonsfoto kan gi feil inntrykk. Bruk av Alexanderteknikk-sjargong som ikke er fysiologisk korrekt, og en stor anatomisk brøler («condyle» betyr ikke grop), trekker noe ned. Et eget kapittel er viet advokatyrket spesielt. Men boken fungerer som introduksjon for hvem som helst med et kontorbasert yrke.
Krueger, Karen G. 2016. American Bar Association.   
ISBN-10: 1627225935 ISBN-13: 978-1627225939 pb

A Means to an End
Articles and Letters on the Alexander Technique 1909-1955
Sean Fischer (ed)
124 publiserte artikler og brev skrevet til støtte for teknikken, mange av dem av kjente navn i Alexanderteknikken. Min første tanke var at det kritiske perspektivet mangler. Men mange overdrevne påstander på teknikkens vegne svekker troverdigheten og sørger for en slags balanse.
Boken er først og fremst interessant for dem som er spesielt interessert i  Alexanderteknikkens historie. Du får innblikk i hvordan noen av Alexanderteknikk-historiens personer tenkte. Interessant er å se framstillingen av teknikken endre seg med tiden, både preget av tidsånden, og av tidspunktene for utgivelse av Alexanders bøker.
Fischer, Sean (ed). 2015. Mouritz ISBN-13: 978-0-9543522-1-9 Pb

A Neglected Influence  
Frederick Matthias Alexander and John Dewey  
Eric David McCormack,
McCormack
Doktoravhandling i filosofi fra 1958 som søker å vise påvirkningen Alexanderteknikken hadde på filosofen John Dewey. Dewey er kjent for utsagnet «learning by doing». Alexanderteknikken ga ham praktisk erkjennelse av at all «doing» er betinget av våre vaner.
McCormack presenterer Alexander og hans arbeid og gjør rede for kontakten de to hadde. Alexanders påvirkning på Dewey vises gjennom sammenligninger mellom Alexanders Man's Supreme Inheritance og Deweys Human Nature og Conduct. Forfatteren går så nærmere inn på to problematiske områder i Alexanders teori: påstanden om generell degenerasjon og dennes konsekvens for evolusjonen, og eksistensen av Primary Control. Dewey arbeidet for å få testet Alexanders hypoteser vitenskapelig, men Alexander var motvillig, noe som skapte motsetninger dem imellom.
Å se Alexanderteknikken gjennom øynene til en filosof er en lærerik øvelse, men språkbruken i deler av teksten er svært tung. Dette blir en bok for de spesielt interesserte. McCormack hevder feilaktig at Alexander ikke var påvirket av Dewey. Denne påvirkningen blir kun nevnt i en artikkel i bokens tillegg. For Alexanderteknikken og dens lærere hadde et slikt tema gitt en mer aktuell bok.
Eric David. 2014 Mouritz. ISBN 978-0956849816 Pb

A New Model of Man's Conscious Development
Theodore Dimon
Denne lille boken er en rekke foredrag Dimon har gitt på sin skole for Alexander-lærere. Dimon hevder, som Alexander gjorde, at et høyere bevissthetsnivå er neste steg i menneskets utvikling. Denne utviklingen vil finne sted på individnivå, bygget på individets oppmerksomhet i aktivitet. Dimon hevder at både østlige tradisjonelle og vestlige vitenskapelige metoder mangler en modell for en slik mulig utvikling. Dimon forsøker å skissere en modell, basert på «Neurodynamics» (Alexanderteknikk) – studiet av individet i aktivitet, og antyder muligheter det vil gi innen helse og utdanning. Dimon evner å sette Alexanderteknikken inn i en større sammenheng og unngår lamarckisme, vitalisme eller spiritualitet, men beveger seg i denne boken ofte på grensen til det spekulative.
Dimon, Theodore. 2015. Day Street Press ISBN: 978-0-578-16681-0

A Time to Remember
A personal diary of teaching the F.M. Alexander Technique in 1946.
Walter Carrington
Carrington var ferdig utdannet lærer i 1939. Under krigen var han flyger, ble skutt ned over Ungarn og alvorlig skadd. Dette er dagboken fra det første året han var tilbake som Alexanderteknikk-lærer. Gir innblikk i en fersk alexanderlærers hode, og en autentisk skildring av pionertiden når det gjaldt utdanning av Alexanderteknikk-lærere. Mye triviell informasjon, men her og der kommer svært interessante sitater og kommentarer fra Alexander. Det er store forhåpninger til teknikkens framtid, samtidig som rettsaken Alexander anla for å renvaske seg fra beskyldninger om kvakksalveri truer i bakgrunnen.
Mange kjente Alexanderteknikk-personer er nevnt og det finnes korte biografier på de fleste av dem. Interessant er også listen over studenter ved lærerutdannelsen de første ti-årene, med blant annet navnet på en norsk student.
Carrington, Walter. 1996. The Sheildrake Press ISBN 0-9519998-1-8

Agility at Any Age  
Discover the Secret to Balance, Mobility, and Confidence  
Mary Derbyshire

Denne lille boken åpner med et kapittel om vaner/uvaner. Deretter tar hvert kapittel for seg en grunnleggende aktivitet, som å sitte, stå, reise/sette seg, puste og gå. Siste kapittel handler om hvordan å ta i bruk teknikken i dagliglivet. Et tillegg forteller om Alexanders bakgrunn og historie.
Strukturen i boka er tydelig, men teksten er rotete og springende. Anatomiske og fysiologiske forklaringer er uklare. Teknikkens prinsipper er kort og greit forklart, men fraværende i store deler av boken. Svært mange øvelser foreslås, særlig i siste kapittel, men ofte mangler forklaring på hvordan teknikken er ment å anvendes i øvelsene, dermed blir det mer gymnastikk enn Alexanderteknikk.
Til boken følger flere titalls videoer, som heldigvis er ganske korte. De er usedvanlig dårlige. En kan få inntrykk av at boken er myntet på eldre personer, men teksten bærer i liten grad preg av dette. Passer nok best for de på 50+. Eller kanskje like greit å finne en annen bok.
Derbyshire, Mary. 2017. CreateSpace. ISBN-10: 1540811190 ISBN-13: 978-1540811196    Pb

Alexander in Primary Education  
A Workbook and Practical Guide to Teaching the Alexander Technique in Primary Schools    
Sue Merry har jobbet med barn i grunnskolealder siden 1994. I denne lille boken forteller hun om hvordan det begynte, og deler erfaringer og råd om hvordan å presentere, undervise og bruke Alexanderteknikken i førskole og barneskole. Hun var med å starte Educare Small School hvor Alexanderteknikken er en del av skolehverdagen. Vi får lese om bevegelsesaktiviteter de har hver morgen og pausetiden midt på dagen,  Educare Movement Circle og Educate Quiet Time. Ellers får får «lazy eights» spesiell oppmerksomhet  - å tegne store liggende åttetall. Aktiviteten egner seg godt til å anvende teknikken i og kan videreføres til det å skrive Andre praktiske aktiviteter eller «games» blir presentert i to kapitler, det ene med games samlet av en annen AT-lærer, Esther Miltiadous.
Et kort resyme blir gitt av historien om «The Little School», barneskolen som Alexander hadde fra 1924-ca  1943. Boken avsluttes med to historier om «Terry Tall and Digby Down» skrevet av Sue Merry og brukt til å formidle Alexanderteknikkens «hemmelige ord»: My head is a floaty baloon and my shoulders are runny custard».
Til å bare være på hundre sider inneholder denne boken mange gode råd. Dessverre inneholder den også en anselig mengde pseudovitenskap: Energy Breathing, EFT og Brain Gym-øvelser.
Jeg vet ikke om det er mest fint eller mest foruroligende at boken er ment å brukes som arbeidsbok på kurs for alexanderlærere i regi av STAT.
Merry, Sue. 2018. Egenpublisert

Alexander in Secondary and Tertiary Education
A Workbook and Practical Guide to Teaching the Alexander Technique in Secondary Schools and Tertiary Institutions  
Judith Kleinman
Kleinman har lang erfaring i å undervise Alexanderteknikk til unge mennesker, blant annet ved Royal College of Music. I denne boken gir hun først en kort historisk oversikt over undervisning av AT til barn, noe som har endret seg med i takt med utvikling av moderne pedagogikk. Deretter gis råd om bruk av ord og uttrykk i undervisningen av barn og unge, hva å ta hensyn til når det gjelder bruk av berøring og hvordan veilede elevene til å ta i bruk teknikken i dagliglivet; Et sentralt punkt ser ut til å gjøre elevene mer bevisst både kropp og følelser.
Boken gir veiledning om tilpasning av Alexanderteknikken som skolefag, bruk av metodiske virkemidler som individuell- og gruppeundervisning, bruk av videodagbok og skriftlige oppgaver. Du finner også forslag til øvelser og aktiviteter. Bakerst i boken er det skjemaer til utdeling til elevene, og skisser for kursopplegg for lærere og for elever.
Kleinman er musiker og ikke forfatter. Hun skriver veldig kort og nesten stikkordsaktig. Jeg savner noen ganger mer utfyllende beskrivelser. Noen «case stories» eller eksempler hadde gjort seg. Boken er ment som arbeidsbok for alexanderlærere som tar etterutdanning som instruktører for barn/unge og fungerer sikkert utmerket i den sammenheng. Kleinman har lang erfaring i dette faget og kanskje kan vi håpe på mer en annen gang. Dette er en god begynnelse.
Kleinman, Judith. 2018. The Developing Self ISBN-10: 1980543283 ISBN-13: 978-1980543282pb

Alexander Revisited

Contemplation & Criticism 1979-2014
Ron Dennis
Samling på over 50 artikler, essays, leserinnlegg, bokanmeldelser og annet, skrevet av en amerikansk AT-lærer gjennom 35 år. Artiklene berører viktige diskusjonstema innen Alexanderteknikken de siste tiårene, som tolkning av teknikkens prinsipper, utdanning av lærere, forskning og markedsføring.
Verdt å merke seg er: Primary Control and the Crisis in Alexander Technique Theory, Functional Reach Improvement in Normal Older Women after Alexander Technique Instruction (forskningsstudie), A Modern Theory of Coordination and Its Significance for the Alexander Technique (antaelig første gang dynamisk systemteori blir foreslått brukt for å beskrive Alexanderteknikken), Posture, Postural Education and the Alexander Technique og The Posturality of the Person (forsøk på ny definisjon av teknikken).
Dennis, Ron. 2014. Alexander Technique of Atlanta. ISBN-10: 0988252511 ISBN-13: 978-0988252516 Pb


Alexander Technique
Mike Russel
Skrevet av en fyr som overhodet ikke har peiling på teknikken. Stort format og «fine» bilder, men her er det overhodet ingenting å hente, bortsett fra eventuelle misforståelser.

Russel 2001, Caxton Editions ISBN-10: 1840673028 ISBN-13: 978-1840673029

Alexander Technique, a Skill for Life
Pedro de Alcantara
Boken tar for seg grunnleggende prinsipper, beskriver undervisningen og har også kapitler som omhandler Alexanderteknikk og følelser, utøvende kunst, sport og trening. Fokus på mennesket som mental og fysisk enhet gir forståelse for hvor dyptgående Alexander-teknikken er. Forfatteren skriver med innslag av humor og gir eksempler fra sin praksis som Alexanderlærer. Bedre enn de aller fleste andre introduksjonsbøker. Anbefales!
Alcantara 1999 Crowood Press  ISBN 1-86126-286-8

Alexander Technique, an Introductory Guide to the Technique and its Benefits

Chris Stevens
Lettlest innføring på engelsk. De første kapitlene er om hva Alexanderteknikk er, hvorfor den trengs og hvordan den kan være til hjelp. De neste kapitlene er om hvordan lære Alexanderteknikken, og gir gode råd og svar på mange spørsmål som er vanlig å stille. Forfatteren jobbet i mange år med vitenskapelige forsøk på Alexanderteknikken. Han hadde stor innsikt i teknikkens virkemåte. Beskrivelsene er likevel enkle og konkrete. God innføringsbok.

Stevens 1987 Vermillion ISBN 0-09-180979-7

Alexander Technique and the Performing Musician
Anne Cecilie Kvammen
Masteroppgave som bygger på intervju med seks profesjonelle musikere. Musikernes erfaringer med Alexanderteknikken ses i lys av ideer fra «embodied cognition», et fagfelt innen kognitiv vitenskap. Kvammen skaper med dette en usedvanlig klart og korrekt framstilling av hva Alexanderteknikk er og hvilken nytte teknikken har for musikere. Oppgaven har viktige innspill når det gjelder hvordan musikere undervises i Alexanderteknikk og hvorfor Alexanderteknikken ofte blir feil representert og dermed misforstått.
Kvammen, Anne Cecilie 2013. Master Thesis, Department of Musicology, University of Oslo

Alexander Technique for Actors: A practical course
Penny O’Connor
Boken bygger på O’Connors mangeårige erfaring i å undervise dramastudenter. Etter et introduksjonskapittel følger 11 kapitler eller 
«leksjoner» som tilsvarer ukentlige timer. Innholdet er godt organisert med en logisk progresjon. Alle kapitler har mange praktiske oppgaver, og alltid både aktiviteter relevant for skuespillere, og utforskning av kroppen og hvordan den fungerer, («Body Mapping»). Hvert kapittel begynner med ei liste over ting du kan trenge for det praktiske arbeidet, for eksempel mobilkamera til å filme deg selv med; deretter spørsmål om hvordan siste ukes arbeid har gått, akkurat som når en lærer henvender seg til en klasse. Til slutt i hvert kapittel gis det forslag til hjemmeoppgaver.
Aktivitetene er i utgangspunktet passende for grupper, men alternativer for de som studerer boken på egen hånd blir alltid presentert. Første oppgave er å tegne en skisse av hvordan du oppfatter kroppen din ser ut, og ta video av enkle bevegelser. Dette gjentas til slutt i boken for sammenligning. QR-koder lenker til noen få vidoer og lydfiler, men bortsett fra instruksjon for 
«semisupine» synes jeg ikke dette tilføyde så mye.
O’Connor bruker et enkelt og direkte språk og skriver med humor og glimt i øyet. Jeg tror boken vil fungere godt for dramastudenter. Kanskje fungerer den også for profesjonelle skuespillere, men studenter synes å være målgruppen, (og tittelen er derfor litt misvisende). En kollega mente boken har for lite om skuespillerfaget i forhold til film, TV og digitale medier. Mulig han har rett, men bortsett fra øvrige småfeil er dette en veldig god og grundig introduksjon til Alexanderteknikken som jeg vil anbefale. 
O'Connor, Penny. 2021. Alexander Technique for Actors: A Practical Course. Nick Hern Books. ISBN-10: 1848427581 ISBN-13‏:‎ 978-1848427587pb 


Alexander Technique for Young Musicians
A reference guide for students and teachers
Zambrana,
Kleinman, Buckoke

Liten bok i A5-format på 30 sider som forteller om Alexanderteknikken i tekst og bilder. Boken er skrevet av lærere som har mange års erfaring i å undervise Alexanderteknikk ved Royal College i London. I tillegg til å beskrive prinsippene for teknikken gis råd om øving og framføring og grunnleggende anatomisk informasjon («body mapping»).
Listen over prinsipper bygger på Patrick Macdonalds 5 punkter (recognising habit, acknowledging faulty sensory awareness, inhibition, direction, primary control); men har i tillegg Attention and Awareness som eget punkt. Bruken av Alexanderteknikken bygger på økt tilstedeværelse gjennom å stille seg de tre spørsmålene - Are you seeing?
Are you breathing? Are you balancing? Mye brukte Alexanderteknikk-aktiviteter som «monkey», «lunge» og «hands on the wall» blir foreslått som daglige øvelser. I tillegg presenteres noen oppvarmingsøvelser basert på qigong. QR-koder lenker til youtubevideoer  hvor du kan se øvelsene.
Boken er for kortfattet til å fungere uavhengig av timer i teknikken, som undertittelen sier er den en referanseguide. Men den vil være fin ledsager til undervisningen for musikkstuderende ungdommer.
Spesielt synes jeg den er konstruktiv i forhold til nervøsitet i forbindelse med framføring. Skal jeg kritisere noe ved boka er det påstanden om at «direction» kan være en bevegelse. Å tenke retning er alltid bare en tanke.

Kleinman, J/P og Zambrana F 2019 The Alexander Technique For Young Musicians: A reference for students and teachers. Independently published.


Alexander Technique for Musicians
Judith Kleinman and Peter Buckoke
Skrevet av to av lærerne ved Royal College of Music som har hatt Alexanderteknikk på timeplanen i flere tiår. Boken er stappfull av gode tips med mye bra om oppmerksomhet, balanse, koordinasjon, øving, prestasjonsforberedelse og samspill. Alexanderteknikkens prinsipper og aktiviteter ofte brukt i undervisningen blir gjennomgått.
Bokens svakhet er at den er dårlig skrevet, Særlig begynnelsen som introduserer Alexanderteknikkens prinsipper lider av å være fragmentarisk med mange påstander uten god begrunnelse. I tillegg kommer punktlister som ikke engang henger helt sammen med resten av teksten.
Utypisk for musiker-bøker er et eget kapittel om bruk av øynene. Dette er nyttig, men å dra inn Peter Grunwald og Bates-metoden er unødvendig og useriøst.
Men alt i alt vil musikere og musikkstudenter kan ha stor nytte av denne boken som et tillegg til timer i Alexanderteknikk.
Kleinman, Judith og Buckoke Peter. 2013. Bloomsbury Methuen Drama ISBN 978-4081-7458-6 pb


Alexander Technique in Everyday Activity:  
Improve how you sit, stand, walk, work and run
Sean Carey
Carey er Alexanderteknikk-lærer og opprinnelig antropolog. Han presenterer enkelte antropologiske/evolusjonsbiologiske perspektiver. Dessverre anvender han ikke fagkunnskapen på sin egen rolle. Boken er stappfull av Alexanderteknikk-sjargong. Etter  en sedvanlig introduksjon av Alexanders historie og teknikkens viktigste prinsipper, introduserer hvert kapittel en dagligdags aktiviet. De blir ikke introdusert gjennom aktiviteten selv, men gjennom stiliserte Alexanderteknikk-prosedyrer. Resultatet er lite praktisk.
Beskrivelse av avanserte prosedyerer (som hender på stolrygg), og forholdvis mye info om Alexanderteknikk og løping, gjør boken aktuell for deg som tar timer. Potensielt nye elever vil skremmes bort. Middels godt fra en som tidligere har vært med på å gi viktige bidrag til Alexanderteknikk-litteraturen.
Carey, Sean. 2014.     Hite. ISBN 978-0956899750 pb

Alexander Technique
- regain your natural poise and alleviate stress
Michéle MacDonnell
En litt for lettvint bok. Inneholder mange bilder som viser «riktig» måte å gjøre ting på. Instruksjonene til bildene kan tjene som påminnelser om du allerede har hatt timer, men kan ellers føre til misforståelser. 
Et symptom på dårlig kvalitet er at Alexander er gitt fornavnet «Francis». (Francis Alexander er en kjent psykolog). Underlig at denne boken er skrevet av en som er utdannet Alexanderteknikk-lærer.

MacDonnel1999 Lorenz Books ISBN-10: 1859678963 ISBN-13: 9781859678961


Alexander Technique Work Books 1
Hands on the Back of the Chair
Carolyn Nicholls
Liten bok på ca. 40 sider som går gjennom «hender på stolrygg» øvelsen gjennom 10 forskjellige trinn. Fotoene er stort sett små og av varierende kvalitet. Teksten er også til tider mangelfull og har enkelte anatomiske uklarheter. Jeg vet at Nicholls med sin erfaring kan mer enn dette. (Ted Dimon gir en grundigere og bedre gjennomgang i sin «The Use of the Hands in Teaching»). Likevel, å forstå «hender på stolrygg»-øvelsen er så avgjørende for en Alexanderteknikk-lærer at tipsene i denne boken kan ha stor verdi for mange.
Nicholls, Carolyn. 2014. Blurb (egenpublisert).

Alexanderteknikken
Ailsa Masterton

En bok i "Den Lille Helseserien" fra Könemann forlag.
Foreløbig den eneste boken om Alexanderteknikk på norsk. Mye informasjon på få sider. Grei innføring, selv om oversettelsen inneholder en del feil.
Kõnemann forlag 2000 ISBN 3-8290-4153-5

An African Odyssey
Evolution and F.M.Alexander  
Hugh Massey
Massey var forretningsmann i Afrika under andre verdenskrig, ble alvorlig syk av tuberkulose og vendte tilbake til England hvor Alexanderteknikken angivelig gjorde ham frisk.
Gjennomgående temaer er Masseys forskrudde ideer om menneskets utvikling, basert på hans interesse for pygmeer i Kamerun, og tildels like skrudde ideer om Alexanderteknikken. Men Massey skriver godt og boken kan leses som en underholdende roman ispedd litt Alexanderteknikk. Mest interessant fra et alexanderteknikk-perspektiv er at han tok timer hos Alexander selv.
Massey, Hugh. 2016 (2001). Adler Publishing. ISBN: 978-1-84289-006-6 Hb

An Evolution of the Alexander Technique
Selected writings
Walter an Dilys Carrington
Samling av ca. 50 artikler, brev og notater av Walter og Dilys Carrington. Tekstene er organisert etter tema og presentert mer eller mindre kronologisk. Walter satte seg aldri ned for å skrive en hel bok, men ga likevel et betydelig bidrag til Alexanderteknikk-litteraturen. Dilys spilte en viktig rolle gjennom å utdanne lærere. Artiklene av henne, som dessverre er relativt få, dreier seg om dette.
Av spesiell interesse for norske lesere er omtale av Lilly Hellstenius som var alexanderstudent en kort periode før andre verdenskrig brøt ut. Hun er bestemor til komponisten Henrik Hellstenius og forfatteren Axel Hellstenius.
De fleste av tekstene er publisert før, men blant annet ikke tillegget som inneholder Walters dagbok fra en kongress i Danmark arrangert av Gerda Alexander og hvor blant andre Moshe Feldenkrais var med.
Å lese en slik samling gir et godt inntrykk av utviklingen i Carringtons tenkning og viser både svake og sterke sider. Mange av tekstene er av eldre dato og inneholder derfor utdatert informasjon. Enkelte problematisk tema blir tatt opp, for eksempel regulering av utdanningen av lærere, som Carrington var i mot. Men her er også eksempler på Carringtons interesse for vitenskap og ikke minst eksempler på hans enestående enkle men samtidig dype forståelse av teknikken. Jeg skrev en omtale av boken for Statnews som du kan finne her.
Carrington, Walter & Dilys. 2017. The Sheildrake Press. ISBN-10: 0-9519998-2-6 ISBN-13: 978-0-9519998-2-0 Pb

An Examined Life
Marjory Barlow, Trevor Allen Davies (red)
Bok i intervjuform med Alexanders niese Marjory Barlow. Hun tok timer med sin onkel i ung alder og tok utdannelse som lærer i teknikken. Hun så det som sin oppgave å bevare arven etter Alexander i sin opprinnelige form.
Marjory forteller om sin barndom og ungdom, om utdanningen som Alexanderteknikk-lærer og årene hun fungerte som en slags assistent til Alexander. Hennes mann, Wilfred Barlow var lege og Alexander-lærer. Han støttet Alexander i rettsaken i Sør-Afrika. Senere ønsket Wilfred Barlow å danne en forening for Alexanderteknikk-lærere, noe Alexander motsatte seg. Det oppstod et brudd mellom Alexander og ekteparet Barlow, og Marjory hadde ikke kontakt med onkelen de siste årene han levde.
Boken er hovedsaklig kronologisk oppdelt, men tema i samtalen skifter stadig. Det er blitt ymtet om at Marjory Barlow var preget av alderen dengang intervjuene ble gjort, men det synes som om det i like stor grad er intervjueren som sporer av.
Med «examined» i tittelen hadde jeg forventet et mer strukturert produkt. Teksten er delt inn i kapitler, som synes å følge tidsepoker, men dette er ikke helt klart. Overskrifter mangler helt. Innimellom historiefortellingen diskuteres Alexanderteknikk i praksis, utdanningen av lærere, undervisningsprosedyrer og Barlows egen undervisning.  I ett kapittel gjengis samtalen under det som tydeligvis er en undervisningstime Barlow gir til intervjueren. Boken mangler stikkordsregister, noe som sammen med mangelen på overskrifter gjør det vanskelig å få oversikt over innholdet. Det hjelper noe at det finnes noter til hvert kapittel med utfyllende informasjon.
Barlow er ganske åpenhjertig når hun forteller om hva hun synes om dagens Alexanderteknikk-lærere, og ganske åpen når det gjelder å fortelle om tidligere tider. Du får et inntrykk av Alexanderteknikk-miljøet fra den gang det var ganske lite. Men det er likevel ikke alt som sies. Barlow så det som sin oppgave å bevare arven etter Alexander mest mulig uendret. Boken kan ses som et bidrag til dette.

Barlow, Marjory; Davies T.A. (ed). 2002. An Examined Life: Marjory Barlow and the Alexander Technique. Mournum Time Press. ISBN-10: 0964435241, ISBN-13: 978-0964435247

Analysis of the specialised use of the hands in Alexander Technique teaching
Article written as part of a MA thesis
Carolyn Nicholls,
Avhandling/Artikkel skrevet i forbindelse med master-oppgave om utdanning av Alexanderteknikk-lærere. Artikkelen bygger på intervju med to erfarne lærere og fire studenter på ulike nivå. Pedagogisk teori blir trukket inn for å belyse det karakteristiske i prosessen ved å utdanne Alexanderteknikk-lærere. Vevd inn i teksten er liberettoen til en opera, Gravity and Light, skrevet av Nicholls, i tillegg til utsnitt fra reflektiv dagbok. Det gjennomgående tema er spiralbevegelsen som preger læring og utvikling. Sammenlignet med «Notes on the work of Dilys Carrington» av samme forfatter har denne avhandlingen et mer overordnet perspektiv på utfordringen med å utvikle bruken av hendene, med tilsvarende mindre vekt på det konkret praktiske.
Nicholls, Carolyn 2003. University of East London. Unpublished article.
http://thealexandertechnique.net/advice/nicholls.pdf

Anatomy of the Moving Body
A Basic Course in Bones, Muscles, and Joints
Ted Dimon jr.
Er basert på anatomi-foredrag Dimon holder på sin skole som utdanner Alexanderteknikk-lærere. Han lykkes i noen grad å sette anatomien inn i en funksjonell sammenheng, men ikke så godt som i hans andre bok, The Body in Motion. Denne ligner noe mer på en tradisjonell anatomi-bok med oppramsing av muskler. Alexanderteknikken er ikke nevnt men du finner Alexanderteknikk-begreper som «widening», «lengthening» og «support».
Illustrasjonene er i svart/hvitt og jevnt over gode, med noen få unntak.Det er lagt lite vekt på knokler og bindevev, og eksempler på bevegelser musklene utfører mangler i stor grad. Jeg er også overrasket over at denne andreutgaven inneholder noen unøyaktigheter. Men en ryddig og oversiktlig framstilling gjør den til et greit utgangspunkt for å lære seg anatomi
Dimon, Theodor 2008 (2001). North Atlantic Books; ISBN-10: 155643720X ISBN-13: 978-1556437205

Anatomy of The Voice
An Illustrated Guide for Singers, Vocal Coaches, and Speech Therapists
Theodore Dimon
Liten bok på knapt hundre sider som tar for seg detaljert anatomi relatert til stemmen på en lettfattelig måte. Kan ses som et tillegg til «Your Body Your Voice». Dimon har fått med seg samme illustratør, G. David Brown, som med sine genialt enkle tegninger gir et like viktig bidrag som forfatteren selv.
Boken er oversiktlig inndelt i kapitler om pust, strupehodets funksjon, de indre muskler i strupehodet, munn og hals og ansikt og kjeve. Det siste kapitlet er om strupehodets evolusjon, som dermed trekker trådene til Dimons «The Body in Motion».
Alexanderteknikken er ikke nevnt spesifikt, men Dimon skriver blant annet om «widening» på en forklarende måte, og han er inne på uvaner som hemmer stemmen. Kanskje kunne han også skrevet noe om rollen til balansen av hodet. Du må til «Your Body, Your Voice» for å få den store sammenhengen.
Boken er akkurat passe detaljert uten å være tunglest. Den vil passe særlig godt for sang-studenter. Sanglærere vil kanskje kunne plukke opp idéer til hvordan å anvende kunnskapen i undervisningen. For stemmeterapeuter, logopeder og andre ekspertgrupper er nok inneholdet i boken allerede kjent stoff.
Et lite forbehold: Jeg er ingen ekspert og kan ikke garantere at Dimon er hundre prosent korrekt  i alle sine beskrivelser av stemmens intrikate mekanismer.
Dimon, Theodore (2018).    North Atlantic Books.
ISBN-10: 1623171970 ISBN-13: 978-1623171971

Anatomy in Action
The Dynamic Muscular Systems that Create and Sustain the Moving Body
Ted Dimon
Anatomi sett med Alexanderteknikk-øyne. Dimon har publisert flere bøker om både Alexanderteknikk og anatomi. Denne er en slags kombinasjon av tidligere bøker. Dimon tar utgangspunkt i hvordan musklenes egenskaper og samspillet med skjelett og bindevev gjør «lengthening» mulig. Han forklarer hvordan kroppens funksjon bare kan forstås når vi ser den i helhet. Første halvdel av boken handler om alt som er med på å holde oss oppreist, derretter kommer kapitler om pust og stemme, armer og bein. Innimellom presenteres typiske Alexanderteknikk-aktiviteter som «monkey»,  «hviske-a» og «semisupine», slik at dette også kan fungere som en arbeidsbok. I en appendiks skriver Dimon om å tenke retning og at hensikten er å oppnå «antagonistic action».
Forenklede tegninger av samme eminente illustratør Dimon har benyttet tidligere øker både praktisk og estetisk verdi av boka. Anatomiske plansjer med lister over muskler finnes også for den som ønsker alle detaljer. Dimon går mer detaljert inn på organiseringen av muskler i spiraler enn jeg har sett noe annet sted.

Dimon forsøker å gi en «vitenskapelig» fremstilling av det fysiologiske grunnlaget for Alexanderteknikken. Han lykkes ikke helt, delvis fordi han bruker utdaterte og tilbakeviste modeller, som «tensegrity», og fordi han i stor grad bruker Alexanderteknikk-sjargong som ikke er anatomisk korrekt. For eksempel hevdes det at ikke alt av hodets vekt hviler på nakkeleddet. Dette er fysisk umulig.
Dimon har brukt dette materialet i sin utdanning av Alexanderteknikk-lærere.  Stoffet er pedagogisk godt tilrettelagt og vel verdt å studere. Hadde Dimon vært mer nøktern kunne dette vært en klassiker.
Dimon, Theodore Jr. 2021. Anatomy in Action. North Atlantic Books. ISBN-10: 1623175801; ISBN-13: 978-1623175801, pb.


Articles and Lectures
Artikler Alexander skrev i perioden før han gav ut sin første bok, den eldste artikkelen er fra 1895. Viser utviklingen av Alexanders tenkning. Transkripsjoner av tre foredrag Alexander holdt gir et levende bilde av undervisningen, og er en kontrast til hans stive og snirklete skriftlige stil. Samlingen av «aforismer», sitater fra undervisningen (som også er utgitt separat), er også tatt med. Boken inneholder ellers publiserte brev og leserinnlegg, og utkastet til en kort selvbiografisk fortelling om tiden før han reiste til England i 1904. Nesten like viktig som tekstene er komentarene til hver enkelt av dem, og omfattende noter, som gir mye informasjon om Alexanders ideer og sammenhengen de oppstod i.

Mouritz 1995 ISBN 0-9525574-6-0

Authorised Summaries of F.M. Alexander's Four Books

(Ron Brown, ed.)

Journalisten Ron Brown fikk i oppgave å lage et resyme av Alexanders  fire bøker i anledning rettsaken han anla mot den Sør-Afrikanske stat etter påstander om kvakksalveri. En rettssak han vant. Hver side ble lest og signert av Alexander selv. Boken er et godt alternativ til å lese originalene. Den kan også brukes som en veiledning under lesning av bøkene.
I forkortet utgaven mangler deler av resonementene, noen ganger blir det litt vel skjematisk, og du får ikke det samme inntrykket av Alexander som person gjennom teksten. Fordelen er et enklere språk og utelatelse stoff som ikke helt holder mål ifølge dagens standard. I denne boken brukes benevnelsen «Alexander Technique» om Alexanders metode, såvidt jeg vet for første gang.
STATBooks 1992 ISBN 0-9519304-0-0

Autism and Alexander Technique   
Using the Alexander Technique to Help People on the Autism Spectrum   
Caitlin Freeman
Liten bok på ca 100 sider basert på en workshop for Alexanderteknikk-lærere. Begrenset med tekst og mange bilder. Første del gir info om ASD (Autism Spectrum Disorder) og SPD (Sensory Processing Disorders). Andre del er forfatterens egen gripende og illustrerte historie om oppvekst og erfaringer med å ha ASD. Tredje del forklarer hvorfor og hvordan AT kan være til hjelp. Fjerde og siste del gir eksempler på hvordan undervisning og undervisnings-situajonen må tilrettelegges for denne elevgruppen. Noen av tipsene kan også gjelde andre elever. Interessant punkt er at elevene må ha fastere og tydeligere berøring enn andre. Eneste minus ved boken er at den viderebringer myten om økning i tilfeller av autisme. Sannsynligvis kommer økningen av endring av diagnoser og diagnoseringspraksis.
Freeman, Caitlin. 2014. CreateSpace Independent Publishing Platform. ISBN-10: 1497587360, ISBN-13: 978-1497587366 Pb

Awakening Somatic Intelligence
Understanding, Learning and Practicing The Alexander Technique, Feldenkrais Method and Hatha Yoga
Graeme Lynn
Denne boka er himmel og helvete. Forfatteren begynner med å fortelle om Alexanderteknikkens begynnelse og fortsetter med å forklare prinsippene. Han har dårlig kjennskap til teknikkens historie og presterer å gi feil navn til Alexanders bror som også var Alexanderteknikk-lærer.
Store deler av teksten parafraserer Alexanders bøker. Språket er unødvendig kronglete i et forsøk på å være «holistisk», (som Alexander). Det veksler mellom det sublime, og komplekst velformulerte, til det patetisk upresise. Her er mange gode beskrivelser av hvordan vaner former oss, og utfordringen med å endre dem. Men teknikkens prinsipper blir tildels definert annerledes enn normalt i Alexanderteknikken, uten at det blir opplyst, og på en måte som gjør dem meningsløse, for eksempel benyttes «Use» synonymt med «bevisst» eller «god» bruk.  For stor vekt på «the primary control» gir inntrykk av noe magisk.
Omtrent midt i boken gir to kapitler eksempler på Alexanderteknikk-undervisning i praksis, med gode beskrivelser av «hands-on»-undervisning.
Bokens tredje deler handler om tradisjonelle Alexanderteknikk prosedyrer, og øvelser fra Feldenkrais og yoga. Forfatteren har ikke forstått en helt sentral  Alexander-øvelse som «hender på stolrygg». Feldenkrais er greit forklart, men øvelsene er med få unntak, og utypisk for Feldenkrais, nærmest akrobatiske. Det samme gjelder yoga. Dette er ikke for nybegynnere. Øvelsene er i varierende grad forsynt med instruksjoner fra Alexanderteknikken, men Alexanderteknikk mangler i forberedelsen til utførelsen av øvelsene Dermed er halve poenget borte.
Til sist kommer svar på (mer eller mindre) vanlige spørsmål og noen tanker om læringsprosessen. Her er det igjen skrevet bra om vaner, men spørsmålene blir usedvanlig kronglete besvart og kunne like gjerne vært droppet.
Generelt legger forfatteren for stor vekt på strukturell endring og avspenning. Kanskje er dette en påvirkning fra Thomas Hanna. Forfatteren er også påvirket av sin gruru som siteres ofte. Boken preges av en vitalistisk og antivitenskapelig holdning. Et sted gis kostholdsråd, samtlige svært alternative og høyst tvilsomme.
Konklusjon: Boken gir inntrykk av å være skrevet av og for eksperter i kroppsterapi, men forfatteren gir dessverre ikke inntrykk av å være ekspert på Alexanderteknikk.
Lynn, Graeme. 2016. Singing Dragon. ISBN-10: 1848193343 ISBN-13: 978-1848193345 Pb


Back in Balance
Use the Alexander Technique to combat neck, shoulder and back pain.
Richard Brennan
Brennan skriver lett og underholdende, og forklarer prinsippene i teknikken på en  enkel og logisk måte. Han argumenterer godt for at uvaner er viktig årsak til ryggsmerter, og at å endre vaner ved hjelp av Alexanderteknikken er den beste løsningen. Men Brennan fokuserer kanskje for mye på å unngå å komprimere ryggen, og mangler en mer sofistikert forklaringsmodell på Alexanderteknikkens effekt. Samtidig synes Brennan å avvise andre årsaksfaktorer enn dårlige vaner, viser uberettiget legeskepsis og gir unøyaktige anatomiske beskrivelser, noe som reduserer bokens troverdighet.
Etterhvert oppleveles teksten repetitiv, og virker mer og mer som en lang reklame for Alexanderteknikken. En midt på treet introduksjonsbok som ligner mistenkelig mye på Brennans øvrige. Ikke hans beste, dessverre.
Brennan, Richard 2013. Watkins Publishing Limited ISBN 978-1-78028-594-8

Be In Balance
A Simple Introduction to the Alexander Technique
Angela Bradshaw
I utgangspunktet virker denne boken som en god idé: en enkel tegneserie-aktig introduksjon til Alexanderteknikken som ligner på animerte informasjonsvideoer du finner på nettet.
Den begynner fint og enkelt med anatomiske fakta, men blir etterhvert uoversiktlig med alt for mange løsrevne instruksjoner blandet sammen med ergonomiske tips. «Inhibition» blir ikke introdusert før side 90. Boken har 10 korte kapitler på bare litt over 100 sider, men kunne likevel vært tjent med å ha innholdsfortegnelse.
Jeg skulle gjerne ha anbefalt boken. Den gir tross alt en idé om hva Alexanderteknikken er. Men noen dårlige instruksjoner, spesielt gjentatte anmodninger om at albuene skal være tunge, gjør at jeg tviler.
Bradshaw, Angela. 2014. Balloon View Ltd ISBN-13: 978-1907798344

Before the Curtain Opens   
Alexander Technique in the Actor's Life    
Kate Kelly
Boken inneholder i overkant av tjue korte selvstendige kapitler som kan minne om en blogg. Forfatteren forsøker å være poetisk, men særlig i begynnelsen halter språket. Enkelte ganger gir teksten inntrykk av å være oppramsing av notater.
Vi serveres mange eksempler på unøyaktig informasjon om anatomi, unøyaktige historiske detaljer og på pseudovitenskap. Forfatteren ser ut til å tro at vi kan bli ustødige på beina grunnet jordrotasjonen!,
Tittelen henspiller på at alt en skuespiller gjør innvirker på forberedelser og opptreden. Derfor handler det om å ta i bruk Alexanderteknikken i alle deler av livet. Temaer i boken er vaner, teknkkens prinsipper (inhibition/direction), å ta seg tid, anatomi, stemmebruk, stress, tilstedeværelse, øvelser som semisupine og  hviske-a og enkelte skuespillerøvelser, hvordan undervisningen foregår, Alexanders historie og forfatterens bakgrunn, og hvordan ta teknikken i bruk i dagliglivet, Tilsammen tilsvarer det innholdet i en gjennomsnittlig introduksjonsbok.
Boken har for lite innhold og dybde til å være aktuell for profesjonelle skuespillere. Hadde det ikke vært for alle feilene kunne den passet for skuespillerstudenter. Men den ender dessverre opp som ei bok vi egentlig ikke behøvde.
Kelly, Kate. 2018. Triarchy Press. ISBN-10: 1911193430 ISBN-13: 978-1911193432 Pb


Beginning from the Beginning
The Growth of Understanding and Skill   
Joan and Alexander Murray in conversation with Kevin Ahern and Marian Goldberg on the evolution of the Dart procedures and beyond.
Joan og Alex Murray var alexanderlærerne som utviklet «The Dart Procedures», - bevegelsessekvenser som imiterer menneskets fylogenetiske og ontogenetiske utvikling. Tema i boken er utviklingen av Dart-prosedyrene og hvordan de har påvirket forfatternes forståelsen av Alexanderteknikken. Dart-prosedyrene har påvirket undervisningen til mange lærere, kanskje dansere spesielt, og har utvidet repertoaret av bevegelser brukt i undervisningen. (Det finnes likhetspunkter til Feldenkrais' «Awareness Through Movement»). Prosedyrene var revolusjonerende i forhold til datidens dogmatisk undervisningsmetodikk.
Boken er i intervjuform, noe som gjør den lettlest, men også noe springende og overfladisk. Bakerst i boken er det 30 sider med fotoserier som viser barn i bevegelse og voksne som utfører Dart-prosedyrene. 106 sider, A4-format, spiralinnbundet.
Murray, Murray, Ahern, (Goldberg ed.). 1996. The Alexander Technique Center of Washington. ASIN: B00ON618YY

Body, Breath and Being
A new guide to the Alexander Technique
Carolyn Nicholls
Mange bøker om Alexanderteknikken presenterer stoffet bit for bit. I denne boken fungerer hvert kapittel mer selvstendig, for hvert kapittel blir du tatt dypere med inn i teknikken.
Boken består av tre deler som naturlig nok har titlene Body, Breath og Being. I den første delen møter du de fleste prinsippene i Alexanderteknikken. Del to handler om pust i ulike sammenhenger, og det å synge eller å spille et instrument. Del tre er innom alt fra det å sitte, løping, svømming og ridning til graviditet, kreativitet og det å utdanne seg som Alexanderlærer.
Hvert kapittel avsluttes med eksperimenter eller øvelser du kan prøve ut på egenhånd. Det følger en CD med boken med instruksjon til de fleste av øvelsene. Jeg hadde noe problem med avspilling av CD på CD-spiller, men den fungerte bra på en pc. Nye elever vil særlig ha nytte av den første øvelsen: “active rest”.
Carolyn Nicholls gir beskrivelser som gjør Alexanderteknikken levende, samtidig som hun har faglig tyngde. Body, Breath and Being vil støtte læringsprosessen for elever som tar timer. For den som bare har lest boken vil det å ta timer i Alexanderteknikk åpne for å se nye sider ved boken.
Det finnes mange halvgode introduksjonsbøker om Alexander-
teknikken. Denne høyner nivået betraktelig. Anbefales.
Nicholls 2008 D & B Publishing ISBN: 978 1 904468 42 4

Body Learning

Michael Gelb
Klassikeren blant introduksjonsbøker. Velskrevet og inspirerende bok som kommer i stadig nye opplag. Den finnes på svensk med samme tittel og i dansk oversettelse med tittelen "Din fintmerkende kropp". Boken er delt i tre. Den første delen er om Alexander og hans oppdagelse. Del to inneholder 7 kapitler som hver tar for seg et prinsipp eller konsept i teknikken. Tredje del er om det å lære Alexanderteknikken, og om å anvende teknikken i ulike aktiviteter.

Gelb 1981/87 Aurum 1990 ISBN 0-948149-73-6
Förlaget Akademi Litteratur AB ISBN 91 7410 266


Body Mapping Manual
av Fiona Bryant
Body Mapping er et konsept utviklet av Alexanderteknikk-lærerne Barbara og Bill Conable. Kjennskap til enkle anatomiske fakta gjør det lettere å bevege seg i tråd med fysiologiske forutsetninger. Denne boken er skrevet av en Alexanderteknikk-lærer i Melbourne og er ment brukt både i utdanningen av Alexanderteknikk-lærere og helsefagstudenter i det Australske utdanningssystemet.
Boken er delt in i ti leksjoner som tilsammen er beregnet til 24 undervisningstimer. Du får mange praktiske oppgaver. Den første er å skissere hvordan du tror kroppen din er, en oppgave som gjentas til slutt i kurset. Oppgavene går ellers ut på å utforske egen kropp og bevegelser, studere bilder og navngi deler av kroppen, og besvare spørsmål. Det henvises til annen litteratur som kan studeres parallelt. Siden boken er ment brukt i en undervisningssituasjon er flere av oppgavene ment utført i samarbeid med andre. Boken avsluttes med en skriftlig test.
Bøker i Body Mapping inneholder ikke alltid informasjon om Alexanderteknikken. Et pluss er at denne forsøker å integrere Alexanderteknikken i de praktiske oppgavene.  Forfatteren har også tatt med øvelser for å myke opp føttene, antagelig fordi hun har bakgrunn som danser. Noe uvanlig er også at plasseringen av indre organer er inkludert.
Illustrasjonene er hentet fra mange kilder og gjør at boken ikke har et helhetlig uttrykk, men de fungerer godt nok.
Mange skoler for Alexander-lærere vil ha nytte av boken. Den er tilpasset undervisning i gruppe eller klasse, og faglitteratur er mangelvare. Men boken kan godt brukes til egenstudium. Jeg anbefaler elever å studere Body Mapping fordi det er enkelt og praktisk nyttig. Denne boken gir en grei innføring.
Bryant, Fiona. 2017. Body Mapping Manual: Use Body Mapping to improve movement and posture. Einstein's Moon. ISBN-10: 0994262523 ISBN-13: 978-0994262523    Pb


Bodysense, Revolutionize You Riding with the Alexander Technique
Sally A. Tottle
Forholdet mellom rytter og hest gir en unik mulighet til å beskrive hvordan Alexanderteknikken fungerer i praksis. En rytter er helt avhengig av god balanse og kroppsbeherskelse for å kommunisere med hesten. Boken gir mange verdifulle råd til aktive ryttere samtidig som den er en fin introduksjonsbok. Innholder enkle og praktiske beskrivelser av de viktigste prinsippene i Alexanderteknikken.

Tottle 1998 Kenilworth Press ISBN 1-872119-07-7

Born to Sing
A singer's journey toward mind-body unity.
Ron Murdock
Murdock var i mange år elev av de kjente sangpedagogene Frederick Husler og Yvonne Rodd-Marling. Senere ble han også Alexanderteknikk-lærer.
Boken er en kombinasjon av være en fengslende biografi samtidig som den gir innføring i det fysiologiske fundamentet for sangteknikk. Murdocks framstiling bygger blant annet på arbeidet til Alexanderteknikk-lærerne Chris Stevens og Nadia Kevan som fokuserte mye på støtte fra underlaget («psychophysical support system»).
Det er ingen sangtekniske øvelser i boken, med unntak av noen få fra bel canto-tradisjonen. Forfatteren mener det er helt nødvendig med individuell veiledning under innlæring av øvelser. Jeg savner mer stoff om Alexanderteknikk anvendt i sangundervisningen. Man får inntrykk av at Murdock har mer på lager.
Medfølgende DVD inneholder historiske musikkopptak, konsertopptak med forfattteren, videoer med stemmearbeid i gruppe, individuell «hands-on» time, demonstrasjon av whispered ah, samt et lengre intervju med forfatteren.
Murdock, Ron. 2015. Born to Sing. A singer's journey toward mind-body unity. MT Press. 2015. ISBN-10: 0979637007 ISBN-13: 978-0979637001. Hb

Breathing and the voice
A Practical Guide to the Whispered “Ah”
Theodore dimon
Ny og utvidet utgave av heftet «Alexander Technique and the Voice» som Dimon publiserte i 1996. Deler av teksten er også å finne i artikler publisert i Statnews 2003/4, og i boken Your Body Your Voice.
Denne lille boken på noen og seksti sider gir en grundig, god og trinnvis gjennomgang av øvelsen «hviske-a» . I tilleg til å fortelle hva, hvordan og hvorfor om prosedyren, viser Dimon også hvordan hviske-a kan brukes konkret i arbeidet med å avlære uvaner knyttet til sang og stemmebruk.
Fint illustrert med tegninger i likhet med de andre bøkene Dimon har gitt ut de siste årene. A4- format, spiralinnbundet.
Dimon, Theodore. 2017. Dimon Institute (egenpublisert)

Cello, Bow and You
Putting it All Together
Evangeline Benedetti
Forfatteren er en svært erfaren cellist og alexanderlærer. (Første kvinnelige cellist i New York Philharmonic 1967, AT-lærer fra 1991).
Bokens første del handler om å utvikle den musikalske forestillngsevnen som all musisering bygger på. Andre del handler om instrumentet. Forfatteren har samarbeidet med en biomekaniker og kan for noen gi ny vinkling til tekniske utfordringer. Alexanderteknikken kommer inn i bokens tredje del som handler om musikerens kropp. Men teknikken blir tillagt prinsipper den ikke har, mens andre prinsipper ikke blir kreditert teknikken, ellers er det mest «body-mapping» og lite Alexanderteknikk. Bokens siste del handler om øving. Alexanderteknikken, en musikers nyttigste øveredskap, er merkelig fraværende.
Benedetti gir inntrykk av av å ha en vitenskapelig tilnærming, men lefler gjennomgående med pseudovitenskap. Faktafeil som at kroppen har kun 106 knokler og at mellomhåndsknoklene ikke kan føles i håndflaten trekker også ned. Det er uklart hva som er bokens målgruppe. Noe av stoffet er banalt enkelt. Den passer nok best for cellostudenter, men andre kan kanskje også finne gode idéer her og der. Online videoer til øvelsene medfølger.
Benedetti, Evangeline. 2016. OUP USA.
ISBN-10: 0190497408 ISBN-13: 978-0190497408 Pb

Change You Posture Change Your Life,
How the power of the Alexander Technique can combat bak pain, tension and stress.
Richard Brennan
«Posture» er et ord vi Alexanderteknikk-lærere ikke liker å bruke. Men Brennan forklarer på en god måte hva han egentlig mener med ordet. Han er flink å fortelle, har stadig små historier på lur. Fokus på et tema som kroppsholdning gjør at hele boken er mer fokusert, og kanskje en av hans bedre?
Sammenhengen han trekker mellom dårlig kroppsholdning og dårlig tid er en genistrek. Ellers har han mye fornuftig å si om kroppsholdning, møbler og sko (Hans sønn utviklet VivoBarefoot).
Brennan bruker ganske mye plass på Alexanders historie, og teknikkens prinsipper er stort sett greit forklart. Som hans øvrige bøker inneholder også denne småfeil og unøyaktigheter. Tips og praktiske øvelser er dårlig forklart etter min mening, og noen forslag er uheldige. Blant annet viser han «riktig» måte å stå på.
Brennan, Richard 2012, Watkins Publishing, ISBN 978-1-78028-024-0

Choice of Habit
Poise, free movement and the practical use of the body
Jack Vinten Fenton
Utkommet allerede i 1973 (I USA fikk den tittelen Practical Movement Control). Ifølge en undersøkelse Fenton gjorde på skolebarn i England og Wales lider mange av dårlig kroppsbruk. Han beskriver to prosjekter hvor Alexanderteknikken ble tatt i bruk i to forskjellige skoler, og gir mange praktiske eksempler og tips om hvordan dette kan gjøres. Mye vekt blir lagt på kroppsmekanikk og «kroppsholdning». Men hovedpoenget er at barnet blir i stand til å ta et valg basert på kunnskap om hvordan kroppen fungerer. Barnet lærer å stoppe, «check-out» og så forme en klar intensjon om hvordan å utføre oppgaven med en «ekspanderende» kroppsholdning.
Så mye tid som barn i dag bruker foran skjerm, og så lite de er i fysisk aktivitet, er boken dessverre mer aktuell enn noen gang.
Fenton, Jack Vinton (1973) 2010, Mouritz, ISBN 13: 978-0-9543522-4-0
ISBN 10: 0-9543522-4-6


Connected Perspectives
The Alexander Technique in Context
Samling av 23 artikler med ulike tema. Minner mye om samlingene av artikler fra kongressene. Nivået er kanskje høyere, men her er alt fra det banalt vitalistiske og spekulative, til tungt vitenskapelig akademiske.
Tema som berøres er: nevrovitenskap, kognitiv psykologi, fysiologi, medisinsk forskning, filosofi (vestlig og østlig), læringspsykologiske modeller, dynamisk systemteori, emosjonelle og psykologiske aspekter ved Alexanderteknikk-undervisning, fysisk intimitet i undervisningssituasjonen, Alexanderteknikk for utøvende kunstnere og i utdanningen av musikere, teknikkens utviklingshistorie og en kort biografi om Alexander. Mindretallet av artiklene har praktiske tema:  sykling, alpint, graviditet, og et kapittel om stoldesign.
Verdt å merke seg er et par artikler om Alexanderteknikken som adaptiv adferd og som selvregulering, som peker fremover mot en systemteoretisk modell for Alexandererteknikken.
Rennie, Shoop, Thapen. 2015. Hite Ltd ISBN-13: 978-0956899743

Constructive Awareness
Alexander Technique and the Spiritual Quest   
Daniel McGowan
McGowan argumenterer for at oppmerksomhet i dagligdagse aktiviteter er nødvendig for spirituell utvikling. Dette kan oppnås gjennom «constructive awareness», som er McGovans betegnelse på Alexanderteknikken.
McGowan bygger på filosofen Paul Brunton og Alexander som han i stor grad parafraserer. McGowan gav ut en  forkortet utgave av Alexanders andre bok, Constructive Conscious Control, og både argumenter og ordbruk stammer derfra. Likevel gir McGowan en ytterst simplistisk fremstilling av Alexanderteknikken.
McGowan gjentar Alexanders utdaterte oppfatninger om evolusjon, skriver nedsettende om vitenskap, og har merkelige oppfatninger som f.eks at «det ubevisste sinn» skaper kroppens organer og at kroppens mikroorganismer er «intelligente vesener». Han påstår å være holistisk, men dualismen mellom ånd og materie slår stadig gjennom. Konklusjon: Mye sprøyt, men vil kanskje inspirere noen til å anvende Alexanderteknikken i sitt dagligliv.
McGowan, Daniel. 1997. Larson Publication ISBN 0-94314-85-X Pb

Constructive Conscious Control of the Individual
Den mest gjennomarbeidede av Alexanders bøker, og den som gir grundigst innføring i teorien bak teknikken. Skrevet i tett samarbeid med Alexanders elev, filosofen John Dewey, som også skrev forordet. Bokens hovedtema er «Sensory Appreciation». Vår tolkning av sanseinntrykk gir grunnlaget for alle våre handlinger (og holdninger ifølge Alexander).
Feil funksjon er alltid assosiert med feil sansefortolkning. Spesifikke kurer, som for eksempel øvelser, vil ikke løse problemet. Det som behøves er gjennoppretting av generell koordinasjon gjennom en bevisst læringsprosess. Alexander skriver veldig godt om mange aspekter ved utvikling og læring, men beskrivelsen av egen undervisningsmetodikk virker basert på en litt enkel stimulus-respons-modell.
Alexanders redegjør for «hands on the back of a chair»-prosedyren, og gir forklaring på grunnleggende «directions» eller «ordre».
FMA (1923/24) Mouritz 2004 ISBN 0-9543522-6-2

Cooking Up! Cake, Soup and Inhibition
Nicholls, Carolyn (ed)
Liten kokebok skrevet av studenter og lærere ved en skole for utdanning av Alexander-lærere som trening i markedsføring, kommunikasjon og publisering.
Oppskriftene er vegetariske (typisk «alternativt»), mest supper og salater, noe brød og kaker. Med hver oppskrift følger praktiske tips om bruk av Alexanderteknikk på kjøkkenet. Prinsippene for Alexanderteknikken er godt forklart. Tonen er gjennomgående humorisk med mye intern Alexanderteknikk-humor (for eksempel «beans-whereby» og «the universal constant in sieving»). Kanskje ei bok for spesielt interessert elever og for Alexanderteknikk-studenter.
Nicholls, Carolyn (ed). 2015. Blurb (egenpublisert) ISBN 978-1-32-075546-7 Pb

Curiosity Recaptured
Exploring ways we think and move
Jerry Sontag, ed
Samling artikler skrevet av alexanderlærere med mange års erfaring. Hver artikkel tar for seg et tema. Emner som berøres er blant annet Alexanderteknikk i forhold stol-design, til dans, teater, tennis, sang, å sykle, å gå , å spille fløyte, graviditet, fysioterapi og psykoterapi. Artiklene har høy kvalitet og et personlig preg.
Sontag, J ed. 1996. Mornum Time Press ISBN 0-9644352-1-7

Dance and the Alexander Technique
Exploring the missing link
Rebecca Nettl-Fiol og Luc Vanier
«The missing link» er forfatternes følelse av mangelen på en metodikk for å undervise Alexanderteknikk til dansere. De presenterer en alternativ metodikk der de tar tar utgangspunkt i at muskelsystemet er organisert i en dobbeltspiral, og at bevegelser kan ses som fortsettelse av kroppens naturlige kurver. Dette konseptet presenteres først, deretter kommer presentasjon av Alexanderteknikken, og til slutt kommer beskrivelser og forslag til hvordan denne forståelsen kan brukes i praksis for å instruere i klassisk ballet og moderne dans.
Boken er full av bevegelseseksperimenter å prøve ut. Ord og uttrykk fra klassisk ballet blir flittig brukt. Heldigvis følger det med en DVD som gjør øvelsene forståelige for de av oss som ikke er eksperter. På tross av at forfatterne beskriver sitt opplegg som et arbeide under utvikling er dette en solid bok som er en gullgruve for dansere som lærer Alexanderteknikk og for alexanderlærere enten de underviser dansere eller ikke.
Nettl-Fiol, Rebecca og Luc Vanier (2011). University of Illinois Press
ISBN 978-0-252-03601-9 (hardback) ISBN 978-0-252-07793-7 (pb)


Dare To Be Wrong: The Teaching of Judith Leibowitz
Kathryn Miranda (ed)
Judith Leibowitz var alexanderlærer ved dramaavdelingen ved Juilliard i New York. Hun hadde hatt polio som barn, var bevegelseshemmet og fikk hjelp av Alexanderteknikken. Hun var med å stifte ACAT (American Center for the Alexander Technique) og var med å utdanne en hel generasjon av alexanderlærere i USA.
Boken består av 15 korte kapitler basert på lydopptak av undervisning både indivduelt og i klasser, workshops og intervjuer. Vi får innblikk i hvordan Leibowitz instruerer drama-studenter ved Juilliard, gir en første time og instruerer lærerstudenter i det å bruke hendene i alexanderteknikk-undervisningen. Den muntlige stilen gjør boken lettlest og kan minne om Thinking Aloud av Carrington. For den med lang erfaring i Alexanderteknikken blir det nesten som å ha en time i virkeligheten. Eneste minus er at siden teksten er fra praktiske situasjoner er det noen få ganger uklart akkurat hva slags bevegelser eleven er i ferd med å gjøre. Leibowitzes erfaring,  engasjement og dype innsikt formidles derimot klart hele veien.
Leibowitz 2007 Mournum Time Press 
ISBN 09644352-8-4

Defining the Alexander Technique
Tim Soar, Aron Scerveny
Ikke egentlig en bok men samling på 32 a4 sider i ei mappe. Hvert ark har et tema, som for eksempel et prinsipp i Alexanderteknikken som inhibition eller primary control, eller nyttige anatomiske fakta. Illustrasjonene er enkle og fine.
Innholdet har høy faglig kvalitet. Hvert begrep er presist og klart formulert. Kan tjene som et slags leksikon eller oppslagsverk. Inneholder minst like mye informasjon som introduksjonsbøker flest. Litt mer utfyllende skrevet kunne dette blitt en klassiker.
Hver side av boken kan lastes ned som pdf fra forfatterens hjemmeside: http://www.timsoar.com/alexandertechnique/articles.htm
Soar, Tim. Scerveny, Aron (ill). Egenpublisert 1999. ISBN 0 9537393 0 9

Directed Activity
Gerard Grennell
Boken bygger på notater Grennell gjorde under sin utdannelse til å bli Alexanderteknikk-lærer ved The Constructive Teaching Centre i London (Walter Carringtons skole). Carrington var med å skape tradisjon for å ha en økt hver dag hvor Alexanderteknikken blir anvendt i en praktisk aktivitet, ofte kalt «directed activities». Carrington foretrakk navnet «games».
Ofte blir aktiviteten delt opp i en serie enklere bevegelser som danner en stegvis tilnærming. Mange av aktivitetene i denne boken er tradisjonelle «alexanderteknikk»-aktiviteter som «monkey», «hands on the back of a chair» og «whispered ah». Stor vekt er naturlig nok lagt på bruken av hendene.
Grennell har selv laget enkle strektegninger som illustrerer øvelsene. Beskrivelsene er korte og stikkordaktige, noen ganger så korte at de kan være vanskelig å forstå om du ikke har gjort noe lignende tidligere. Boken er delt inn i terminer og år, slik utdannelsen var, og ikke etter aktivitet.
Utfordringen med en bok som denne er at den er umulig å forstå uten praktisk erfaring med Alexanderteknikken. Den kan derfor være kilde til misforståelser. Men for viderekomne elever og studenter, og også Alexander-lærere, kan den fungere som arbeidsbok for egen utforskning og trening.
Grennell, Gerard. 2002. Directed Activities: A Diary of Practical Procedures for Students and Teachers of the F.M.Alexander Technique as Taught at the Constructive Teaching Centre (1989-1992). Mouritz.
ISBN-10: 0952557452 ISBN-13: 978-0952557456

Directions for Life
Alexander Technique for children and youth
Gal Ben-Or
Ben-Or skriver innsiktsfullt og tankevekkende om sitt arbeide med barn og unge. Vi får mange «case stories» fra privatpraksis og fra arbeide med barn i barnehage. Undervisningen skjer fullstendig på barnets premisser og foregår mens barnet er engasjert i egne aktiviteter.
Vi får også historier fra timer for eldre barn på en institusjon for vanskeligstilt ungdom. Her er undervisningen mer tradisjonell. Ben-Or avslører dyp psykologisk forståelse for den unges situasjon, og viser hvordan Alexanderteknikken kan være et redskap for utvikling.
Boken er gjennomsyret av respekten for barnets integritet og individualitet. Budskapet er å lytte til barnet, og til oss selv. Alexanderteknikken gir den indre ro som gjør lytting mulig.
Ben-Or, Gal 2011. Egenpublisert e-bok www.galbenorat.blogspot.no

Explaining the Alexander Technique

The Writings of F. Matthias Alexander
Sean Carey og Walter Carrington
Boken bygger på samtaler med Walter Carrington med utgangspunkt i Alexanders fire bøker. Første kapittel handler om tiden og menneskene rundt Alexander. Deretter følger et kapittel for hver av de fire bøkene i kronologisk rekkefølge. Samtalen er bare løst knyttet til bøkenes innhold og teksten blir stort sett ikke referert. Boken kan derfor både tjene som en kommentar til bøkene, men også leses uten at man kjenner dem.
Samtalene spenner over en rekke temaer, og berører hva Alexander mente om alt fra politikk til psykoanalyse, men først og fremst dreier de seg om praktiske forhold rundt det å undervise og å lære teknikken. Den moderne leser vil nok ønske en mer kritisk gjennomgang av Alexanders bøker, men Carringtons enestående erfaring og innsikt gjør dette til en bok alle Alexanderteknikk-lærere bør lese.
(Må ikke forveksles med «Walter Carrington on the F.M.Alexander Technique in Discussion with Sean Carey» som er førsteutgaven av «Personally Speaking»)
Carrington, W og Carey, S. 1992. Sheldrake Press ISBN 0 951998 8 X

Eyebody
The art of integrating eye, brain and body – and letting go of glasses forever
Peter Grunwald
Ikke egentlig om Alexanderteknikk, men Grunwald er Alexanderlærer og utviklingen av hans metode er påvirket av teknikken.
Grunwald hevder at hver del av øyet korresponderer med en del av kroppen og at i tillegg at hjernestrukturene involvert i synsprosessen også er representert i øyets struktur.
Grunwald har fullstendig spinnville forestillinger om hjernens funksjon. For eksempel mener han at nærsynthet kommer av sammentrekninger i hjernen som  påvirker hjernestammen på en slik måte at synsnerven strekkes og endrer øyets form!
Grunwald hevder å kunne føle når synsbarken aktiveres, noe som er helt umulig. Ifølge Grunwalds teori ligger et koordinerende senter i synsbarken i bakhodet som ved hjelp av noe han kaller 'conscious depth perception' harmoniserer kropp, sinn og sjel. Grunwald påstår å kunne påvirke/forebygge alle former for synslidelser, inkludert både grå og grønn stær. Dette er kvakksalveri av verste sort. Peter Grunwald høster dessverre ufortjent anerkjennelse i mange deler av Alexanderteknikk-verdenen.
Grunwald, Peter 2004. Eyebody Press ISBN-10: 18773384190

First Steps to Alexander Technique
Chris Raff
Dette er en liten bok i A5-format på noen på noen og femti sider. Forventningen til en liten introduksjonsbok er at den er enkel. Denne inneholder mye sjargong og ingen velformulerte gullkorn. (Jeg pleier alltid å skrive dem ned). Bortsett fra å høre ut som en Alexanderteknikk-lærer skriver forfatteren greit om teknikkens prinsipper. Han skriver bra om «direction» og det er fint at han tar med noe om den mentale innstilingen («inlook/outlook»). 
Introduksjonsbøker inneholder gjerne praktiske tips. I denne får du tips om observasjon og selvobservasjon, å ligge i «semisupine», å komme opp fra «slump» og «body mapping». Instruksjonene for å legge seg ned i semisupine, og reise seg igjen, er unødvendig kompliserte.  For å komme opp fra «slump» når du sitter foreslår forfatteren at du lar deg synke samen til du har hodet mer eller mindre mellom knærne, for så å komme opp igjen. Det finnes bedre og mer praktisk anvendelige metoder. Utover dette er det tips om for eksempel stoler og bruk av ryggsekk - mest ergonomi og ikke Alexanderteknikk. 
Forfatteren har et snevert syn på hva som er god kroppsbruk.  Jeg får inntrykk av at bare én måte å sitte på er korrekt, og han mener det er feil å stå opp om morgenen ved å slenge beina ut av senga først! Dette er usunne begrensninger i bevegelsesrepertoaret og gir feil inntrykk av Alexanderteknikken. Som mange andre Alexanderteknikk-lærere som skriver bok unngår heller ikke denne forfatteren å komme med faktafeil om kroppen. Han skriver det er luften som kommer inn i lungene som presser diafragma ned og ikke aktiviteten i muskelen selv. 
Boken er i en serie av bøker om «First Steps» til det å lære seg ulike ting, deriblant astrologi og numerologi. Det er uheldig å presentere teknikken i en slik sammenheng. Boka har et gjennomført design og alle foto er tatt spesielt for boka. Dessverre er innholdet ikke like bra som designet. Mange ord brukes på å fortelle hvor bra Alexanderteknikken er, men jeg får ikke spesielt lyst til å lære den.
Raff, Chris. 2001. First steps to Alexander Technique. Axiom Publishing. ISBN-10: 1864761210 ISBN-13: 978-1864761214 Pb

FM Alexander In his Own Words
And in the
words of those who knew him
Alexander D. Murray
Murray, fløytist og Alexanderteknikk-lærer som hadde sin første alexandertime i 1955, skrev denne antologien som en reaksjon på dagens lettvinte gjør-det-selv-bøker. Boken er en mosaikk av tekster som gir en kronologisk framstilling av Alexanders arbeid. Det meste er kjent fra før, og mye er hentet fra Alexanders bøker. Sammenstillingen av stoffet er interessant, men det savnes mer utfyllende og sammenbindene kommentarer fra forfatteren.
Boken er utgitt på et forlag på internett hvor redigeringen er overlatt til forfatteren. Dessverre er layouten elendig, uryddig og uoversiktlig, og det er mange trykkfeil. Det er ikke alltid klart hvor tekster er hentet fra. Derfor avgjort en fordel å kjenne denne litteraturen fra før. En bok for de helt spesielt interesserte.
Alexander D. Murray 2011 blurb.com


F.M. The Life of Frederick Matthias Alexander

Michael Bloch
Den spennende historien om Alexanders liv. Bloch har skrevet flere bøker om perioden som Alexander levde i, og arbeidet over ti år med denne. Han klarer både å gi en fascinerende og troverdig framstilling av det komplekse mennesket som Alexander var, og samtidig fortelle historien i sammenheng med tiden han levde på. På slutten av boka tar Bloch et aldri så lite oppgjør med gurustatusen Alexander fikk blant enkelte av sine tilhengere.
Bloch 2004 Little, Brown ISBN 0-316-86048-4, ISBN 0-316-72864-0 (Hbk)


F. Matthias Alexander, the Man and His Work
Lulie Westfeld
Westfeld hadde polio som barn og hadde operasjoner i bena som gjorde henne sterkt funksjonshemmet. Alexanderteknikken forandret livet hennes. Westfeld var student på Alexanders første utdanning for lærere 1931-1934. Westfeld gir et nyansert bilde av Frederik Matthias Alexander, og får fram både de geniale og de mindre gode sidene ved ham. Alexander var blitt overtalt av andre til å sette i gang utdannelsen av lærere og hadde få klare planer om hvordan han skulle gå fram, noe som tydeligvis skapte frustrasjoner blant studentene. Westfeld forteller om prosessen de gjennomgikk.
Siste del av boken er om selve teknikken hvor hun særlig legger vekt på “The primary control” som hun benevner HNB (forkortelse for Head-Neck-Back relationship).
Westfeld (1964) Mouritz 1998 ISBN 0-9525574-2-8 pb

For the Love of Games
Alexander Technique Activities  
av Rossella Buono & Anne Mallen
Samling av rundt hundre aktiviteter/leker til bruk i hovedsakelig guppeundervisning og kurs. Tips om hvordan å bruke boken følges av en kort beskrivelse av Alexanderteknikken. Aktivitetene er gruppert under overskriftene: introductory, Body Mapping, Walking, Observation, Inhibition, Directing, Voice, Semi-supine.
Beskrivelsen av hver aktivitet/lek er helt kort, fulgt av noen «key ideas» - elementer av Alexanderteknikken aktiviteten er ment å belyse,  og forslag til bevissgjørende spørsmål til deltagere.
De korte beskrivelsene fungerer greit. Det jeg ofte stusset over var listen over «key ideas». Jeg kunne ikke alltid se sammenengen med aktiviteten. Uansett må leseren/læreren selv utarbeide hvordan å presentere aktiviteten basert på beskrivelsen og bestemme hvilken funksjon den skal ha i undervisningen.
Opphavsperson til hver enkelt aktivitet er oppgitt når dette er kjent.  Noen er tradisjonelle barneleker. De fleste er av forfatterne (særlig Buono), men et tyvetalls andre lærere har gitt bidrag.
Boken gir mange gode idéer til å gjøre undervisningen interessant og morsomt. Den er spesielt rettet mot gruppemetodikk, men kan også gi inspirasjon til individuell undervisning. Slike bøker trenger vi flere av.
Buono, A & Mallen, A (2017).
fortheloveofgames2017@gmail.com. ISBN 978-0648166306 Pb

Forward and Away
Memoirs
Elisabeth Walker
Walker ble utdannet av Alexander selv og arbeidet som Alexanderteknikk-lærer i over 60 år. Alexanderteknikken blir mest omtalt på begynnelsen og slutten. Walker forteller om sin første time med Alexander, litt om tiden som student, og gir fine beskrivelser av teknikken. Ellers handler boken lite om teknikken, og har mest interesse for de som hadde gleden av å kjenne forfatteren.
Walker, Elisabeth. (2008) 2014.    Mouritz. ISBN 10 0-9568498-4-9 ISBN 978-0-9568498-4-7 pb

Frederick Matthias Alexander: A Family History
J. A. Evans
I denne boken blir du kjent med Alexanders familiebakgrunn fra England og Australia. Alle besteforeldrene var straffanger som ble deportert til Tasmania. Boken bygger på et omfattende forskningsarbeid. Dessverre blir dette misbrukt ved at teksten er overlesset med uvesentlige opplysninger. Forfatteren, som er Alexanders grandniese, har heller ikke avstand til stoffet. Hun synes ukritisk å benytte det britiske imperies verdensbilde som fortellervinkel.
Med familienærhet til kildene skulle man forventet et levende portrett av Alexander selv, men bortsett fra noen få glimt forblir Alexander en fjern og ikonisk skikkelse. Man får derimot innblikk i kretsen rundt Alexander, noe som kan være av interesse når man vurderer Alexanderteknikkens utviklingshistorie.
Er du ute etter en biografi, les heller Bloch.
Evans, J.A. 2001. Phillimore & Co Ltd ISBN-10: 1860771785 ISBN-13: 978-1860771781

Free Yourself from Back Pain

A guide to the Alexander Technique
Noël Kingsley
Bortsett fra første kapittel om ryggsmerter er dette en nokså alminnelig introduksjonsbok. Kapitlene om Alexanderteknikkens prinsipper er usedvanlig gode, men når det gjelder anvendelse av teknikken i praksis er kvaliteten varierende. Selv om Kingsley skriver «poise» og ikke «posture», handler alt for mye om kroppsholdning. Norsk Alexanderteknikk-lærer Elisabeth Dahl gjør bokstavelig talt en god figur som modell på bildene. Dessverre forsterker bildene inntrykket av at teknikken handler om å gjøre ting «riktig». Denne boken hadde ikke gitt meg lyst til å prøve Alexanderteknikken. Tar du allerede timer er den grei som referanse/arbeidsbok.
Kingsley 2011 Kyle Cathie Ltd ISBN 978-1-85626-956-8

Freedom in Thought and Action

Tasha Miller and David Langstroth
God introduksjonsbok som er usedvanlig tro mot Alexanders ideer. Innholdet er i stor grad direkte basert på Alexanders bøker. Her får du Alexanderteknikken, og alle teknikkens prinsipper, presentert på en grundig og klar måte. Alexanderteknikken settes også inn i en større sammenheng, akkurat som Alexander selv gjorde. Et biografisk kapittel setter Alexander inn i den historiske sammenhengen. Du får gode råd om det å finne en lærer, og til slutt noen interessante tanker om hvor Alexanderteknikken kan lede i et lengre perspektiv.
Det eneste som trekker ned er litt vel negativ omtale av psykoterapi og fysisk trening, men forfatterne argumenterer godt for sitt syn, og er forsåvidt også på dette punktet helt på linje med Alexander. Få introduksjonsbøker er mer ekte vare enn denne.
Finnes også som lydbok. Innlesningen virker noe stiv og pedantisk, men fungerer greit når du blir vant til den.
Miller/Langstroth 2007 Nous Publishing ISBN 9780973978629 ISBN 0-9739786-0-0

Freedom to Change- the Development and Science of the Alexander Technique
Frank Pierce Jones
Beskriver teknikkens historie og gir kommentarer til Alexanders bøker. Jones kjente begge Alexander-brødrene godt og ble utdannet av dem begge. Påskyndet av John Dewey begynte Jones å forske på mekanismene i teknikken og gjorde eksperimentelle studier gjennom 25 år ved Tufts University i USA. Siste del av boken presenterer de viktigste resultatene. Boken er tidligere utgitt med tittelen "Body Awarenes in Action", som finnes på Deichman i Oslo.
Jones 1997 (1976) Mouritz 1997 ISBN 0-9525574-7-9 pb

Galvanizing Performance
Cathy Madden & Kathleen Juhl (redaktører)
Samling 13 artikler skrevet av alexanderlærere som underviser på utdanningsinstitusjoner for utøvende kunst i USA. De fleste bidragsyterne er lærere fra Barstow-tradisjonen. En av dem er ikke det og har merkbart mindre erfaring med gruppemetodikk. En annen bidragsyter skriver om metaforer, men er ikke i stand til å sette grensen for når virkeligheten slutter og metaforene begynner. Kvaliteten på artiklene varierer også litterært. Ikke alle er forfattere  Men når det er sagt finnes her mange gode eksempler på opplegg for undervisning av  Alexanderteknikk i utdanning av utøvende kunstnere, i  hovedsak skuespillere, men også musikere og dansere. Boken inneholder mange  konkrete og praktiske ideer å ta med seg.  Mest imponerende er opplegget presentert av Cathy Madden. Hun gir en detaljert rapport om et konsentrert kurs over fem kvelder hvor studentene tar i bruk teknikken i praksis og viser overraskende god forståelse for faget.
Som Madden påpeker i introduksonen finnes lite litteratur som konkret viser hvordan undervisnings- og læringsprosessen i Alexanderteknikk foregår for denne elevgruppen. Dette kan være et viktig bidrag.
Madden, C & Juhl, K. (eds) 2017 Singing Dragon ISBN-10: 1785927205 ISBN-13: 978-1785927201 Pb

Golf Sense

Practical tips on how to play golf in the zone
Roy Palmer
Et frisk pust. Lettlest, morsomt skrevet og nærmest fri for Alexander-sjargong. Viser at å bruke teknikken i forbindelse med en aktivitet du har interesse for er en god måte å lære på. Boken er full av praktiske eksperimenter og øvelser du kan prøve ut. Nyttig ikke bare for golfere, men også for alle som er i situasjoner der de må prestere. Kan være et glimrende tillegg til det å ta timer.
Palmer bygger helt sikkert på golf-litteratur, i tillegg til Alexanderteknikk, men referanser mangler helt. Bakerst finnes liste over resurser på nett. Ti av øvelsene i boken finnes innlest på mp3-filer.
Palmer, Roy 2010, Front Runner Publications ISBN 0 956259-30-8

How are we living our lives?
Interview and talks 1982-1988
Grethe Laub. Chariclia Gounaris (ed)
Laub var en dansk førskolelærer som utdannet seg til alexanderlærer. Hun organiserte en liten privat skole allerede under sin utdannelse som alexanderlærer i England, men størstedelen av sitt arbeide gjorde hun i Danmark hvor hun underviste barn i små grupper eller individuelt. Boken består av et lengre intervju og tre foredrag.
Laub legger stor vekt på barnets tillit til seg selv og til omgivelsene. Voksne, ikke minst lærere, må være gode eksempler gjennom sin «bruk» av seg selv. Kontakten med barnet må skje på barnets premisser. Ved å lytte til barnet og bli kjent med det vil du få «means whereby» til å undervise det.
Noen få eksempler blir gitt på praktisk undervisning, men det som gjør størst inntrykk er hvordan Laub konsekvent kommuniserer med barn som sine likeverdige. På den måten skaper hun kontakten som er en forutsetning for undervisningen.
Laub, Grethe. Gounaris (ed) Novis 2006 ISBN 8789389115 Pb

Health and Education Through Self-Mastery
Anthony M. Ludovici
Nyutgivelse av den første boken om Alexanderteknikk ikke skrevet av Alexander selv. Boken består av tre deler hvor Ludovici i første del gjentar argumentasjon fra Alexanders to første bøker, pluss at han skriver om «the primary control». Han peker på forskning på primitive reflekser som bevis. Andre del er kritikk av en serie artikler hvor temaet er kampen mot moralsk forfall. Ludovici hevder Alexander’s konsept om «bruken av seg selv» må inkluderes for å gjennomføre ideer i praktisk handling. I bokens tredje del forteller Ludovici om sine egne opplevelse med Alexanderteknikken. Ludovici er en bedre forfatter enn Alexander. Han skriver klarere selv om språket er gammelmodig og oppstyltet. Han har en litt annen vinkling på evolusjon enn Alexander men har noen av de samme feiloppfatningene og rasismen. Ved første møte med Alexander var han skeptisk, men ble en ivrig tilhenger. Boken er full av lovprisninger og overdreven tro på teknikkens effekt. Nyutgivelsen inneholder utdrag fra Ludovicis skrifter. I en upublisert biografi forteller Ludovici han ønsket å presentere Alexanderteknikken på en enda enklere og forståelig måte, men at Alexander motsatte seg det. Ludovici var rasist, antisemitt, antifeminist og antidemokratisk og ikke en person man ønsker skal assosieres med Alexanderteknikken. Innholdet i denne boken er utdatert. Den har en viss nytte ved at den presenterer Alexanders idéer i datidens perspektiv men i andre ordelag. Boken bør anses som et historisk dokument og ikke representativt for teknikken i moderne tid.
Ludovici, Anthony. 2016 (1933). Health and Education Through Self-Mastery. Mouritz. ISBN 978-0-9954911-9-9 Pb

How to Breathe

Richard Brennan
Tittelen på denne boken kan misforstås. Det er ikke en bok som lærer deg å puste. I stedet er det en slags introduksjon til Alexanderteknikk med pusten som tema. Pusten er avgjørende for hvordan vi fungerer, og alle slags uvaner påvirker pusten direkte eller indirekte. Brennan åpner med å skrive om sammenhengen mellom fysisk, mental og emosjonell funksjon og pusten. Løsningen er Alexanderteknikken ved at den fungerer preventivt. Du kan ikke lære å puste, men du kan avlære alt som hemmer pusten.
Han forklarer det fysiologiske grunnlaget for pusten, og forteller om Alexanders utvikling av teknikken med pusten som perspektiv. Deretter følger et kapittel om uvaner og misoppfatninger om pust. Her kunne Brennan gjerne brukt mer tid på å gjøre leseren kjent med sin egen kropp. Et kort kapittel om pustelidelser virker litt malplassert fordi det ikke gjøres klart hvordan Alexanderteknikken eventuelt kan hjelpe.
Brennan presenterer Alexanderteknikkens prinsipper under tittelen «principles for natural breathing». Han knytter disse fint sammen med pusten. To strategier foreslås som første steg på veien til friere pust. Avspenning, i form av «semi-supine» og øvelser med fokus på å forlenge utpust (f.eks. «whispered ah»). Boken avsluttes med korte kapitler om stemmebruk og flere tips om selvobservasjon og eksperimentering.
Gjennom hele boken er det praktiske øvelser. Med noen få unntak unngås øvelser som kan føre til flere uvaner. Pust er et risikabelt tema hvor du må balansere mellom å gi for lite og for mye informasjon. Denne boken inneholder akkurat nok til å vekke appetitten. Men det fører også til gjentagelser og Brennan tværer ut teksten, særlig i de tre «case storyene» som egentlig ikke tilfører så mye.
Vil du ha mer info om pust i forhold til Alexanderteknikken anbefaler jeg Dimons «Your Body Your Voice». Denne boken fungerer helt greit som introduksjon til Alexanderteknikken. En gang i framtida håper jeg en bedre forfatter enn Brennan gjør et nytt forsøk på å introdusere Alexanderteknikken gjennom temaet pust. Det er en idé med større potensiale enn vist i denne boken.
Brennan, Richard. 2017. How to Breathe: Improve Your Breathing for Health, Happiness and Well-Being Eddison Ldt. ISBN-10: 1859063977 ISBN-13: 978-1859063972 Pb


How to Learn the Alexander Technique, a manual for students
Barbara Conable (with William Conable)
Jeg tviler på om noen kan lære Alexanderteknikken av å lese denne boken, men den er stappfull av nyttig informasjon både for alexander-elever og lærere.
Boken handler om “Body Mapping som betyr å oppdatere sin kroppsoppfatning slik at den stemmer med virkeligheten. Uvaner og unødvendige spenninger fører ofte til feil eller uklare forestillinger om kroppens struktur.
Forfatteren går gjennom kroppen, fra hode til føtter og vanlige misoppfatninger beskrives. Hun beskriver fint hva unødvendig spenning gjør med ryggsøylen og hvordan hode og ryggsøyle er ment å fungere. Få av Alexanderteknikkens prinsipper gjøres rede for, og noen nevnes bare i forbifarten. Hvordan vi bevisstgjør og beskriver sanseopplevelser tas opp på en grundigere måte enn vanlig i Alexanderteknikk-bøker.
Du finner egne kapitler om blant annet pust og stemme, trening, fysiske plager, søvn og hvile, sceneskrekk, læringsprosessen og om hvordan velge en alexanderlærer. I tillegget finter du korte kapitler for musikere, sangere, skuespillere og dansere, og kort redegjørelse for historien bak “body mapping”.
Conable 1995 (1991) Andover Press ISBN 0-9622595-4-3

How to Sit Your Body at Work
A guide to sitting at your workstation based on the Alexander Technique
Ann Rodiger
Boken inneholder mer Alexanderteknikk enn forventet. Grunnprinsippene kan sies å være representert. Spørsmålet er om leseren kan gjøre seg nytte av dem. Rådene leseren får er en blanding av å tenke riktig, sørge for nok pauser og fornuftig ergonomi, samt informasjon om hvordan kroppen henger sammen (Body Mapping).
Det forventes at leseren skal føle en bestemt effekt av å følge rådene, noe som selvsagt er å begynne i feil ende og upedagogisk. Samt finnes hint av vitalisme og tullete beskrivelser av fysiologi. Mer vekt skulle vært lagt på bevegelse og bevegelighet ved datamaskinen. Muligheten av å kunne stå og jobbe burde også vært omhandlet.
Samtidig er det ikke tvil om at boken inneholder mange gode råd, særlig for de som allerede mestrer Alexanderteknikken. Spørsmålet er om ikke boken, fordi den legger mer vekt på posisjon enn bevegelse, likevel bidrar til å forsterke misoppfatningen om at teknikken handler om «riktig kroppsholdning».
Rodiger, Ann. 2011. Balance Arts Center. ISBN-10: 160844788X, ISBN-13: 978-1608447886 Pb

How You Stand, How You Move, How You Live.
Learning the Alexander technique to explore your mind-body connection and achieve self-mastery.
Missy Vineyard.
Ikke la deg lure av den tåpelige tittelen, dette er ei god bok!
Vineyard er en Alexanderlærer med 30 års erfaring som gjennom boken lar leseren komme på innsiden av Alexanderteknikken. Hun beskriver i stor detalj episoder fra undervisningen. Hun gir eksempler på hva hun gjør, hva eleven gjør, og enda viktigere - hva hun og eleven tenker. Gjennom diskusjonen mellom lærer og elev får vi ta del i prosessen det er å lære å bruke Alexanderteknikken.
Boken er omfattende, nesten 300 sider, fordelt på 6 deler. De fleste delene avsluttes med eksperimenter du kan gjøre på egenhånd.
Boken tar for seg sammenhengen mellom tanker, kropp og følelser og hvorfor vi utvikler uheldige vaner. Alexanderteknikkens prinsipper “inhibition” og “direction” blir presentert veldig fint, og det er et eget kapittel om hvordan og hvorfor Alexanderlæreren bruker hendene sine.
Noen minus: Styrkeøvelsene for nakke/rygg i slutten av boken er unødvendig. Mye bedre hadde vært instruksjoner for å gjøre det vi i Alexanderteknikken kaller “monkey”. Vineyard er ellers unøyaktig når hun beskriver balanseorganene i det indre øret og burde i den sammenheng tatt med fakta om følsomheten til de dype musklene i nakken. Mest tvilsomt er antydningen om at det å tenke på fremre del av hodet stimulerer denne delen av hjernebarken. Slikt kan bevises ved eksperimenter og hun burde brukt andre beskrivelser inntil fenomenet eventuelt er bevist. Jeg vil likevel sterkt anbefale boken. Gode beskrivelser av Alexanderteknikken er sjeldne.
Vineyard 2007 Marlowe and Company
ISBN-13: 978-1-60094-006-4 pbk, ISBN-10: 1-60094-006-4 pbk

Indirect Procedures
A Musicians Guide to the Alexander Technique. First ed.

Pedro de Alcantara
Alcantara er opprinnelig brasilianer, men formulerer seg lett og elegant på engelsk. Boken egner seg som introduksjonsbok, særlig for musikere, men har mer enn nok å by på også for viderekomne.
Boken er tredelt. Første del er en fremragende innføring i Alexanderteknikkens prinsipper, forklart med eksempler fra situasjoner som musikere opplever. Andre del forteller om det å lære Alexanderteknikken, om innholdet i undervisningstimene, og om hvordan arbeide på egenhånd mellom timene. Tredje del tar for seg anvendelsen av Alexanderteknikken i ulike sammenhenger relatert til musikk. Forfatteren krydrer boken med sitater fra kjente musikere og musikkpedagoger. Forordet er av Sir Colin Davis
.

Boken anbefales for alle musikere, sangere og dirigenter som er interesserte i Alexanderteknikken.
Alcantara 1997 Oxford University Press ISBN 0-19-816569-2


Indirect Procedures

A musicians guide to the Alexander Technique. Second ed.
Pedro de Alcantara
Sterkt omarbeidet utgave, en slags symbiose av førsteutgaven og boken
«Integrated Practice». Bøkene er tenkt å være begynnelsen på en serie under tittelen «The Integrated Musician».
Som vanlig skriver Alcantara godt. Boken er spekket med gode formuleringer, beskrivelser og forklaringer. Mange års erfaring gir flere praktiske råd og øvelser du kan prøve ut. Det vises til online videoklipp laget for Integrated Practice. Noen nye konsepter, som ikke alle er like gode, gjør at Alexanderteknikkens grunnleggende prinsipper kanskje kommer mindre klart fram enn i førsteutgaven. Alcantara gjør et tragisk feilgrep når han sidestiller opplevelse av metafysisk 'energi' med fysisk energi. Dette fører til uklarhet om prinsippene, og avslører en uvitenhet som reduserer bokens troverdighet.
Men fortsatt er dette en ekstremt nyttig bok, særlig for musikere, men hvem som helst med interesse for Alexanderteknikken vil ha utbytte av den.
Alcantara, Pedro 2013. Oxford University Press 978-0-19-538860-2


Inside Yourself
A new way to health based on the Alexander Technique
Louise Morgan
Klassiker i ny utgave. En av de første bøker om Alexanderteknikken ikke skrevet av Alexander selv. Louise Morgan var forfatter, de færreste Alexander-bøker er så velskrevet som denne. Hun gir mange praktiske tips gjennom hele boken, og presenterer teknikken som «the dual procedure of 'stop' and 'means-whereby'».
Morgan aldri tok timer, men lærte teknikken gjennom å lese Alexanders fire bøker, og hun intervjuet Alexander selv. Hun viser en bemerkelsesverdig grad av innsikt som gjør boken verd å lese.
Det som trekker ned er Morgans overdrevne tro på Alexanderteknikkens universelle effekt, og nærmest glorifisering av Alexander. Inspirerende, men svekker troverdigheten hos den moderne kritiske leser. Troverdigheten svekkes også av anatomiske faktafeil. Når tema fra samtiden omhandles bærer boken preg av å være skrevet på 50 tallet. Morgan skrev også boken «Inside Your Kitchen» hvor Alexanderteknikken også er nevnt.
Morgan, Louise (1954) 2010. Mouritz ISBN 10: 0-9543522-0-3 13: 978-0-9543522-0-2 pb

Integrative Alexander Technique Practice for Performing Artists: Onstage Synergy
Cathy Madden
Madden evner å innføre Alexanderteknikk i alle deler av den kunstneriske prosessen, fra første møte med stoffet enten det er tekst, musikk eller koreografi. Hun gir et verktøy og en framgangsmåte for kunstneren å ta i bruk. Framgangsmåten kan i noen sammenhenger virke innviklet og til tider repetitiv. Prosessen kunne vært fremstilt på en enklere måte, men samtidig er dette en utrolig praktisk nyttig bok.
Cathy Madden var elev av Marjorie Barstow som la mye vekt på verbal kommunikasjon i undervisningen og mindre vekt på bruk av berøring. Fordelen er at blir eleven oppfordret til å være selvstendig og tenke selv.
Boken er ment for alle typer utøvende kunstnere og kan fungere som arbeidsbok for spesielt intresserte Alexander-elever. Alexander-lærere som ikke har erfaring med å jobbe med utøvende kunstnere vil også ha utbytte av å lese boken for å forstå problemstillinger knyttet til faget.
Madden, Cathy. 2014. Intellect Ltd. ISBN-10: 1783202181 ISBN-13: 978-1783202188

Integrated Practice
Coordination, Rythm & Sound
Pedro de Alcantara
Tilsynelatende handler boken lite om Alexanderteknikken, men kan leses som beskrivelse av øvingens «means-whereby». Alcantara tar utgangspunkt i språkets rytme, prosodi, og viser hvordan den intuitive forståelse for språk kan brukes til å avdekke koden i musikken. Når han skriver om klangbehandling, tar han utgangspunktet i overtonerekken, og viderefører dette i øvelser i messa di voce og i improvisasjon.
Kapitlene om koordinasjon gir en kort introduksjon til Alexanderteknikkens prinsipper. Deretter går Alcantara nye veier for å beskrive organisering av muskelskjelett-systemet gjennom for eksempel begreper som «latent mobility» og «latent resistance». Genialt og revolusjonerende. Alexanderteknikken blir ofte misforstått som en avspenningsteknikk. Alcantara gir teknikken et nytt og dynamisk metodisk begrepsapparat.
Hele boken er stappfull av praktiske øvelser. Noen av øvelsene i «coordination»-delen kan muligens invitere til spenninger og stivhet. Som alltid vil det være nyttig med hjelp fra en Alexanderteknikk-lærer. En stor fordel er at øvelsene også er å finne på bokens eget nettsted: www.oup.com/integratedpractice
Integrated Practice er en rik kilde til ideer og inspirasjon. Sammen med Indirect Procedures anbefaler jeg den på det varmeste.
Alcantara 2011, Oxford University Press ISBN 978-0-19-531708-4


Introduction to the Alexander Technique
A Practical Guide for Actors
Bill Connington
Dette er en bok for teaterstudenter, noe som dessverre ikke kommer fram i tittelen. Boken gir grunnleggende informasjon om kropp og bevegelser, pust og stemme. Hvert kapittel har øvelser og forslag til egenstudier. Øvelsene handler om alt fra Alexanderteknikk i dagliglivet til arbeidet med karakterer, forberedelser til forestillinger og «cool downs». Demonstrasjoner av noen av øvelsene finnes tilgjengelig på nett. Beskrivelsene er tilpasset studenter og med hensikt veldig enkle. Enkelt kan fort bli unøyaktig, for eksempel hevdes det at du kan løfte armene over hodet uten at skuldrene beveger seg.
Kapitlene om studiemotivasjon (resistance) og om hvordan Alexanderteknikken kan brukes av studenten i undervisningen og under prøver og «auditions» kan tenkes å være spesielt nyttige. Et kapittel om «mind-body unity» har ironisk nok sterkt preg av dualisme. Dette skyldes antagelig Conningtons begrensninger som forfatter. Boken avsluttes med et kapittel om Alexanderteknikk brukt i forbindelse med forestillinger.
Denne boken er bedre enn Conningtons forrige («Physical Expression on Stage and Screen»). På tross av unøyaktige anatomiske fakta (og historiske fakta om teknikken) vil den fint kunne brukes i dramaundervisningen av erfarne Alexanderteknikk-lærere. Den begynner enkelt og har mange øvelser av ulike typer, fine tips til egenarbeid og refleksjon, og har en systematisk progresjon. Enkeltheten og den praktiske nytten veier opp for svakhetene.
Connington, Bill. 2020. Introduction to the Alexander Technique: A Practical Guide for Actors (Acting Essentials). Methuen Drama. ISBN 978-1-350-05295-6 Pb

Irene Tasker: Her life and work with the Alexander Technique
Regina Stratil
Biografi om en sentral person i Alexanderteknikkens historie. Irene Tasker hadde sine første Alexanderteknikk-timer i 1913 og fungerte som Alexanders assistent fra 1917. Hun var utdannet Montesorri-lærer og startet i 1924 en liten skole for barn hvor Alexanderteknikken var det sentrale elementet. Tasker var student på Alexanders første lærerutdanning og ble formelt lærer i 1933. Hun flyttet til Sør-Afrika hvor eksperter på tradisjonell fysisk fostring kom med kraftig kritikk mot teknikken, noe som så førte til at Alexander anla sak for ærekrenkelse. Senere flyttet Tasker tilbake til England hvor hun døde i 1977, 90 år gammel.
I tillegg til biografien inneholder boken foredrag, brev og notater. Notatbøkene er fragmentariske, men er kanskje det mest interessante materialet.
Hun var en av få lærere med pedagogisk bakgrunn. Hennes spesialitet var 'application work'. Hun hjalp eleven med å anvende Alexanderteknikken i daglige aktiviteter. Dette var en kontrast til tradisjonell Alexanderteknikk-undervisning og fremstår i dag som mer moderne. Dessverre utdannet Tasker aldri lærere selv. Irene Tasker var velutdannet og selvstendig og forble ugift hele livet. Hun fremstår som en person som ble respektert og kom overens med alle. Det kan ha vært konflikter, men biografien problematiserer ikke historien. Fordi den inneholder så mye nytt materiale kaster boken nytt lys over Alexanderteknikkens historie og anbefales for alle som er interessert i emnet.
Stratil, Regina. 2020. Irene Tasker: Her life and work with the Alexander Technique. Mouritz. ISBN    978-3950490701 hb, 480 pages.


Just Play Naturally
An account of her study with Pablo Casals in the 1950's and her discovery of the resonance between his teaching and the principles of the Alexander Technique
Vivien Mackie og Joe Armstrong
Mackie er cellist som studerte hos Pablo Casals i tre år, og som siden ble Alexanderteknikk-lærer. Mye  av boken handler om tiden hos Casals. Relativt lite handler om Alexanderteknikken. Både Casals og Alexander la vekt på å unngå det unødvendig, men ellers kommer sammenhengen mellom Casals undervisning og Alexanderteknikkens prinsipper lite fram.
Boken er i intervju-form, men burde vært strengere redigert. Det blir for mye pludring mellom de gode vennene Mackie og Armstrong. Du vil likevel utvilsomt ha nytte av boken om du er interessert i Alexanderteknikk og musikk. Den passer aller best om du er cellist og fan av Pablo Casals.
Mackie, Vivien and Armstrong, Joe. 2006. Xlibris ISBN-10: 1425708692 ISBN-13: 978-1425708696

Lessons with Miss Goldie   
«Come to quiet». An account of lessons taken betwen 1990 and 1995.
Penelope Easten
Margareth Goldie, Miss Goldie som hun ble kalt, var student på Alexanders første lærerutdanning, og hadde ubegrenset respekt for Alexanders idéer. Hun var gammeldags og fryktelig streng. Man måtte regne med å bli kjeftet huden full før man ble godtatt som elev. Goldie var kritisk til andre lærere og ser ut til å ha holdt seg mest for seg selv. Likevel har hun hatt en markant innflytelse gjennom sin undervisning ved å legge ekstremt stor vekt på «inhibition».
Dette er et selvpublisert hefte på 25 A4-sider. Ei bok er under planlegging.
Easten, Penelope. 2004. Egenpublisert.
http://alexandertechniqueinfo.org/shop-alexander-technique.html


Let Your Life Flow: The Physical, Psychological and Spiritual Benefits of the Alexander Technique

Alex Maunder
Maunder hevder Alexanderteknikken blant annet går ut på å kanalisere «cosmic energy». Han kan godt mene det, men han forsøker på uredelig vis å få det til å se ut som Alexander delte dette synet. Forfatteren presenterer sin egen metode for å takle personlige problemer, kalt «psycho-physical rebalancing», delvis basert på Alexanderteknikken. Metoden har sterke elementer av positiv tenkning som Alexander var eksplisitt imot, av samme grunner som han var imot healing. Maunder hevder Alexanderteknikken «ikke virker» når man er anspent. Da har han ikke forstått hva teknikken handler om.
Bevegelser beskrives mekanistisk og feil. Det er ikke mulig å tømme lungene fullstendig for luft, du skal ikke dra haka inn om du har strammet i nakken, du skal ikke balansere «perfekt over hælene» - dra risikerer du å falle bakover hvert øyeblikk. Ofte er det uklart om Maunder beskriver fakta, metaforer eller subjektive forestillinger. For eksempel skriver han om ryggmargen at den ikke bare inneholder sanse- og motor-nevroner men også «the central blood supply which runs from the brain to the rest of the body»!
Eneste positive jeg fant er at  Maunder legger vekt på at utgangspunktet for å tenke Alexanderteknikk «directions» må være å godta seg selv som man er, feil, mangler, følelser og alt. Men det bør være en realitetsorientering og ikke fri fantasi.
Maunder, Alex 2002. C W Daniel ISBN 978-0-852-07357-5

Letters, Volume I 1916-1942
Letters Volume II 1943-1955
Fischer/Vineyard (red.)
Samling på over 600 brev Alexander skrev fra 1916 til like før han død i 1955. Det er mindre stoff om selve Alexanderteknikken enn det man kunne håpet. Til gjengjeld blir man godt kjent med Alexander som person, på godt og vondt. 
Alexander fremstår som evig optimist, og med ukuelig tro på sin egen metode. De som er uenig med ham blir på usympatisk vis karakterisert som mindre begavede. Under både først og andre verdenskrig, da han tilbrakte tid i USA, kommer han med negative og rasistiske omtaler av tyskere og japanere. Han virker å være påvirket av krigspropaganda med naiv tro på at krigen snart er vunnet.  Alexander er ingen stor skribent, men synes ofte å besvare brev punkt for punkt. Veldig ofte skriver han om været. 
Relativt få brev er fra før 1939, nesten ingen fra 20-tallet. Første bind begynner med flere ømme brev til hans kone hjemme i England under første verdenskrig. Mest interessant i forhold til Alexanderteknikken er kanskje brevene til Irene Tasker; og i de senere årene brevene til Frank Pierce Jones. 
Brevene fra 1940-tallet handler mye om arbeidet med Alexanders siste bok, The Universal Constant in Living, og Alexanders injuriesøksmål mot Dr. Jokl i Sør-Afrika. Like før rettsaken får Alexander slag og antall brev går naturlig nok ned for en kort periode. På 50 tallet er mange av brevene stilet til Louise Morgan som skrev bok om teknikken (Inside yourself); og Alexanders venn (og Alexanderteknikk-entusiast), legen Mungo Douglas. De delte tydeligvis lidenskapen for hesteveddeløp. Siste brev i boken er fra da Alexander hadde vært på veddeløpsbanen et par uker før han døde.
Redaktørene har gjort en stor jobb og boken har omfattende referanser og noter med informasjon om personer og hendelser. Gjennom å lese denne boken får du større forståelse for Alexander, menneskene rundt ham, og tiden han levde i. Denne samlingen brev er viktig historisk dokumentasjon. Jeg skulle bare ønske vi hadde brev fra Alexanders tidligere år. 
Alexander, FM (Vineyard, Fischer eds.). 2020. F. M. Alexander Letters: Volume I,     1916-1942. Mouritz. ISBN 978-3-9504907-1-8 Hb
Alexander, FM (Vineyard, Fischer eds.). 2020. F. M. Alexander Letters: Volume II    1943-1955. Mouritz. ISBN 978-3-9504907-2-5. Hb


Life on Two Legs
- thoughts on our precarious bipedalism
Christine Ackers.
Samling artikler skrevet over flere år, oppdatert til denne utgivelsen. Som undertittelen antyder er utgangspunktet for mange av artiklene forutsetningene evolusjonen har gitt oss. Tema i artiklene er det å sitte, utformingen av stoler, den nye trenden med ståpulter, bruk av innleggssåler, Alexanderteknikk som ferdighet og teknikken for musikere, å bøye seg ned (“flecto sapiens”), å lene seg forover i balanse (skrevet for sykepleiere),  og barns utvikling (morsomt skrevet med barnets perspektiv),
Innimellom artiklene kommer korte omtaler av kjente Alexanderteknikk-lærere. På slutten av boka skriver forfatteren om sin egen utdanning som Alexanderteknikk-lærer, og vi får også lese et intervju med henne.
Ackers skriver komplisert og sofistikert. Hun klarer å ha et helhetlig perspektiv selv når hun går i detalj. Hun påstår i innledningen at hun unngår faguttrykk. Intrikate ord er det likevel nok av og hun liker å leke med dem. Ackers fremstår som ortodoks. Hun er negativ til å bruke aktiviteter fra for eksempel yoga eller ballet i Alexanderteknikk-timene. Hun hyller Alexander overdrevent, og tillegger ham innsikt i fysiologi og evolusjon som han neppe hadde. Dette gir inntrykk av uvitenhet hos forfatteren.
Jeg synes de  korte beskrivelsene av kjente lærere er det beste i boken. Jeg har møtt noen av dem og hun tar dem på kornet. Beskrivelsen av Ackers egen utdanning er også interessant, (trass i sørgelig mangel på faktaopplysninger). Dette var på 60-tallet da veldig få lærere var under utdanning. Intervjuet på slutten kommer som et friskt pust etter Ackers tunge og noe negative retorikk. Noen artikler er skrevet for en spesifikk gruppe, for eksempel sykepleiere eller foreldre, men boken egner seg best for Alexanderteknikk-lærere, og særlig om du synes Alexanderteknikken i et evolusjonsperspektiv er interessant. 
Ackers, Christine. 2020.Life on Two Legs: Toughts on our precarious bipedalism. Moshpit Publishing,     ISBN-10:1922440450; ISBN-13: ‎978-1922440457

Live better:
Alexander Technique
Skills and inspirations for well-being.
Joe Searby.
Boka er fra en serie bøker fra samme forlag som også omfatter yoga og pilates. Forfatteren er skuespiller og flink til å ordlegge seg. Her får du vite litt om Alexanderteknikkens historie, om prinsipper, hvilken utbytte du kan få, og om det å ta timer hos en lærer. Forklaringene inkluderer praktiske oppgaver som gjør innholdet lett å forstå. De fleste av de praktiske oppgavene er gode, noen få ikke fullt så gode.
Boka er i lite format, har 120 sider, lekker design, vakre bilder og er ispedd inspirerende sitater. Den koster under hundrelappen, og er et godt alternativ om du er ute etter ei bok som enkelt og greit forteller hva Alexanderteknikken går ut på.
Searby 2007 Duncan Bair Publishers ISBN 978-1-84483-389-4

Living Daily
Alexander Technique for Parkinson's
Candace Cox
Skrevet først og fremst for parkinsonspasienter og deres pårørende, men også for Alexanderteknikk-lærere og andre som møter mennesker med parkinson.
Boken begynner med å forklare Alexanderteknikkens prinsipper, med vekt på endring av vaner. Hos parkinsonpasienter blir alle vanemessige spenninger forsterket, blant annet derfor er teknikken relevant for dem. Deretter følger et kapittel om grunnleggende anatomi. Å få en praktisk forståelse om hvordan kroppen henger sammen kan hjelpe parkinsonpasienter til å få bedre kontakt med kroppen. Tredje kapittel handler om dagligdagse aktiviteter sett fra en Alexanderteknikk-vinkling. Bokens viktigste del. Fjerde kapittel handler om hvordan pårørende og andre kan hjelpe pasienten med de praktiske øvelsene. Det femte kapittelet forteller om symptomer ved parkinsons, og hvordan AT muligens kan lette disse.
Hvert kapittel har gripende og inspirerende case-stories samt tilhørende øvelser. Stor vekt blir lagt på å gjenvinne bevegelighet og mestring av dagligdagse bevegelser. Fysisk aktivitet er viktig.
Et minus er ordbruken med mye «push» og «press». Kan godt være at kraft må brukes, men ordbruken vil misforstås av de som ikke har hatt timer. Aller minst liker jeg en øvelse der den pårørende er ment å mobilisere den liggende pasientens nakke ved å løfte og bevege på hodet. Unødvendig risikabelt.
Boken avsluttes med et kort kapittel for Alexanderteknikk-lærere, presentasjon av en case studie som forfatteren gjennomførte, og ordliste med forklaringer av Alexanderteknikk- og parkinson-terminologi. Layout og illustrasjoner er uvanlig gode til å være en selvpublisert bok. E-bokutgaven har videoer til øvelsene (som jeg ikke har sett).
Dette er en nyttig bok både for Alexanderlærere og for parksinsonpasienter som tar timer.
Cox, Candace E. 2019. Living Daily. Alexander Technique for Parkinson's Disease. ISBN: 978-1-9991342-0-4 Pb


Living the Alexander Technique
Interviews with Nine Senior Teachers
Ruth Rootberg
Hvordan bli gammel med Alexanderteknikken. Intervjuobjektene er med ett unntak over åtti og med tilsammen over 400 års erfaring som Alexander-lærere.
Gjennomgående tema er hvordan forståelsen for Alexanderteknikken endrer seg med årene. Med alderen har de måttet begynne å tenke mer over hvordan de beveger seg og bruker kroppen i det daglige. Hver av dem har sin egen måte å fortolke teknikken på. Kraftige doser destillert Alexanderteknikk.
Med på kjøpet får du sterke livshistorier, glimt fra Alexanderteknikkens historie, og en dose sladder. Tankevekkende er at så mange av lærerne tyr til ulike former for alternativ behandling. Kritisk tenkning har ikke vært vanlig i Alexanderteknikk-miljøet. Formen på intervjuene er ganske løs, men teksten er her og der delt opp med overskrifter som gir oversikt. Til slutt kommer kort biografisk omtale av intervjuobjektene. Uvanlig for en så liten bok har den også stikkordsregister.
Rootberg, Ruth. 2015. Off the Common Book ISBN 978-1937146771.

Living the Alexander Technique Vol II  
Aging With Poise
Interviews with eleven senior teachers
Ruth Roothberg
Mer av det samme som første bok, med noe mer fokus på obligatoriske spørsmål. Lærerne blir spurt om definisjon av inhibition/direction, om hvordan de forbereder seg til undervisningen, om Alexanderteknikk og følelser og om gode råd til den som blir eldre.
Jeg har inntrykk av større variasjon i denne boken i synspunkter på teknikkens prinsipper, og jeg opplever at jeg oftere er uenig. Flere gir uttrykk for et vitalistisk verdensbilde, støtter tvilsomme alternative behandingsmetoder og har overdreven tiltro til Alexanderteknikkens helsemessige effekt. Enkelte synes også å ha et gammeldags og snevert syn på undervisningsmetodikk.
Når det er sagt finner du her, som i første bind, mye godt stoff om Alexanderteknikken. Du får inspirerende livshistorier og blir kjent med kunnskapen og innsikten til noen fremtredende lærere. Noter og referanser etter hvert kapittel gjør det enkelt å finne ytterligere informasjon i andre kilder. Boken avsluttes med korte biografisk omtaler av hver enkelt, forklaring på AT-begreper og stikkordregister.
Roothberg, Ruth (ed). 2018. Living the Alexander Technique Vol II: Aging With Poise. Off the Common Book. ISBN-10: 1945473630 ISBN-13: 978-1945473630 Pb


Marjorie Barstow, Her Teaching and Training
- A 90th Birthday Offering
Conable, Barbara (ed)
39 korte og lengre artikler som med få unntak handler om Marjorie Barstows undervisning. Barstow var student på Alexanders første lærerutdanning. Hun utviklet sin egen undervisningsstil, kanskje preget av at hun opprinnelig var danser. Fokuset er mest på dialogen med eleven og mindre på bruken av hendene. Undervisningen er individuell, men i en gruppe, slik at tilhørerene også lærer. Barstow utdannet lærere selv, ikke offisielt, men gjennom en slags lærlingeordning. Hun har hatt stor innflytelse på Alexanderteknikken langt ut over de som møtte henne.
Boken er en hyldest til Barstow, men fordi bidragene er fra så mange ulike personer med ulike erfaringsnivå gir boken likevel et ganske nyansert bilde av Barstows praksis.
Conable, Barbara (ed). Mouritz 2016 ISBN: 978-0956849885 Pb


Man's Supreme Inheritance
Alexanders første bok kom ut i 1910, men er best kjent i form av 1918-utgaven som består av to små bøker i tillegg, Conscious Guidance and Control (1912) og The Theory and Practice of a New Method of Respiratory Re-education (1907).
Hovedtesen i Man's Supreme Inheritance er at i moderne samfunn møter vi stadig nye situasjoner og kan ikke lenger stole på instinktene. Vi må bruke rasjonell tenkning for å løse utfordringene vi står overfor. Alexander kritiserer (mer eller mindre med rette) pusteøvelser, avspenningsøvelser, hypnose og healing.
Bokens første del er skjemmet av datidens rasisme og feiloppfatninger om evolusjon. Særlig går det ut over 'ville mennesker' og tyskere. Utgiveren av denne utgaven har gått så langt som til å stryke deler av en setning som var “upassende”.
Av størst interesse for Alexanderlærere er beskrivelser av “positions of mechanical advantage” og «antagonistic action»; og det Alexander skriver om pust, som jo var avgjørende for utvikling av teknikken.
FMA (1910) Mouritz 1996 ISBN 0-9525574-0-1

Master the Art of Swimming
Steven Shaw
Denne boken handler om Shaw-metoden, et opplegg for å lære å svømme bedre basert på Alexanderteknikken. Forfatterens første bok, The Art of Swimming, hadde mer fokus på Alexanderteknikken. Den nye boken inneholder til gjengjeld mange flere øvelser.
Ett kapittel er viet øvelser for grunnleggende svømmeteknikk og balanse i vannet, deretter kommer et kapittel for hver av de fire svømmeartene. Mange av øvelsene gjøres på land for å bevisstgjøre bevegelsesmønstre. Det kan være forvirrende at kroppen er oppreist mens armene har horisontal orientering som i vannet. Men øvelsene kan være nyttige for å endre vanemønstre.
Beskrivelsene kunne vært utført enda mer i tråd med Alexanderteknikken. Ord som “push”, “tuck”, “press” hører vanligvis ikke hjemme i Alexanderteknikken, og et sted får du til og med beskjed om å trekke sammen magemusklene. Det virker som om Shaw mangler forklaringsmodell for Alexanderteknikk “directions” i forhold til kraftbruk.
Det er en stor fordel om du allerede er kjent med Alexanderteknikken og kan bruke den i utførelsen av øvelsene. Da har du mulighet til å få mye ut av denne boken, både å bli en bedre svømmer og å mestre Alexanderteknikken bedre.
Shaw 2006, Collins & Brown forlag ISBN 978-1-84340-542-9

Master the Art of Working Out
Malcolm Balk og Andrew Shields.
Balansert og udogmatisk om smartere trening. Bruker du tid og penger på å trene i helsestudio er dette boken du bør investere i. Du har ikke råd til å la være. Forfatterne viser hvordan du ved hjelp av Alexanderteknikken kan bedre kvaliteten på alle typer aktivitet ved fokus på tilstedeværelse (mindfulness), balanse og koordinasjon. Treningen får enda større positiv innvirkning på resten av tilværelsen. Spesiell vekt blir lagt på aktiviteter som er vanlige på helsestudio. Mellom hvert kapittel er det «case stories» med tema som yoga, pilates, tai-chi, vektløfting roing og kung fu.
Balk/Shields 2007 Colins & Brown ISBN 1 8434 0350 1

Matehaksamim
- The Magic Wand
Direction of Learning
Liora Dvash
Leken ebok på noe over 50 sider med lite tekst og enkler tegninger/diagrammer. Utgangspunktet er at Alexanderteknikkens mål er å kombinere følelser og logikk (hjerte og hode, fortid og fremtid). Middelet er «directions» gjennom «primary control: «through the focal point in the neck, a pure inner-movement connects logic and heart in unity».
Boken er utgangspunkt for å reflektere over teknikkens prinsipper, kan leses flere ganger og tolkes på ulike måter. Noe av teksten er speilvendt, (henvisning til at Alexander brukte speil), og i en font som kan være vanskelig å tyde. Innholdet er basert på teknikkens fem prinsipper som formulert av Macdonald (i The Alexander Technique as I See It), presentert i Mcdonalds rekkefølge, som kanskje ikke fungerer helt.
Men boken representerer også Alexanderteknikkens problemer i et nøtteskall: magisk/vitalistisk primary control og retninger som «visible and invisible sparks»: «could this be the magical energy absorbed and accumulated through inhibition?». Nei, Alexanderteknikken er ikke magi. Konseptet hadde vært mer vellykket om det hadde vært tilpasset barn.
Dvash, Liora. 2017. Matehaksamim LTD.; 3 edition. ASIN: B073TZRTCJ

Mind and Muscle, an Owner's Handbook
Elisabeth Langford
Langford er tidligere profesjonell fiolinist og var Alexanderlærer ved Guildhall School of Music. Dette er ingen vanlig introduksjonsbok, men forklarer hvordan vi fungerer ut i fra enkle og praktiske beskrivelser av anatomi og fysiologi. Forfatteren har som mål å gi leseren et mest mulig korrekt bilde av sin egen kropp og hvordan den fungerer. Leseren veiledes til å utforske selv i eksperimenter gjennom det meste av boken.
Det er kapitler om musker og skjelett; om ledd, hodebalanse og rygg; om bruk av armer og bein; om pust, trening og belastningsskader. Presentasjonen av stoffet er hele tiden basert på Alexanderteknikken uten at dette er nevnt. Bokens siste kapittel oppsumerer Alexanderteknikkens prinsipper og historie.

Langford 1999 Garant forlag, ISBN 90-5350-883-X

Mind and Muscle and Music
Elisabeth Langford
Jeg anbefaler alle å lese Langfords første bok Mind and Muscle. Jeg hadde derfor store forventninger til Mind and Muscle and Music. Forventningene ble dessverre ikke innfridd. Pedro de Alcantaras Indirect Procedures er fremdeles den beste boken skrevet for musikere.
Mange vil finne nyttige tips i de første 80 sidene som beskriver Alexanderteknikken i forhold til fysiske utfordringer for utøvere på ulike instrumenter, sangere og dirigenter. Deretter følger et langt kapittel om sceneskrekk - som ikke tilfører særlig nytt til emnet.
Midt i boken finner du et langt kapittel om bruken av hendene (også med tanke på sammenhengen med resten av kroppen). Godt stoff, men selvfølgeligheter for en Alexanderlærer, samtidig som fremstillingen er for vanskelig for de med mindre erfaring i Alexanderteknikkken.
De siste 70 sidene er artikler om Alexanderteknikken i musikkutdanningen. Stort sett dreier det seg om historiske tilbakeblikk. Elisabeth Langford har over 30 års erfaring i å hjelpe musikere og musikkstudenter. Jeg skulle gjerne hørt mer fra hennes egen undervisning. Det er det lite av i boken. Den største skuffelsen ved boken er mangelen på musikk. Alexanderteknikken i det musiske øyeblikk er et spennende tema.
Langford 2008 Alexandertechniek Centrum vzw, Leuven
ISBN 978-90-808491-3-6

Mindfulness in 3D  
Alexander Technique for the 21st Century  
Peter Nobes
Forsøk på å skrive en annerledes introduksjonsbok med vekt på at Alexanderteknikken handler mer om tenkning enn om kropp. Nobes skriver engasjerende og underholdnende og setter ting på spissen. Dessverre setter han alt til de grader på spissen at han ender opp med å motsi seg selv. Han understreker at teknikken ikke handler om kroppsholdning, ikke engang om kropp, men unngår ikke å skrive inngående om spesifikke posisjoner og «alignement». Han påstår at han ikke kan føle sin egen kropp og ikke er bevisst sine egne tanker,men kan ikke unngå å skrive om hvor avgjørende det er å være bevisst sin kroppsbruk og adferd.
Han har flere gode poenger. For eksempel skriver han om det vanemessige ved våre ansiktsuttrykk, et element jeg ikke kan huske å ha sett nevnt andre steder; og treffende betegner han vår feilaktige forestilling om hvordan andre oppfatter oss som en form for «faulty sensory appreciation».  Men til slutt blir du som leser lei av selvskryt på vegne av ham selv og hans studenter, og gjentatt nedsettende omtale av andre, det være seg andre lærere eller folk flest. Nobes fremstår rett og slett som en usympatisk person.
Nobes hevder å undervise annerledes (og bedre) enn andre lærere. Metoden(e) er ikke beskrevet i detalj, men ut ifra eksempler virker det som han legger vekt på oppmerksomhet om rommet rundt deg (egentlig ikke særlig originalt), derav den noe barnslige tittelen Mindfulness in 3D.
Tross alt klarer Nobes å få fram på en god måte at Alexanderteknikken handler om frihet fra vaner gjennom muligheten til å ta valg. Det, og den litterære underholdningsverdien redder boka fra søppelkassa.
Nobes, Peter. 2018. The Real Press. ISBN-10: 1912119579 ISBN-13: 978-1912119578    Pb

More talk of Alexander
- aspects of the Alexander Technique

Wilfred Barlow (ed.)
En samling på 36 artikler fra ca 1920 og fram til 1970-tallet. Blandt forfatterne er John Dewey, Aldous Huxley og nobelprisvinner Nikolaas Tinbergen. Artiklene belyser Alexanderteknikken i forhold til undervisning, medisin, psykologi, utøvende kunst og vitenskap. Boken er inndelt i artikler som omhandler henholdsvis beskrivelse, anvendelse og kritikk av Alexanderteknikken.
Artikkelsamlingen gir interessant historisk perspektiv på teknikken. Artiklene er av varierende kvalitet men de som er spesielt opptatt av Alexanderteknikken vil alltid finne noe av interesse.
Barlow 2005 (1978) Mouritz forlag ISBN 0-9543522-7-0 pb

Moving to Learn  
A Classroom Guide to Understanding and Using Good Body Mechanics  
Michele Arsenault,
«Moving to Learn» er et opplegg for klasseundervisning av noen av Alexanderteknikkens prinsipper utviklet gjennom et prosjekt gjennomført av forfatteren i 1989-1991. Tidlig i prosessen spurte en elev: «What's wrong with slumping?». Med utgangspunkt i mekanikk gis svaret gjennom 26 leksjoner ved at elevene eksperimenterer og forsker. Elevene gjøres kjent med prinsipper for balanse, tyngde, kraft og vektstenger. Gjennomgående spørmål er: «Is this hard work or is it easy?». Uttrykk som «head forward and up» og «back lengthening» får en «vitenskapelig» forklaring.  Det som savnes er begrepet «inhibition» som er nærmest fraværende. Mye blir mer ergonomi enn Alexanderteknikk.
Elevene var mellom 5 og 13, men opplegget passer nok best for de litt eldre.  Deler av stoffet burde være obligatorisk kunnskap for alexanderlærere. Boken viser hvordan Alexanderteknikken kan kombineres med matte og fysikkfaget i skolen. Dessverre er boken ikke i trykk, men kan fås som pdf-filer ved å kontakte forfatteren.
Arsenault, Michele. 1998. Egenpublisert    (pdf).

Neurodynamics
The Art of Mindfulness in Action
Theodore Dimon
«Neurodynamics» er «the study of the psychophysical machinery in action as a dynamic system».
I første del, «The Science», gir Dimon en forklaringsmodell bygget på elementer fra
anatomi, fysiologi og nevrofysiologi. Sentralt er PNR-reflex – den posturale-nevrologiske refleksfunksjon som må antas å tilsvare det Alexander kalte «primary control». Modellen er ikke ny (i motsetning til hva Dimon selv hevder), men representerer en oppsummering av ideer som har versert i Alexanderteknikk-verdenen de siste tiårene.
Del to, «The Art», tar for seg det praktiske og bringer inn Alexanderteknikk-prinsippene «direction», «inhibition», «means-whereby», og semisupine – posisjonen. Å sette seg og å reise seg, samt å legge hendene på et bord, blir brukt som ekspempler på aktiviteter. Det henvises stadig til lærere av metoden, men det avsløres ikke at dette er Alexanderteknikk.
Dimon er akademiker og ønsker forståelig nok å distansere seg fra Alexanderteknikken som «alternativ terapi». For dem som er kjent med litteraturen er det opplagt hvor han har sine ideer fra, og mangelen på referanser blir pinlig. I motsetning til flere av sine andre bøker henviser Dimon riktignok til Alexander et par ganger, men i andre del av av boken mangler referanser fullstendig. Dimon videreformidler flere myter fra AT-tradisjonen, f. eks. Alexanders påstand om at teknikken repreresenterer et nytt steg i menneskets utvikling. Vektleggingen av strekk-refleksenes rolle må sies å være foreldet, og dessverre inneholder boken på tross av tittelen ingenting fra fagfeltet dynamisk systemteori. En ytterligere svakhet er at Dimon repeterer sine argumenter igjen og igjen. God ide som pedagogisk virkemiddel, men han svekker sin egen troverdighet.
Likevel er dette en bok som bør leses av alle Alexander-lærere. Tross mangler gis en modernisert forklaringsmodell for Alexanderteknikken samtidig som boken inneholder mye kunnskap som alle lærere bør kjenne til.
Dimon, Theodore. 2015. North Atlantic Books. ISBN-10: 1583949798, ISBN-13: 978-1583949795


Notes on the work of Dilys Carrington

Carolyn Nicholls
Walter Carrington videreførte utdanningen av Alexanderteknikklærere etter Alexanders død. I mange år hadde hans kone, Dilys Carrington, ansvaret for førsteårssstudentene. Hun sørget for at de fikk den grunnleggende ferdighet i bruken av hendene som er så karakteristisk for Alexanderteknikk-lærere.
Carolyn Nicholls fulgte denne undervisningen i ett år, dokumentert i denne boken. Boken utkom første gang i 1986. I denne nye utgaven er det noen flere kommentarer, et intervju med Dilys Carrington og beskrivelse av «hender-på-stolrygg»-prosedyren.
Alexanderteknikk-læreres bruk av hendene er en levende tradisjon, en unik ferdighet som antagelig ikke er beskrevet andre steder enn i denne boken. Her får du «hemmeligheten» bak Alexanderlæreres tilsynelatende magiske berøring. (Hemmeligheten er hardt og nøyaktig arbeid).
Siden det er førsteårssstudenter som observeres beskrives kun enkle prosedyrer. Boken er egenpublisert og har dessverre nokså mange trykkfeil.
Nicholls, Carolyn (Lynn) 2013 (1986). Egenpublisert blurb.com.

On Stage!
Back to Yourself with the Alexander Technique
Agnes de Brunhoff
Brunhoff er sanger, pianist og Alexanderteknikk-lærer. Hun arbeider blant annet på konservatoriet i Paris. I rundt 30 korte kapitler preget av personlig erfaring skriver Brunhoff ord til ettertanke og inspirasjon om Alexanderteknikk for musikere. Det er uklart om leseren er ment å være musikk-student eller Alexanderteknikk-lærer. Boken er filosifisk, svært lite praktisk, og inneholder tildels anatomisk ukorrekte instruksjoner. Forfatteren bruker mye tid på å fortelle hvordan ting skal oppleves til slutt, men lite om hvordan målet skal nås, annet enn at det må jobbes mye.  De siste 20 sidene er musikk-studenters beskrivelser av sitt møte med Alexanderteknikken.
Layoutmessig er dette antagelig den fineste Alexanderteknikk-boken jeg har hatt fingrene i. Innholdet er ikke av samme kvalitet.
De Brunhoff, Agnes. 2013.  Egenpublisert. ISBN: 978-2-9545313-0-4 pb


Paths to the Alexander Technique
Shelagh Aitken (ed)
En samling av personlige beretninger om Alexanderteknikken skrevet av 40 ulike forfattere. Bidragene er inndelt i seks kapitler som hver har et prinsipp fra Alexanderteknikken som tittel. Skriveferdigheter og forståelse av Alexanderteknikken varierer mye. Her er alt fra relativt ferske elever til Alexanderteknikk-lærere med flere ti-års erfaring.
Peter Ribeaux har skrevet en kort innledning til hvert kapittel som forklarer teknikkens prinsipper. Spesielt interessante er definisjonene av inhibition, direction og primary control.
Boken er utgitt med støtte fra The Alexander Trust og er kanskje ment som markedsføring, eller som introduksjonsbok? Slik fungerer den ikke. Mest interessant er boken fra en pedagogisk synsvinkel fordi den gir innblikk i elevers veldig ulike opplevelser og måter å forstå teknikken på. Hvordan skal vi lærere møte disse ulike menneskene?
Aitken, Shelag (ed). 2015. Hite Ltd ISBN: 978-0-9568997-6-7 pb


Perfect Poise, Perfect Life
Bring your body into balance and revolutionise your life
Noël Kingsley
Denne boken lover mye, heller sterkt i retning av «positiv tenkning» og går noen ganger utover Alexanderteknikkens område. Kingsley skriver godt om hvor naturlig og viktig det er å kunne være oppreist. Han argumenterer godt for nytten av Alexanderteknikk. Her og der kommer påstander som er noe drøye, det svekker troverdigheten hos en kritisk leser.
Alexanderteknikkens prinsipper inhibition og direction er greit forklart, men når han skal forklare hvordan dette fungerer i praksis er restultatet like dårlig som i de fleste andre bøker (dvs ergonomi).
Boken har veldig mange «case stories». Underholdende lesning, og det er vel det boken er, lettlest, lettskrevet og underholdende.
Kingsley, Noël 2005 Hodder and Stoughton ISBN 0 340 83580 X

Personally Speaking
Walter Carrington on the F.M.Alexander Technique in Discussion with Sean Carey
Carrington/Carey.
Først utgitt i 1986 med tittelen «Walter Carrington on the Alexander Technique in discussion with Sean Carey». I den nye utgaven er noe stoff tatt ut og nytt materiale fra intervjuer på 90-tallet lagt til.

Walter Carrington forteller om  teknikkens tidlige historie, særlig om Alexander som person og som lærer, og om utdanningen av lærere. Her får du også vite om hva som skjedde da Alexander møtte Moshe Feldenkrais.
Bokens viktigste innhold er omtalen av de vanligste undervisnings-prosedyrene og bruken av hendene i undervisningen. Undervisningsmetodikken som ligger til grunn er tradisjonell, men innholdet burde interessere enhver Alexanderteknikk-lærer. Anbefales.
Carrington, Walter;Carey, Sean (1986) 2001 Mouritz ISBN 978-0-9525574-1-8A


Physical Expression on Stage and Screen
Using the Alexander Technique to Create Unforgettable Performances
Bill Connington
Connington skriver godt og lett, men av og til så lett at han ender i svada.
Han omskriver Alexanderteknikkens viktigste prinsipper til «sense», «poise», «flow», og  «choice». Det har både fordeler og ulemper.
Boka har mange praktiske øvelser. Noen av øvelsene er ment å gjøres i par eller grupper, men du kan gjøre de fleste alene. Øvelser myntet på skuespillere er fine for å bevisstgjøre din «bruk av deg selv», og passer med få unntak for hvem som helst.  Øvelsene kunne vært bedre beskrevet. Noen ganger mangler Alexanderteknikken.
Kun 30 av 175 sider kan sies å være spesifikt for skuespillere. Jeg synes boken fungerer over gjennomsnittet som generell introduksjonsbok. Som bok for skuespillere mangler den faglig tyngde.
Connington, Bill. 2014. Bloomsbury Methuen Drama ISBN 978-1-4081-8264-2

Playing with Posture

- Positive Child Development with the Alexander Technique
Sue Holladay
Skrevet for foreldre og andre som har med barn å gjøre. Hvordan kommunisere Alexanderteknikken til barn. Teknikken forklart med enkle begreper som «stop, think, act», eller «Wait! Grow tall, shoulders smile!». Tips om hvordan integrere Alexanderteknikken i dagliglivets rutiner. Å anvende teknikken like viktig både for barn og voksne. Spenninger, stress og dårlig holdning har ofte sammenheng med hvordan vi reagere på ting. Nøkkelen er å ta tid for å kunne velge reaksjonsmåte.
Eget kapittel om barn og unges utvikling, og et kapittel med praktiske råd angående skolesekker, møbler etc.
Boken avsluttes med en lang liste av «games». For uinnvidde er det ikke opplagt hvordan Alexanderteknikken passer inn i øvelsene. Det kunne vært grundigere forklart.
Holladay, Sue 2012 HITE, ISBN-10: 0956899714 ISBN-13: 978-0956899712

Postural Homeostasis
Papers and Letters on the Alexander Technique
Wilfred Barlow
40 artikler og brev skrevet i perioden 1942 til 1982, de fleste publisert i medisinske tidsskrift. Barlow var en av de første til å forske på teknikkens helsemessige effekter. Begrepet «Postural homeostasis» er et tidlig forsøk på en kybernetisk modell av teknikken. Han beskriver undervisning i Alexanderteknikk som en form for betinget læring (Konorski type 2).
Boken inneholder også populariserende framstillinger av teknikken og artikler med et (selv-)kritisk blikk på Alexanderteknikk-profesjonen. Flere av artiklene finnes i More Talk of Alexander.
Tvilsomme påstander om helseeffekt forekommer, og Barlows teorier er til en viss grad avlegs, men boken gir interessant innblikk i arbeidet og tenkningen til en av Alexanderteknikkens fremtredende personer.
Barlow, Wilfred. 2014. Mouritz ISBN 978-0956849823. 


Principles of the Alexander Technique

Jeremy Chance
Fin introduksjonsbok som utkom første gang i 1998. Chance forteller godt og åpner med en livlig framstilling av Alexanders historie. Han forklarer teknikkens virkemåte ut ifra skjelettmuskulaturens to oppgaver – å holde og å bevege, noe som gir en dynamisk  forståelse av Alexanderteknikkens konsept om «bruken av seg selv».
Du får utfyllende forklart hva som skjer i en Alexanderteknikk-time og om hvordan og hvorfor læreren bruker berøring. Boken har også et kapittel om pedagogiske retninger i teknikken, men dette er overflødig. For nybegynnere teller forholdet til læreren mest.
Boken avslutter med tre gode forslag til eksperimentering/utforskning av egen kroppsbruk, men forfatteren går deretter litt for langt når han dumdristig forsøker å forklare hvordan du kan oppnå å la hodet gå «fram og opp».  
Chance, Jeremy 1998/2013. Singing Dragon ISBN 978-1-84819-128-0
eISBN 978-0-85701-105-3

Reach Your Dreams
Don Weed
En introduksjon til ITM, The Interactive Teaching Method. Weed var student hos Marjory Barstow som underviste i grupper og la vekt på dialog med eleven. Weed definerer Alexanderteknikk som «the study of thinking in relation to movement» som er noe begrensende, men praktisk anvendelig. Det første elever i ITM lærer er at «poise of the head in relation to the body» er nøkkelen til frie bevegelser. Modell for elevens arbeide (og undervisningen) er tre punkter fra første kapittel i Alexanders The Use of the Self: 1) analyse the conditions present; 2) reason out the means-whereby; 3) project the directions consciously. (Dette er ikke Alexanders endelige plan, men gir en ramme for forberedelse). Weed siterer Alexander ofte. Tolkningene er av og til tvilsomme, som en slags Hollywood-versjon av teknikken, «based on a true story». Han forherliger Alexander, men unnlater å nevne hvordan hans egne ideer skiller seg fra Alexanders, og gir dermed inntrykk av å ville forherlige seg selv. En forbedring fra en tidligere bok er at Weed ser ut til å ha forstått Alexanders prinsipp om feiltolkning av sanseinntrykk. Weed argumenterer godt for nødvendigheten av å endre mentale forestillinger og ikke la seg styre av hva som føles riktig. Weed gir mye og til dels berettiget kritikk av andre Alexanderteknikk-lærere, men karikerer dem på uærlig vis, åpenbart for å fremheve sin egen fortreffelighet. Første del av boken bygger på foredrag Weed har holdt og er lettlest. Han er en god forteller. Siste halvdel av boken virker mest som reklame for teknikken («reach your dreams»), og full som den er av selvforherligende drittkasting blir man til slutt ganske lei. Weed fremstår som en temmelig vemmelig person, noe det faglige innholdet i boken dessverre er for tynt til å veie opp for. Weed, Don 2012 Reach Your Dreams: An ITM introduction to the Alexander Technique. ITM Publications. ISBN-10 : 0954899636 Pb.

Secrets of the Alexander Technique
Robert Macdonald og Caro Ness
Ordet “secrets” kan virke mistenkelig, men her er det ikke noe hokus pokus. Dette er en bok i en serie med “secrets of” blant annet yoga og Alexanderteknikk.
Format er lite (ca A6). Boka kan gå ned i ei lomme, men den er på over 200 sider og svært innholdsrik. Forfatterne har fått med både ordliste med forklaringer og en ganske omfattende litteraturliste. Mange sider ved Alexanderteknikken berøres, ganske overfladisk, men du får en god oversikt.
Nevnt blir Alexanderteknikkens anvendelse i forbindelse med ridning, svømming, tai chi, graviditet, fysiske skader og følelsesmessige problemer. Fordi plassen er begrenset nevnes kun kort hvorfor og hvordan Alexander-teknikken kan være til hjelp.
Du finner mange illustrasjoner. Dette er både en sterk og en svak side. Bilder kan fortelle mer enn ord, men lesere som ikke kjenner teknikken får lett inntrykk av at den går ut på å gjøre ting “riktig”. (Bildet som illustrerer løping viser forøvrig en mann med elendig løpeteknikk).
Macdonald/Ness 2001 Dorling Kindersley ISBN 0-7513-1205-3


Swimming without Stress
Lessons for land lovers
Ian Cross
Liten bok på noen og seksti sider fordelt over 12 små kapitler. Egne kapitler om utstyr, svømmeskader, treningsplan og triatlon.
Fokus er på la seg bære av vannet og bevege seg på vannets premisser. Lite er forklart om Alexanderteknikken, men den er implisitt i alle forklaringer og instruksjoner. Bildene er fine, men kunne vært enda mer direkte relatert til teksten og særlig øvelsene. Enkelte vil kanskje synes noen av øvelsene er mangelfullt beskrevet.
Ikke for nybegynnere, men for de som er ivrig på å trene og ønsker å forbedre svømmeteknikken, og kanskje spesielt for de som vil prøve seg på triatlon.
Cross, Ian 2004, (egenpublisert) ISBN 0-9550123-0-9

Teach yourself Alexander Technique
Richard Craze
Denne boka inneholder så mange feil og misforståelser at den er ubrukelig for nybegynnere. For alexanderlærere gir den interessante eksempler på hvordan Alexanderteknikken både kan forstås og misforstås på en gang. Boka er skrevet av en amatør. Å lese denne blir omtrent som å ta kjøretimer hos en fyr som ikke har lappen.
Etter publikasjon i 2008 av forskning som viser Alexanderteknikkens effekt på ryggsmerter har boken kommet ut i nye utgaver med titlene Beat Back Pain with the Alexander Technique og Banish Back pain with the Alexander Technique (kindle-versjon).
Craze (1996) 2003 Hodder Headline ISBN 978-0-340-86766-2

Teaching by Hand Learning by Heart  
Delving into the Work of F.M. Alexander  
Bruce Fertman
Fertman er uvanlig gjennom det å være en lærer som underviser i grupper samtidig som han har hendene som viktigste kommunikasjonsmiddel. Han er også en usedvanlig god forteller. Bokens noen og tretti kapitler inneholder gripende, tankevekkende og inspirerende fortellinger hvor teknikken er i bakgrunnen og eleven er i sentrum. Fertman sier treffende at: «My work is not about learning, it's about growing».
Boken består av to deler, hver med en introduksjon. Første del gir indirekte en slags innføring i teknikkens prinsipper, den andre handler om møter med elever. Men hvert kapittel står for seg og strukturen er egentlig ikke så viktig.
Jeg var i utgangspunktet skeptisk til boken fordi jeg oppfatter Fertman som i overkant spirituell. Han åpner boken med å kalle seg metafysiker. Men det er bare i bokens aller siste lille kapittel at det religiøse tar overhånd, og selv når han skriver om teologi mener han noe fysisk og bokstavelig talt håndfast.
Boken er kanskje ment å være først og fremst for andre lærere, men jeg tror den er noe så usedvanlig som en bok som kan leses av alle. Den uinnvidde vil forstå Alexanderteknikkens prinsipper og natur, og den erfarne lærer vil tenke: Ja, slik kan det også gjøres! Anbefales.
Fertman, Bruce. 2018. Mouritz.

Teaching the Alexander Technique
Active Pathways to Integrative Practice  
Cathy Madden
Madden er en av de fremste arvtagerne etter Marjory Barstow, som hovedsaklig underviste i grupper og ved å gå i dialog med eleven. I bokens første to kapitler forteller Madden om sin utdanning hos Barstow og presenterer kort prinsippene som kjennetegner sin praksis.
I del to presenterer hun sin metodikk som er bygget på progresjonen Alexander beskriver i første kapittel av The Use of the Self – The Evolution of a Technique. Sentralt er observasjon (omniservation) og å lage plan (studied rehearsed plan).
Alexanderteknikken er integrert gjennom hele den pedagogiske prosessen. Hun forklarer om kommunikasjon med stemme og hender, valg av ord og bruken av spørsmål og fortellinger.
Del tre viser undervisningen i praksis. Den er basert på teorier om «deep play», på lek og eksperimentering. Hun gir mange eksempler på undervisning i ulike formater - små og store grupper, individuell undervisning, «drop in»-klasser, workshops og kurs av ulik varighet. Et eget kapittel er viet forslag til aktiviteter.
Til slutt kommer en epilog som viser at hun stadig videreutvikler sin metodikk. Eneste jeg kunne savne i boken er stikkordregister, men med stoffet samlet i så mange korte kapitler er boken oversiktlig.
Dette er det nærmeste vi kommer en fagdidaktisk bok om Alexanderteknikken. Boken er en ressurs, ikke bare for dem som driver gruppeundervisning, men også for alle som foretrekker å undervise individuelt.
Madden, Cathy. 2018. Singing Dragon. ISBN-10: 1848193882 ISBN-13: 978-1848193888 Pb

The Actor and the Alexander Technique
Kelly McEvenue
Forfatteren har arbeidet som Alexanderlærer for skuespillere og dramastudenter i over 20 år. Hun presenterer begrepene i Alexanderteknikken med eksempler fra skuespilleryrket. Alexanderteknikken settes inn i en praktisk sammenheng gjennom oppvarmingsøvelser og bevegelses-øvelser ofte brukt av skuespillere. Hun beskriver hvordan Alexanderteknikken kan brukes til å møte utfordringer som det å uttrykke personlighetstrekk og følelser, bruk av masker og kostymer, å gjøre intime scener eller kampscener, stemmebruk i teateret og ulike utforminger av scenerommet. Boken inneholder ellers en kort introduksjon om Alexanders oppdagelser, en enkel innføring i anatomi, og beskrivelser av undervisningen. Dette er ikke en introduksjonsbok, men passer for de som har et visst kjennskap til teknikken og som er opptatt av det å stå på en scene. Mange kommentarer fra skuespillere forfatteren har instruert gjør stoffet levende.
McEvenue (2002) ISBN 0-312-29515-4 Palgrave Macmillan
(Engelsk utgave har tittelen "The Alexander Technique for Actors" og er utgitt av Methuen Drama.)

The Actor's Secret
Techniques for Transforming Habitual Patterns and Improving Performance
Betsy Polatin
Polatin har bakgrunn i dans og har lang erfaring med å undervise skuespillere. Hun bygger på tre tradisjoner: Alexanderteknikk, Carl Stoughs «Art of Breathing» og Somatic Experiencing. Ved å integrere Somatic Experiencing og Alexanderteknikken belyser Polatin emosjonelle aspekter, noe som leder naturlig til kjernen i skuespillerfaget.
Hele veien er det øvelser og «eksperimenter» som gjør innholdet praktisk tilgjengelig. Alexanderteknikkens prinsipper er fint forklart. I tillegg finner du kapitler om pust, stemmebruk, traumer og emosjoner, rollekarakter, scener og monologer, audition, oppvarming og sceneskrekk. Skuespillerens «hemmelighet» er inhibition eller non-doing som åpner for spontanitet og kreativitet.
Bokens svake sider er mange unøyaktige anatomiske beskrivelser, misoppfatning av fysiske krefter (sentrifugalkraften er ikke motsatsen til tyngdekraften!), og tendens til vitalistiske forklaringmodeller. Enkelte av øvelsene kunne også hatt tydeligere Alexanderteknikk-vinkling og færre ledende spørsmål om hva du skal føle.
På tross av feil og mangler vil jeg anbefale boken. Skuespillerstudenter vil ha stor nytte av den og (Alexander-)lærere kan få ideer til undervisningen. The Actor's Secret kan også fungere som generell introduksjonsbok.
Polatin, Betsy. 2013. North Atlantic Books. ISBN 978-1-58394-682-4 (pbk) ISBN 978- 1 58394-683-1


The Alexander Principle

Wilfred Barlow
Barlow var Alexanderlærer og lege. Han giftet seg med Alexanders niese og underviste en periode på hans skole for Alexanderlærere.
Barlow drar nytte av sin faglige bakgrunn som lege, og boken er preget av det. Hovedbudskapet er: use affects functioning. Hvordan vi bruker oss selv påvirker hvordan vi fungerer.
Barlow 1973 Victor Gollanz forlag 1990 ISBN 0-575-04749-6


The Alexander Technique: A Graphic Guide
Roger Hart
Da han studerte for å bli Alexanderteknikk-lærer skapte Roger Hart illustrasjoner for å støtte sin egen læringsprosess. Mange år senere fant han tegningene igjen. Disse ble etter hvert til denne lille boken på ca. 50 sider. Selv med lite tekst klarer Hart å gi en god forklaring på de viktigste prinsippene i Alexanderteknikken. Tegningene er enkle og lett å forstå. (Hart er kunstner, men disse illustrasjonene er ikke akkurat kunst). Boken fungerer kanskje like godt som en introduksjon til teknikken som ei bok basert på tekst. Spesielt synes jeg Hart beskriver godt og enkelt aspekter som oppmerksomhetsfelt og det å kunne velge å stoppe.
Alexanderteknikk-lærere som skriver bok gjør alltid feil på to områder - anatomiske detaljer og teknikkens historie, så også Roger Hart. Viktigste årsak til ryggsmerter er muskulær og ikke nerver i klem; og Alexander begynte ikke å undervise teknikken på Tasmania men på det australske fastlandet. Slike små feil trenger ikke å bety at boka er dårlig, men er et symptom på manglende profesjonalitet. Hart avslutter boka ved å fortelle om hvordan teknikken undervises og læres. Her er han veldig kort. Kanskje vi kan håpe på en oppfølger?
Hart, Roger. 2020. The Alexander Technique: A Graphic Guide. Independently published. ISBN-13:979-8633630718 Pb


The Alexander Technique: Arising from Quiet
Alexander Farkas
Samling på rundt tretti artikler for AT lærere skrevet over tre tiår. Mange er publisert tidligere i en eller annen form. Farkas er pianist og Alexanderteknikk-lærer og skriver godt om Alexanderteknikk for musikere, sangere og dansere, og om samspillet mellom alexanderlærer og elev. Av spesiell interesse kan være beskrivelsen av en time med Patrick Macdonald den siste tiden han levde. Farkas skriver også godt om«inhibition» og «non-doing», som han legger stor vekt på.
«Direction» har han større problemer med. Dette kommer av at han henger fast i gammel overtro, en vitalistisk virkelighetsforståelse og forestillingen om eksistensen av en mystisk «energi» som gjennomstrømmer oss. Konsekvensen er at Farkas ikke skiller mellom årsak og virkning, og blander sammen det å tenke retning med følelsen av det som skjer i kroppen. Resultatet er utpreget vaghet og høy grad av svada. Det kan låte fint og poetisk, men er ganske innholdsløst. Dessverre ikke enestående i bøker om Alexanderteknikk. Sammen med en nærmest historieløs overdreven tilbedelse av FM Alexander gjør det dette til en bok jeg dessverre ikke kan anbefale.
Farkas, Alexander. 2019. Alexander Technique: Arising from Quiet. Hite Books. ISBN: 978-1-9160728-0-0 Pb

The Alexander Technique as I See It
Patrick Macdonald

MacDonald var i det første kullet studenter som Alexander utdannet og har hatt stor innflytelse på mange. The Alexander Technique as I See It blir ofte sitert, særlig kapittelet om å undervise teknikken, Teaching the Technique, og kapittelet Notebook Jottings hvor han kommenterer ymse temaer. Kapittelet Learning the Technique handler mest om «direction». Ellers finnes et kapittel med «case stories» og et med historien om Alexanders oppdagelser.
Boken må regnes som obligatorisk lesning for alle Alexanderlærere.
MacDonald 1989 Rahula Books ISBN 0-9515072-0-6

The Alexander Technique Birth Book: A Guide to Better Pregnancy, Natural Childbirth and Parenthood
Ilana Machover, Angela og Jonathan Drake.

Alexanderteknikk under svangerskapet, ved fødselen og i tiden som småbarnsforelder. Alexanderteknikken gjør lettere den enorme forandringsprosessen som graviditeten innebærer, og er også til nytte under selve fødselen. Boken inneholder introduksjon til teknikken.
Machover/Drake 1993 Robinson Publishing ISBN 1-85487-186-2

The Alexander Technique for Pregnancy and Childbirth
Britta Forsstrom and Mel Hampson
Som så mange bøker om Alexanderteknikk begynner denne med historien om Alexander selv. Deretter forklares teknikkens prinsipper og hvordan den undervises. De neste tre delene av boken handler om praktisk anvendelse av teknikken under svangerskap, fødsel og småbarnsperioden.
Alt blir greit og godt forklart. Det eneste som kanskje kan kritiseres er hvor raskt forfatterne går over til å bruke Alexanderteknikkens sjargong.
Boken gir mange praktiske råd og kan sikkert være til god nytte om du er gravid, (eller tenker å bli det), men det vil forutsette at du tar eller har hatt timer i Alexanderteknikk. Noen av øvelsene er ment å prøves ut med partneren, og det legges stor vekt på forberedende øvelser.
Boken er antagelig like god som den til Machover som er av nyere dato, men noe lefling med alternativte terapier gir et litt useriøst preg.
Forsstrom, Britta and Hampson, Mel. 1995. Victor Gollancz. ISBN-10: 0575054867 ISBN-13: 978-0575054868    Pb

The Alexander Technique
The Essential Writings of F. Matthias Alexander
(Edward Maisel, ed.)
De «beste» delene av Alexanders bøker redigert og sammenfattet. Alexanders aforismer er også tatt med. Boken ble utgitt tidlig på 70-tallet da Alexanders bøker stort sett var ute av trykk. Først utgitt med den noe kontroversielle tittelen «The Resurrection of the Body».
Maisel skriver et forord på 40 sider med biografiske opplysninger om Alexander og beskrivelse av Alexanderteknikken. Boken avsluttes med forordene til Alexanders bøker av Dewey og Coghill, samt en artikkel av Frank Pierce Jones om fysiologiske aspekter ved teknikken.
Ulempen ved boken er at det ikke gis opplysninger om hvilke av Alexanders bøker de enkelte deler av teksten er tatt fra. Fordelen er en ryddigere framstilling av Alexanders teorier enn det du kanskje får ved å lese originalene.
Maisel (ed) 1990 (1974) Thames and Hudson ISBN 0-500-27590-4

The Alexander Technique: the Ground Rules
Marjory Barlow/Seán Carey
Liten bok basert på intervjuer Carey gjorde med Marjory Barlow sommeren 1998. Barlow forteller om sitt forhold til sin onkel FM Alexander og tiden som student på den første lærerutdanningen.
Barlow så det som sin oppgave å holde levende tradisjonen fra Alexander. Du får mye verdifull innsikt og praktiske tips. Særlig interessant er det hun sier om forholdet mellom direction og bevegelse. Men som hos alle ortodokse finnes også enkelte idiotiske gammeldagse dogmer – som f.eks at monkey må gjøres i to bevegelser.
Siste del av boken går gjennom ulike prosedyrer brukt i undervisningen, som monkey, hender på stolrygg og whispered ah. Nytt for meg var det å lene seg bakover fra anklene i stående stilling, noe jeg ikke kan huske å ha sett omtalt andre steder som egen prosedyre.
Boken er illustrert med kjente foto av Alexander + bilder av Barlow som underviser. Jeg må spesielt nevne bildet på side 99 fra en workshop for Alexanderteknikk-studenter i London. Det er meg, førsteårs-student med svært stive bein, som Barlow forsøker å få til å gå opp på tå.
Barlow/Carey 2011 Hite Books ISBN: 978-0-9568997-0-5

The Alexander Technique, the world famous method for revolutionising your body
Judith Leibowitz and Bill Connington
Denne boken har to deler. Første del er en god introduksjon til Alexanderteknikken med stor vekt på sammspillet mellom kropp og psyke. Prinsippene i teknikken blir forklart og hvordan teknikken undervises. Det er mange eksempler i form av “case stories”. I et kort kapittel om anatomi blir illustrasjonene litt for små i denne paperback-utgaven.
Andre del av boken presenterer “Leibowitz procedures” som er aktiviteter Leibowitz brukte i sin undervisning. Nyttig for de som er godt kjent med teknikken, men helt bortkastet for nybegynnere som lett kan få helt feil inntrykk av Alexanderteknikken.
I de siste kapitlene forsøker forfatterne å beskrive Alexanderteknikken anvendt i daglige aktiviteter og i sport og trening. Forsøket er overfladisk og alt for mye vekt blir lagt på ergonomi. Noen av rådene virker direkte gammeldagse.
Boken har kommet i flere utgaver og i mange opplag.
Leibowitz/Connington, 1994 (1990) Cedar ISBN 0 7493 1486 9


The Alexander Technique Workbook

Richard Brennan
Richard Brennans mange bøker om Alexanderteknikken kommer i stadig nye utgaver. Denne ble første gang utgitt 1992, og er en helt grei introduksjonsbok. Den inneholder veldig mye informasjon og kan være fin som supplement til Alexanderteknikk-timer.
Boken inneholder mange «øvelser». Om du gjør disse som «eksperimenter» vil det fungere fint. Du kan begynne å bli bevisst vanene dine. Men «øvelsene» mangler i stor grad fokus på forbindelsen mellom tanke og handling. Selve Alexanderteknikken mangler. Boken kan dermed gi et overfladisk og mekanisk inntrykk av teknikken.
Brennan skriver lett, men er til tider noe unøyaktig. Til irritasjon for en Alexanderteknikk-lærer, for den jevne leser har det mindre å si. Brennans introduksjonsbøker er til forveksling like. Han burde heller skrive mindre og redigere mer.
Brennan 2011 (1992), Collins & Brown ISBN 978-1-84340-594-8

The Art of Changing

A new approach to the Alexander Technique: moving toward a more balanced expression of the whole self.
Glen Park
Første del av denne boken er faktisk en god introduksjon til Alexanderteknikken. Andre del går mer inn på følelser og «mentale» uvaner enn det som var vanlig i introduksjonsbøker den gang denne ble skrevet. Delvis beveger forfatteren seg fra Alexanderteknikken og over i noe som ligner mer på kunst-terapi.
Men jeg plasserer denne boken under «dårlige bøker» på grunn av del tre som handler om «energier» og chakraer. Det er knapt mulig å komme lengre bort fra Alexanders tenkning og filososi. Dette er sprøyt tvers igjennom. Prikken over i-en er at boken avsluttes med Alexanders horoskop! Verre kan det ikke bli.
Senere utgaver har noe ulike titler. «A New Approach to the Alexander Technique: Moving Toward a More Balanced Expression of the Whole Self» og «The Art of Changing: Exploring the Alexander Technique and Its Relationship to the Human Energy Body»
Park, Glen (1989) Ashgrove 1995 ISBN 1-85398-000-5

The Art of Running
Malcolm Balk og Andrew Shields.
Boken forteller om Alexanders oppdagelser og om hvordan Alexanderteknikken er til nytte for den som løper. Forfatterene går i detalj inn på hva som er god og dårlig løpeteknikk, og hvordan du kan trene for å forbedre løpingen. Eget kapittel om konkurranser og konkurranseforberedelser. Hvert kapittel er forsynt med "case stories" og fotos som utdyper innholdet.

Balk/Shields 2000 Ashgrove Publishing ISBN 1-85398-132-X

The Art of Swimming

Steven Shaw og Armand D'Angour.
Fin også som introduksjonsbok til Alexanderteknikken. Svømming utfordrer pust og balanse på en måte som gjør nytten av Alexanderteknikk innlysende. I dette perspektivet gir Shaw en god innføring i Alexanderteknikken. Han skriver om fordelene ved å svømme i forhold til annen trening, om ulike aspekter ved "god form" og om kvalitet på trening. Han fokuserer på forholdet vil vannet, og foreslår en ny tilnærmelsesmåte til det å lære å svømme. Mye vekt er lagt på balanse og orientering i vannet. Bryst, rygg og crawl er beskrevet i detalj, med praktiske tips og øvelser. Pust er selvfølgelig viktig og har fått et eget kapittel.
Shaw/D'Angour 1996 Ashgrove Publishing ISBN 1-85398-095-1
(Har senere kommet i ny og noe utvidet utgave).

The Body in Motion
Its evolution and design
Ted Dimon jr.
Dette er en anatomi-bok. Alexanderteknikken er bare nevnt i omtalen av forfatteren, men den kan godt leses som en bok om Alexanderteknikken. Her får du det anatomiske grunnlaget for «primary control» og du finner uttrykk som «lengthened support» og «widening the back».
De anatomiske tegningene og diagrammene er genialt enkle. Navn på muskler er i stor grad utelatt for klarhetens skyld.
Boken beskriver anatomien som ligger til grunn for det å være oppreist, og bruken av armer, bein, pust og stemme. I tillegg beskrives spiralmønsteret i muskelsystemet. Ved stadig å henvise til evolusjonen forklares både hvorfor kroppen er blitt som den er blitt, og hvordan den fungerer i praksis.
Jeg anbefaler denne boken på det varmeste!
Boken er dedikert til Alexanderteknikk-læreren Walter Carrington.
Dimon 2011 North Atlantic Books ISBN 978-1-55643-970-4

The Elements of Skill, a Conscious Approach to Learning
Theodore Dimon Jr.

Hvordan lære ferdigheter effektivt. Du kan ikke skille mellom det «mentale» og det «fysiske» i prosessen. Dette har konsekvenser for hvordan du må tenke for best å lykkes. Boken er aktuell for deg som underviser, eller som trener ferdigheter, enten du er idrettsutøver eller utøvende kunstner. For noen kan språket i boken virke akademisk, men det gis konkrete eksempler underveis. Alexanderteknikken er ikke beskrevet, men ligger til grunn for framstillingen.

Dimon 2003 North Atlantic Books ISBN1-55643-476-6 pbk 


The Evolution of Movement
A guide to the procedures originated by Prof. Raymond Dart   
Robin John Simmons
Raymond Dart var anatom og antroplog og utviklet bevegelsesøvelser basert på menneskets (og individets) utvikling for å hjelpe sin utviklingshemmede sønn.
Disse «prosedyrene» ble siden videreført av alexanderlærerne Joan og Alex Murray.
Boken begynner med å forklare menneskets evolusjonsmessige opphav. Prosedyrene blir så systematisk gjennomgått. Det er lagt opp til at leseren studerer øvelsene i praksis og anvender Alexanderteknikkens prinisipper i prosessen. Deretter blir noe av det fysiologiske/nevrologiske grunnlaget for prosedyrene beskrevet, og til slutt gis resyme av fire av Darts artikler.
Simmons har arbeidet med Darts prosedyrer over flere tiår og gir en svært grundig framstilling. Han er på grensen pedantisk og nummereringen i boken kan forvirre. Han er saklig, men beskrivelsen av det teoretiske grunnlaget for prosedyrene beveger seg noen ganger på grensen til pseudovitenskap.
«The Dart Procedures» har utvidet Alexanderteknikkens undervisningsrepertoar og hatt innflytelse på mange læreres undervisningsmetodikk. Selv om noe av det teoretiske grunnlaget er tvilsomt er det likevel mye å lære gjennom praktisk utforskning av øvelsene, og denne boken kan fungere fint som arbeidsbok.  222 sider, illustrert, liggende A4-format.
Simmons, Robin J. 2015. Egenpublisert.

The Gold Dust in the Writings of F.M. Alexander
Summaries of the 4 books of F.M. Alexander with commentaries.
Robin J. Simmons
Dette er strengt tatt ingen bok men et manus publisert som pdf-filer som kan fås fra forfatteren. (7 filer på til sammen ca. 140 sider). Tittelen er kanskje misvisende. Å finne gullkornene betyr å finne bitene som er verdt å ta vare på. I så fall ville denne boken vært mye kortere. Simmons har laget et sammendrag av bøkene og kommenterer også mye av det som er kritikkverdig. Til sammendraget brukes normal skrift. Der teksten er ordrett sitat brukes uthevet skrift. Der Simmons kommenterer og gir eksempler brukes rød skrift.
Simmons kritiserer Alexander kun på visse områder, f.eks. Alexanders åpenbare rasisme. Når Simmons velger å ikke bare presentere «gullkornene» burde de kritiske kommentarene vært mer gjennomgående. Når det er sagt er det alltid nyttig å leses andres kommentarer. Du ser nye tolkningsmuligheter og oppdager ting du har oversett.
Alexanders bøker må vi Alexanderteknikk-lærere forholde oss til på godt og ondt. Vi bør derfor kjenne dem ekstra godt enten vi er enige i innholdet eller ikke. Nye kommentarer og tolkninger bidrar til nødvendig diskusjon. Vi trenger flere bøker som dette, men helst enda mer grundige og kritiske.
Simmons, Robin J 2020 The Gold Dust in the writings of F.M. Alexander: Summaries of the 4 books of F.M. Alexander with commentaries. Selvpublisert.

The Journey
Anne Whitehead & Rosa Vaughan
Musa Maybell og ilderen Fangio legger ut på samme reise men på hver sin måte. Fangio er bare opptatt av å komme fram, Maybell tar seg tid til å nyte ferden og lærer ting underveis. 
Hun lærer Alexanderteknikk «retninger»: «Stop. Look out. Soften your body. Head light as a feather. Breathe». Moralen er: «The wisdom lies not at the journey's end but is found along the way». Enkel og litt klisjeaktig, men koselig og kanskje lærer barna at det er viktig å ta vare på seg selv og andre. Illustrert med tegninger i farger. Hefte i A4-format,  24 sider. 
Whitehead, Anne & Vaughan, Rosa. 2016. Hite Books ISBN: 978-0-9568997-8-1

The Integrated String Player  
Embodied Vibration (The Integrated Musician)
Pedro de Alcantara
Tredje bok i serien The Integrated Musician (som i tillegg utgjøres av Indirect Procedures (2. utgaven) og Integrated Practice. Bokens fire deler handler om: Det grunnleggende (Å gjøre ingenting – Koordinasjon – Rytme – Å lytte), Høyrehånden, Venstrehånden og Integrasjon (Overtoner – Øving – Musikk som konversasjon).
Alexanderteknikken er nevnt kun én gang, og da i henvisning til Indirect Procedures, som er en innføring i Alexanderteknikk for musikere. Men teknikken er tilstede gjennom fokus på å unngå uvaner (som å stramme nakken), vektlegging av god koordinasjon; og utgangspunkt for alt er «doing nothing»
Alcantara bruker enkelte Alexanderteknikk-inspirerte instruksjoner, men de kan lett misforstås: «stand tall and firm» og «firm up your spine».
Boken inneholder uendelig mange forslag til øvelser. Alcantara legger stor vekt på klang og vibrasjoner, og kreativ utforskning av absolutt alle muligheter. Bare en del av øvelsene er nummererte. Mer systematikk hadde vært en fordel. 80 videoklipp og 13 lydfiler medfølger på nettside. Med få unntak var teksten i boken nok, og kvaliteten på utførelsen av øvelsene i videoklippene er ikke spesielt god. Alcantara har selv komponert musikkeksempler. Eksempler fra standardrepertoaret hadde fungert bedre. Som fiolinist savner jeg mer om forholdet mellom kropp og instrumentet. Kanskje mener Alcantara dette tilstrekkelig behandlet forrige bok, Integrated Practice.
Nå har jeg nevnt bokens svake punkter. La meg avslutte med å si at Pedro de Alcantara er en mester i å skrive om det som er så vanskelig å beskrive med ord: Alexanderteknikk og musikk. Boken er en velskrevet og nærmest utømmelig kilde til nye ideer. Spiller du et strykeinstrument og vil integrere Alexanderteknikken i spillet kan denne boken være til god hjelp.
Alcantara, Pedro de (2018). Oxford University Press. ISBN-10: 0199899339 ISBN-13: 978-0199899333

The Labyrinth of Gar
Sue Merry
Et eventyr for barn der hovedpersonen bruker Alexanderteknikken til å slippe unna monstre og andre utfordringer. Historien kan minne litt om plottet i Trollmannen fra Oz
Ikke akkurat stor litteratur, men er et godt eksempel på hvordan du kan introdusere Alexanderteknikkens prinsipper til barn i tidlig alder.
Sue Merry er  lærer på Educare Small School som har integrert Alexanderteknikken i skolehverdagen. Hun skrev historien til bruk ved høytlesning på skolen.
Merry, Sue (egenpublisert 2004) ISBN-10: 1905059159 ISBN-13: 978-1905059157

The Lost Sixth Sense - A medical scientist looks at the Alexander Technique

David Garlick
Garlick var professor ved universitetet i New South Wales, Australia. Dette er en liten bok som gir gode og enkle forklaringer på noen av de fysiologiske prosessene i Alexanderteknikken.
University of NSW 1990 ISBN 0-7344-0001-9

The Mind-Body Workout    
With Pilates and the Alexander Technique
Lynne Robinson og Helge Fischer    
Robinson skrev bestselgeren Body Control Pilates. Her sammarbeider hun med Alexander-læreren Helge Fischer (som er en kvinne).
Boken virker fornuftig oppbygd med gradvis mer komplekse øvelser og fokus på oppmerksomhet, pust og avspenning, og å være i «nøytral». Øvelsene er basert på blant annet qigong, taiji, Feldenkrais og yoga, og ikke bare pilates. Øvelsene er for det meste gode, men dessverre overdøves Alexanderteknikken-perspektivet av pilates-ideologien. Boken klarer ikke å overbevise meg om at det er noen god ide å dra inn magen og holde den inne, eller at det er en god idé å ha som doktrine å puste i takt med bevegelsene. Pustemuskler brukes til å stabilisere kroppen, en jobb som andre muskler bør gjøre. Kan ikke være sunt.
Robinson, Lynne og Fischer, Helge. 1998. Pan Books ISBN 0 330 36946 6

The Posturality of the Person
A Guide to Postural Education and Therapy       
Ron Dennis
Kort bok på litt over hundre sider med relativt stor skrift. Velskrevet, om enn noe akademisk i stilen. Dennis formulerer 22 teser som skal gi en dynamisk forståelse av «kroppsholdning». «Posturality» er «the state or quality of one's posture» og er ment som alternativ til konseptet «use of the self».
Teknikkens prinsipper blir fint forklart som «pausing and organizing». Hensikten er «lengthening» i aktivitet.  Dessverre blir det advart mot å bøye ryggsøyla, begrunnet med den foreldete oppfatning at skivene kan «gli ut». I tillegg blir optimal pust beskrevet som avhengig av å bevisst stramme nedre del av rectus abdominis. (Optimal tonus må oppnås på andre måter).
Boken avsluttes med et kapittel som sammenligner manipulasjon, trening og kognitive metoder for bedring av kroppsholdning, og et kapittel som forklarer forfatterens påvirkningskilder. I tillegget får du en lengre case story, og utførende omtale av relevant litteratur.
Potensielt ei god introduksjonsbok. Kjernestoffet i boka er bra, men den inneholder for mye annet som ødelegger inntrykket. Jeg hadde forventet bedre av en så erfaren lærer.
Dennis, Ronald J. 2013. Alexander Technique of Atlanta.
ISBN-10: 0988252503 ISBN-13: 978-0988252509 Pb


The Posture Workbook

Free yourself from back, neck and shoulder pain with the Alexander Technique
Carolyn Nicholls
Av de mange bøkene om «kroppsholdning» og Alexanderteknikk er nok denne en av de aller beste. «Posture» settes i sammenheng med bevegelsesprosessen: thought-posture-movement.

I tillegg til opplagte temaer som å stå og sitte, er det kapitler om pust, rygg- og nakkesmerter, og om bruk av armer og hender. Kapittelet om utøvende kunstnere har mest om sang og drama.
Boken siste del inneholder øvelser du kan prøve ut, alt fra varianter av «aktiv hvilestilling» til avanserte øvelser som kanskje passer best for Alexander-lærere.
Boken har en klar overordnet ide og utforming, men det svikter litt i gjennomføringen. Unødvendig mange avsnitt er inkonsistente. Et annet lite minus er nettstedet som hører til. Videoene er få og av dårlig kvalitet. Meningen er at det kommer mer. Om du bare er ute etter en intro-bok, kjøp heller Body, Breath and Being. Men kjøp gjerne begge, de to bøkene utfyller hverandre fint.
Nicholls, Carolyn 2012 D&B Publishing 2012 ISBN 978 1 904468 79 0

The Thinking Teacher's Body
A Practical Guide to Teacher Well-Being, Vocal Health, and Development   
Harriet Anderson
Kroppen er lærens viktigste instrument, men overses i utdanningen av lærere. Læreren er lik en utøvende kunstner hver gang han/hun trer inn i klasserommet. Dårlige eller stereotype vaner påvirker stemme og kroppsbruk som i sin tur begrenser undervisningen. Lærerens vaner påvirker også forberedelsesprosess og etterarbeid, og ikke minst hvordan læreren føler seg på slutten av arbeidsdagen.
Anderson er språklærer og AT-lærer. Hun forklarer godt prinsippene for teknikken og gir mange øvelser eller «explorations» å prøve ut for å belyse dem. Noen aktiviteter er ment å gjøres i en gruppe, og mange kan anvendes i undervisningen. Hun beskriver gjennomgående prosessen som: pause – centering – act.
Stor vekt blir lagt på stemmebruk. Anderson viser større kompanse på dette området enn de fleste Alexanderteknikk-lærere. Lytting blir også behandlet spesielt, men her trekker hun helt unødvendig inn tvilsomme alternative teorier (Tomatis).
Alt i alt en god introduksjonsbok som viser at Alexanderteknikken også har en plass i lærerens hverdag.
Anderson, Harriet. 2015. Blurb ISBN 978-1-32-032442-7


The Undivided Self, Alexander Technique and the Control of Stress

Theodore Dimon Jr.
Forklarer hvordan Alexanderteknikken kan reduserer stress ved å bevisstgjøre sammenhengen mellom tanke og handling. Stress er en del av vår handlingsprosess (ideo-motor action) og må mestres gjennom læring, ikke behandling. Boken kan tolkes som et forsøk på en moderne framstilling av Alexanders ideer. Har du lest Alexanders bøker vil du ha interesse av å lese denne. Argumentasjonen er klar, men kan virke omstendelig, og språket akademisk. Siste del av boken gir en oversikt over andre "mind-body"- teknikker. Forord av Walter Carrington
.
Dimon 1999 Souvenir Press ISBN 0-285-63527-1


The Universal Constant in Living
Hvor godt har din Alexanderteknikk-lærer greie på Alexanders bøker? En enkel test er å spørre hva som er «the universal constant in living». «Den universelle konstant» er den påvirkning «bruk» har på «funksjon». Hvordan vi gjør ting påvirker hvor godt vi fungerer. At bruk påvirker funksjon er et hovedtema, men boken er løsere sammensatt enn de foregående.
Alexander forsøker å imøtegå misforståelser av hans teori og metode, og fordyper argumentasjon fra tidligere bøker. Mye plass blir brukt til å kommentere forhold i samtiden. 1946-utgaven fikk et nytt kapittel, Knowing How to Stop, som omtaler atom-bomben. For å kunne kontrollere kreftene vi har til vår disposisjon må vi først kunne kontrollere våre egne reaksjoner.
I beskrivelser av «re-education on a general basis» bruker han ofte ordet «reconditioning». Dette reflekterer kanskje at hans ferdigheter i bruken av hendene hadde nådd et nivå som gjorde det mulig for ham å gjøre store forandringer med minimal innsats fra elevens side. Anatomen George E. Coghill skrev et forord til boken
FMA (1941) Mouritz 2000 ISBN 0-9525574-4-4

The Use of the Hands in Teaching
Theodore Dimon
Systematisk beskrivelse av grunnlaget for «hands-on» ferdigheter for Alexanderteknikk-lærere. Hovedvekten er lagt på variasjoner av «monkey»-posisjon og «hender på stolrygg». Noen få grunnleggende prosedyrer for «stolarbeid» og arbeid med elev på benk blir også presentert. Dimon har tidligere blant annet skrevet en anatomibok og forklarer godt hvorfor og hvordan Alexanderlærere bruker hendene. Greit illustrert med strektegninger. Bare én øvelse manglet illustrasjon og var uklar.
Boken er utmerket arbeidsbok for første-års-studenter i lærerutdanningen, men også erfarne lærere kan ha godt av å friske opp denne basiskunnskapen. En bok av høy kvalitet om et emne det er skrevet merkelig lite om. Spiralinnbundet. A4 format, 77 sider.
Dimon, Theodore. 2015. Dimon Institute (egenpublisert).


The Use of the Self
Its Conscious Direction in Relation to Diagnosis, Functioning and the Control of Reaction.
Alexanders enkleste bok, i den grad hans bøker er enkle, og den med minst av overflødig tankegods. Fem korte kapitler gir tilsammen en god innføring i Alexanderteknikken og teorien knyttet til den. Første kapittel, «Evolution of a Technique», beskriver prosessen Alexander gikk gjennom da han utviklet teknikken. Muligens det viktigste Alexander noen gang skrev.
Obligatorisk lesning for den virkelig seriøse Alexanderteknikk-elev.
Andre kapittel «Use and Functioning in Relation to Reaction», er på bare seks sider og kan leses som et kort sammendrag av Alexanders teori. Så følger to «case studies», - et kapittel om «The Golfer Who Cannot Keep his Eyes on the Ball» og et annet om «The Stutterer».
Det siste kapittelet heter «Diagnosis and Medical Training» hvor Alexander argumenterer for at kunnskap om av teknikken må inn i utdanningen av leger. Ingen diagnose er fullstendig før pasientens «bruk av seg selv» er med i betraktningen. Forordet er av filosofen John Dewey.
Finnes på dansk med tittelen "Bedre brug av sig selv".
FMA (1932) Victor Gollancz Ltd 1985 ISBN 0-575-03720-2. Novis 1995/98 ISBN 87-89389-03-4


The Well-Tuned Body
Banish back pain with gentle exercises based on the Alexander Technique.
Penny Ingham & Colin Shelbourn
Denne boka er en utvidet utgave av “The Busy Body” utgitt i 2002. Den er skrevet av en alexanderlærer og blir presentert som en bok om Alexanderteknikken uten egentlig å være det.
Det beste ved boka er den lettfattelige oppbygningen av hvert kapittel og illustrasjonene, som er enkle og morsomme.
I de første kapitlene gjøres et forsøk på å formidle prinsippene i Alexanderteknikken, men dette bringes i liten grad videre i boka. Det blir heller ikke differensiert mellom ergonomi og Alexanderteknikk, og dermed blir øvelsene relativt meningsløse. Noen av øvelsene kan kanskje være nyttige, men ikke for å lære Alexanderteknikken.
Boka handler svært lite om ryggproblemer, og når i tillegg forfatteren begår den fatale feil å hevde at mellomvirvelskivene i ryggen er fylt med “spinal fluid” er begeret fullt.
Boka kan til nød fungere som en slags arbeidsbok hvis du tar timer i Alexanderteknikk, som selvhjelpsbok er den ubrukelig.
Ingham & Shelbourn (2006) Summersdale Publishers Ltd ISBN 1-84024-578-6

Think More, Do Less
Improving your teaching and learning of the Alexander Technique with Marjory Barlow
Seán Carey
Careys notater fra timer og gruppetimer med Marjory Barlow. Et introduksjonskapittel, samt et kort oppsumerende avslutningskapittel, forteller om Alexanderteknikkens opprinnelse og utvikling og om Marjory Barlow og hennes undervisning. De resterende 11 kapitlene tar for seg Alexanderteknikkens tradisjonelle undervisningsprosedyrer, som for eksempel «monkey», hender på stolrygg eller hviske-a. Barlow presenterer prosedyrene slik hun lærte dem av Alexander. Carey tilføyer enkelte betraktninger og fotnoter gir informasjon om varianter fra andre førstegenerasjonslærere.
Barlow presenteres som den tradisjonsbærer og tradisjonsbevarer som hun var.
Undervisningsmodellen legger stor vekt på lærerens bruk av hendene, (vi får mange konkrete detaljer), og mindre vekt på elevens aktive deltagelse. Her er lite nytt. Å dokumentere er da også bokens formål. Men samtidig gis mye informasjon som kanskje gjør at du kan utforske de tradisjonelle prosedyrene fra en litt ny innfallsvinkel.
Boken passer best for lærere og studenter som jobber på seg selv og hverandre. Bokens tillegg er notater fra en time med Elisabeth Walker fra like før hun døde Jeg kan selvfølgelig ikke la være å nevne at det på side 93 er bilde av meg bli tatt opp på tå av Marjory Barlow under en workshop i London 1998.
Carey, Sean HITE Books 2017 ISBN-10: 095689979X ISBN-13: 978-0956899798


Thorsons First Directions - The Alexander Technique
Jeremy Chance
Bok i lite format på ca 80 sider. Er en forkortet utgave av Principles of the Alexander Technique fra 1998, men gjennomillustrert med fargefoto. Teksten er grei, men særlig egen-øvelsene på slutten av boka lider sterkt under forkortelsen. De var vanskelige nok i utgangspunktet. Boken utkom i en serie kalt «Thorson's First Directions» som inkluderer emner som astrologi, druidisme og tarot. Chance er i skikkelig dårlig selskap her altså. Kjøp heller originalen.  
Chance, Jeremy 2001. Thorsons ISBN 0-007110359

Touching Lives: Memoirs of an Alexander Technique teacher working with the RSC and National Theatre.
Sue Laurie
Laurie underviste ved Royal Shakespeare Company og senere ved National Theatre gjennom flere tiår. Boken gir innblikk i hva som kreves av fleksibilitet og kreativitet når man underviser ved en teaterinstitusjon Laurie beskriver sitt introduksjonsopplegg på seks individuelle timer. Noe gruppeundervisning er også beskrevet. En øvelse hun legger stor vekt på er monkey med ryggen mot en vegg (antagelig fra utdannelsen hos Wilfred og Majorie Barlow). Litt spesielt er at hun som regel har eleven stående vendt mot speilet når hun underviser. Stor plass gis møter med navngitte skuespillere og anekdoter fra skuespillermiljøet. Noe av dette er ispedd episoder fra undervisningen og er relevant for Alexanderteknikken. Mange av historiene er svært personlige. Laurie forteller også om sin erfaringer med rusmisbruk i nær familie. Også her trekkes teknikken til en viss grad inn. De som kjenner skuespillermiljøet vil ha spesielt stor glede av boken.
Laurie, Sue. 2016. HITE ISBN-10: 0956899773 ISBN-13: 978-0956899774

Touching Presence
Tommy Thompson (og Rachel Prabhakar)
Boken ble skrevet med utgangspunkt i Prabhakars notater fra årene som student ved Thompsons lærerutdanning. Notatene er ordnet etter tema som f.eks. observasjon, lærerens rolle, bruken av hendene, primary control, directions, monkey. I tillegg finnes en liste med aforismer og et kort kapittel med spørsmål og svar.
Thompson legger stor vekt på møtet mellom mennesker som kjernen i undervisning og læring. Det mest spesielle Alexanderteknikk-faglige er hans konsept om «withholding definition» som er en slags videreutvikling av Alexanderteknikkens «inhibisjon».
Antagelig fordi den er basert på notater virker teksten svært fragmentarisk, bortsett fra noen få ganger der historier fortelles. Et par ganger fortelles det om eksperimenter i undervisningen. Men boken er først og fremst subjektiv og filosoferende. Matnyttige tips her og der, men mest underfundig inspirasjon.
På slutten nevnes at Thompson arbeider på en ny bok. Selv om denne gir et innblikk i Thompsons undervisning er det kanskje grunn til å håpe på noe som er mer gjennomarbeidet og helhetlig.
Thompson, Tommy. 2019. Touching Presence. Easeofbeing Publications. ISBN-10: 1733400508 ISBN-13: 978-1733400503 Pb


Towards Perfect Posture
At home or at work, feel fitter and happier by improving your posture   
Brian Door.
Door beskriver enkelt og godt hva vi gjør galt. Vi «drar oss ut av fasong» (pulling out of shape). Løsningen er ikke så elegant. Han legger stor vekt på at vi skal «straighten out». Han bruker over førti sider på å beskrive aktiv hvilestilling (semisupine), og så forklarer han i detalj hvordan du skal stå, gå, gå i trapp, sitte i en stol, bøye deg ned, og bruke hendene. Dessverre legger han tildels vekt på feil detaljer, fysiologien er ikke alltid korrekt, og det ergonomiske spillerommet blir for snevert. Følger du boka som oppskrift på hvordan du skal gjøre ting i dagliglivet ender du opp som robot.
Door foreslår interessante eksperimenter og gir gode tips om å tenke «retning», men et så viktig konsept som «inhibition» er knapt nevnt, en alvorlig mangel for en selvhjelpsbok. Forfatteren fremstår som kunnskapsrik, men med tvangsnevrotiske tendenser. At han har sin egen skole for utdanning av lærere er en smule urovekkende.
Door, Brian. Orion 2003 ISBN-10: 0752816802 Pb


Thinking Aloud
og
The Act of Living

Walter Carrington
Samlinger av foredrag Carrington holdt for sine studenter ved The Constructive Teaching Centre opp gjennom årene. Carrington var Alexanders assistent og tok etterhvert over ansvaret for utdannelsen av lærere. Han regnes som en av de fremste autoriteter på Alexanderteknikken. Bøkene formidler essensen av Alexanderteknikken i et enkelt språk. Thinking Aloud er min favoritt Alexander-bok - Alexanderteknikken omsatt i ord.
Carrington, Walter. Mournum Time Press 
ISBN-10: 0964435209 ISBN-13: 978-0964435209 
Carrington 1999  Mournum Time Press  

ISBN-10: 0964435233 ISBN-13: 978-0964435230


Unsmudged
An Encounter with Peggy Williams A First Generation Teacher of the Alexander Technique.
Nannette Walsh
Williams var en av de siste til å bli utdannet av Alexander selv. I mange år etterpå underviste hun ved lærerutdanningen. Senere hadde hun privatpraksis i nord-London. Jeg var selv så heldig å få anledning til å ta timer med henne under min utdanning.
Boken baserer seg på intervjuer gjort de siste årene av hennes liv. Første halvdel er biografisk. Peggy hadde en vanskelig oppvekst og et vanskelig første ekteskap. Møtet med Alexanderteknikken endret alt. En gripende fortelling.
Bokens andre halvdel handler om Peggys praktiske undervisning og om hennes tanker rundt Alexanderteknikkens prinsipper og metode.
Vi får «være med» på timer med Peggy. Underveis får vi også ta del i forfatterens tanker og innblikk i læringsprosessen hun opplevde gjennom sitt møte med Peggy.
Såvidt jeg vet skrev ikke Peggy Williams noe om Alexanderteknikken, derfor er det fint å få hennes ideer dokumentert i bokens siste kapitler. Hun brukte sjelden mange ord og foretrakk å kommunisere gjennom berøring. Hennes ferdigheter med hendene var eksepsjonell.
Til slutt kommer i boken kommer forklaring på Alexanderteknikk-begreper (sannsynligvis unødvendig da de fleste lesere vil være lærere av teknikken), kort beskrivelse av teknikkens historie og stikkordregister (som alltid gir pluss i min bok). Inspirerende bok om en lærer som betydde mye for mange.
Walsh, Nannette. 2018. Unsmudged.
Mouritz ISBN 978-1945473616 Pb Historie AT


Up from down under -
The Australian origins of Frederick Matthias Alexander and The Alexander Technique
Rosslyn McLeod
Om Alexanders familiebakgrunn og forholdene de levde under i kolonitidens Australia og Tasmania. Forfatteren forteller om Alexanders karriere som skuespiller og stemmepedagog. Vi får et slags innblikk i Alexanderteknikkens utvikling fra å være en teknikk for stemmebruk og pust til å ha almen anvendelse, men det står lite om selve teknikken. En bok for de spesielt interesserte.
McLeod 1994 (publisert privat) ISBN 0 646 195689


Voice and the Alexander Technique, Active Explorations for Speaking and Singing
Jane Ruby Heirich
Boken kombinerer sang og stemmebruk med grunnlag i bel canto tradisjonen, og Alexanderteknikken.
Boken har mange praktiske øvelser og kan brukes til selvstudium, men noen øvelser forutsetter at man er to. Enkelte øvelser vil det helt sikkert være tryggest å gjøre i samarbeide med en Alexanderlærer, eventuelt sangpedagog.
De to første kapitlene er en innføring i Alexanderteknikken. Tredje kapittel innføring i grunnleggende sang/stemmeteknikk med tilhørende praktiske øvelser. Deretter følger et kapittel om stemme/kroppsholdningsproblemer og pust. De tre siste kapitlene består av praktiske øvelser som binder stemme-og kroppsbruk sammen til et hele.
Heirich 2005 Mornum Time Press ISBN 0-9644352-5-X

Voice Power
The Voice in Business and Public Speaking
Michael McCallion
McCallion var en anerkjent stemmepedagog og gift med en Alexanderteknikk-lærer. Hans første bok, The Voice Book, har blitt brukt på dramaskoler i England og USA. Denne nye boken, utgitt flere år etter hans død, inneholder enda mer Alexanderteknikk. Halvparten av de ca 200 sidene kan sies å relatere til Alexanderteknikken. De første kapitlene gir en veldig fin innføring både i teknikken og i grunnleggende prinsipper for stemmebruk. Årsaker til at stemmen ikke fungerer er han også inne på. Resten av boken er mest relevant for de som bruker stemmen mye i jobbsammenheng, som f.eks. i forbindelse med møter og det å holde taler.
McCallion, Michael. 2014. Mouritz. ISBN 10: 0-9568948-0-6 ISBN 13: 978-0.9568498-0-9


Wake Up and Notice with Interest
- An exploration of the Alexander Technique
John Carpmeal

Carpmeal organiserer Alexanderteknikken i 9 steg. De to første er bokens tittel – «Bli våken og legg merke til». De ni stegene kan være beskrivende for læringsprosessen, men er håpløst komplisert om de er ment å beskrive anvendelse av teknikken i praksis. Ekstra komplisert blir det fordi han blander inn perspektivene nåtid, fortid og framtid, Carpmael definerer «mekanismene» i teknikken til å være «willing, noticing and directing». Dette tilsvarer kanskje i noen grad de tradisjonelle «inhibition» og «direction». Om det er en forbedring er tvilsomt. Han åpner boken med en lang beskrivelse av en første time, (hvor læreren snakker alt for mye). På tross av utallige anekdoter kommer han sjelden tilbake til praktisk bruk av teknikken. Som leser blir jeg sittende å lure på hvordan teknikken egentlig fungerer.
En positiv side er at Carpmael legger vekt på bruken av teknikken i forhold til andre mennesker. Men han blander inn så mye hobbypsykologi og ren ønsketenkning at det virker useriøst. Når han i tillegg oppgir feil historiske fakta og uttrykker entusiasme for homeopati, blir resultatet lite tillitvekkende.
Dette er en Alexander-bok av en lærer som har tilbrakt for mye tid alene. Det oppstår interessante tanker på den måten. Denne boken blir dessverre kun en interessant kuriositet.
Carpmael, John. 2017. Wake Up & Notice with Interest: An Exploration of the Alexander Technique. Egenpublisert. ISBN-10: 1520752008 ISBN-13: 978-1520752006


What Every Dancer Needs to Know About the Body
A Workbook of Body Mapping and the Alexander Technique.

Robin Gilmore
Boken er basert på “body mapping” som ble utviklet av Barbara og Bill Conable som hjelp under innlæringen av Alexanderteknikken. Conables ga ut boken “ “What every musician needs to know about the body”. Denne boken for dansere har en klarere layout og er et godt alternativ.
Boken er en praktisk innføring i skjelettets anatomi der hensikten er å bli bevisst hvordan kroppen er satt sammen og på den måten ta bort (ofte ubevisste) feiloppfatninger om kroppens struktur. Første kapittel forklarer kort noen av prinsippene i Alexanderteknikken.
Boken tar for seg skjelettet fra hodet og nedover. Formatet er A4, veiledningen er kort og klar. Margen er bred med rom for å gjøre egne notater. Illustrasjonene er mange, de aller fleste fra “The Body Movable” av D. Gorman.
Du veiledes gjennom praktiske eksperimenter. Alle eksperimenter er gitt en side hver og med stor tekst på slutten av boken, slik at sidene kan klippes ut og henges på veggen for å ha instruksjonen lett synlig når du gjør eksperimentet.
Boken omtaler ankler og føtter i mer detalj enn boken for musikere. Den gir dessuten eksempler på typiske uvaner hos dansere. Et eget avsnitt tar for seg instruksjoner ofte brukt innen klassisk dans som lett fører til uheldig kroppsbruk. Noe spesielt er at også indre organer er nevnt og illustrert. Det gir en økt bevissthet om nedre del av torso/ryggsøyle og diafragma.
Boken er nyttig for alle, ikke bare dansere. Jeg vil særlig anbefale den for de som ikke har en alexanderlærer i nærheten og som må klare seg på egenhånd.
Gilmore 2005 Andover Press ISBN 978-09622595-7-9

What Every Musician Needs to Know About the Body

Barbara Conable
«Body Mapping» ble utviklet av cellisten og Alexanderteknikk-læreren William Conable til hjelp i undervisningen av Alexanderteknikk til musikk-elever.
Boken er omtrent i A4-format og har spiralinnbinding slik at den lett kan settes på et notestativ. Tegningene, av Benjamin Conable, er fine og klare. Det eneste jeg savner er en tegning i helfigur forfra av skjelettet.
Men boken har en stor ulempe i designen. På hver eneste side står det komentarer som: If you already have a very free neck, celebrate! Sikkert ment som oppmuntring til yngre elever, men teksten forstyrrer illustrasjonene og ligger noen ganger til og med over tegningene!
Denne boken passer ved undervisning av barn og ungdommer. Seriøse musikkstudenter som lærer Alexanderteknikken bør heller prøve en av de andre bøkene om Body Mapping.
Conable 1998 Andover Press ISBN 0-9622595-5-1


What Every Singer Needs to Know About the Body
Melissa Malde, MaryJean Allen og Kurt-Alexander Zeller
En bok om “body mapping” for sangere med helt korrekt tittel. Boka har en fin innledning om “inkluderende oppmerksomhet” som forbereder deg på arbeidet med innholdet. Du begynner med kroppens kjerne og vektbærende struktur, deretter pust, hva som er involvert (og ikke involvert!) i dannelse av lyd. Det er egne kapitler om resonanse, om artikulasjon og til slutt et kapittel om fysisk uttrykk for sangere, hvordan bevege seg på en scene.
Bonus er en appendiks av Barbara Conable: “What to do about performance anxiety” som er noe av det beste og klareste jeg noengang har lest om sceneskrekk.
Boka er i litt større format enn A4. Illustrasjonene er ok. Kanskje av litt ujevn kvalitet men bra nok til å gjøre nytten.
Alexanderteknikken er ikke omtalt, men “inkluderende oppmerksomhet” kan sies å være et prinsipp i Alexanderteknikken. Alexanderteknikken er notorisk vanskelig å lære uten personlig instruksjon. Body mapping er et slags hjelpefag som du kan studere på egen hånd.
Malde, Allen og Zeller 2009 Plural Publishing
ISBN-13: 978-1-59756-324-6 ISBN-10: 1-59756-324-2

What Every Violinist Needs to Know About the Body
Jennifer Johnson
«Body Mapping» for fiolinister/bratsjister. Spiralbundet A4 format gjør at boken kan stå åpen og tilgjengelig på notestativet. Veldig detaljert og systematisk, særlig når det gjelder bruk av fingre og hender. Mye tekst gir noe mindre plass til illustrasjoner enn ønskelig.
Johnson går lengre enn bare å bevisstgjøre struktur, hun kommer også inn på funksjon, og hvordan riktig funksjon vil føles. Her har hun kanskje ikke alltid rett. Troverdigheten synker ved at hun referer til Grunwalds pseudovitenskapelige bok Eyebody når hun omtaler bruk av øynene. Men selv når Johnson tar feil er nytten der ved at leserens vante forestillinger blir utfordret. Informasjonen i denne boken kan potensielt forandre en fiolinists liv!
Som mange andre Body Mapping-bøker avsluttes denne med en veldig god artikkel  om sceneskrekk av Barbara Conable.
Johnson, Jennifer. 2009. GIA Publications, Incorporated ISBN-13: 978-1579997342

What You Think is What You Get
Donald L. Weed
Weed er grunnlegger av ITM, the Interactive Teaching Method, som bygger på tradisjonen etter Marjorie Barstow. Sentrale elementer er gruppeundervisning, dialog med eleven, og anvendelse av teknikken i aktiviteter valgt av eleven selv.
Utgangspunktet for Weeds metodikk er første kapittel i Alexanders bok The Use of the Self: (italics) The Evolution of a Technique. I førsteutgaven fra 1990 hadde ikke Weed grep på prinsippet om «feilsansing». I denne tredjeutgaven er det tydelig at Weed har fortsatt å studere Alexanders bok grundig. Men fremdeles tar han seg friheter i tolkningen på uærlig måte. Ett sted setter han inn et ord i parantes for å få det til å se ut som om Alexander mener det samme som ham selv. 
Første kapittel åpner med ei historie om en elev som er lite sannsynlig framstilt. Det undergraver tilliten til det jeg leser. Weed er en god forteller, men bruker store ord. Dette er «Holywood-versjonen» av Alexanderteknikken. Påfallende er den nesegruse beundringen av Alexander, kombinert med kritikk av andre lærere.
Weeds utgangspunkt er at forholdet mellom hodet og resten av kroppen er nøkkelen til god funksjon. Men sentralt og mest karikaristisk i Weeds versjon av Alexanderteknikken er det han kaller «The Three Part Process of Protocol Design:  analyze the conditions of use present, select means whereby, project consciously the directions required. 
I de siste kapitlene blir det enda tydeligere at Weed har studert Alexander grundig. Han blir omstendlig og ordrik. Den kjappe fortellerstilen forsvinner. Weed nevner Alexanderteknikkens fem ferdigheter, men det er ikke klart hvilke det er snakk om.
Selv om jeg personlig ikke liker Weeds selvskrytende stil mener jeg han har gitt et positivt bidrag til Alexanderteknikkens undervisningsmetodikk og litteratur. Du kan la deg inspirere av nye ideer, men du må ta påståtte fakta om Alexander og teknikkens historie med en klype salt. Fakta er ikke Weeds sterke side.
Weed, Don. 2004. What You Think Is What You Get: An Introductory Text Book for the Study of the Alexander Technique. ITM Publications. ISBN-10: 0954899601 ISBN-13: 978-0954899608 pb.

Workbook for Children Learning Alexander Technique in School
Susan Holladay
Boken er ment som arbeidsbok for ungdom i alderen 11-13 år ved siden av timer i Alexanderteknikk. Den begynner med å fortelle om god og dårlig «bruk», og den forteller fint om sammenhengen mellom tanke og kropp. Litt rart er at teknikkens terminologi presenteres i begynnelsen av boka. Bedre hadde vært å bruk mer dagligdagse begreper. Beskrivelsen av Alexanderteknikk-timer har preg av reklame og hører også mer hjemme i en bok for voksne.
Det meste av boken handler om hvordan kroppen henger sammen, det vi kaller «body mapping». Her og der går forfatteren for mye i detalj. Noe informasjon blir paradoksalt nok unøyaktig. Uheldig er for mye detaljer om pust. Det kan skape mer problemer enn det løser.
Dagligdagse aktiviteter blir beskrevet, som å løfte, bære og å gå. Forfatteren tar også med det å se, å lese og å skrive. Trening og uttøyning er også inkludert, og noen idretter. Jeg skulle ønske beskrivelsene handlet mindre om ergonomi og mer om retning. Forfatteren er selv fiolinist og var Alexanderteknikk-lærer på en skole for musikkstuderende ungdommer. Hun referer ofte til det å øve og å fremføre. De som ikke driver med musikk vil kanskje føle seg utenfor.
Innholdet må ikke å følges kronologisk. Fint er det, for først på slutten handler kapitlene om feiltolkning av sanseinformasjon, og om observasjon og selvobservasjon. Feil med layouten gjør at et vellykket kapittel om læringssstrategier ikke har fått egen overskrift. Boken avsluttes med et skjema for 7 dagers selvobservasjon.
Illustrasjonene til boka er slike som kan brukes vederlagsfritt og tatt fra mange ulike kilder. Det visuelle inntrykket er ikke imponerende og kapitlene om «body mapping» burde hatt bedre illustrasjoner. Boken er en nyutgivelse og ble først utgitt i 2006. Den vil fungere fint i den sammenhengen den er ment brukt. Den gir Alexander-lærere som arbeider med ungdom ideer til innhold og fremgangsmåter. Boken hadde vært enda bedre om unødvendig innhold hadde blitt redigert bort, og om ord og begreper hadde vært enda bedre tilpasset aldersgruppen.
Holladay, Susan. 2020. Workbook for Children Learning Alexander Technique In School. Egenpublisert. ISBN-13 : 979-8646784859 Pb


Yoga and the Alexander Technique
Karyn Chapman and Kate Morris
Bokens første del handler om generelle prinsipper for god koordinasjon, hvordan vi ofte forstyrrer den, og hvordan oppnå god koordinasjon i yoga-øvelsene. Prinsippene i Alexanderteknikken er greit forklart, men ikke mer enn det. Interessant er kapitlet som sammenligner teknikkens prinsipper med begreper i yoga. Andre temaer som berøres er pust, meditasjon, og Alexanderteknikkens «semisupine»-øvelse.
Mer enn halve boken består av yoga-øvelser. De fleste er ganske enkle, og minner mest om vanlig styrketrening eller tøye-øvelser. Noen få er avanserte og individuell instruksjon tilrådes. Det gis noe instruksjon om hvordan å bruke teknikken når du er i posisjon, men ikke hvordan å bruke Alexanderteknikken når du går inn i posisjonene fra nøytral. Fullstendig ubegripelig og bokens største minus. I tillegg er det tvilsomt om instruksjonene er forståelige ut i fra det som er forklart i første del. Boken kan brukes som manual for å gjøre enkle yoga-øvelser, men passer best om du har hatt timer i Alexanderteknikken.
Chapman, Karyn. 2010. Publisert av Karyn Chapman. ISBN 13: 9780646538839

Yoga and the Alexander Technique
Intelligent, injury free yoga.
David Moore
Moore har 30 års erfaring som Alexanderlærer og enda lengre erfaring som yoga-instruktør. Moore skriver klart og konsist om Alexanderteknikkens prinsipper og trekker fram interessante paralleller til yoga-filosofien. Han utviser sunn og pragmatisk holdning i forhold til yogatradisjonens vitalistiske tenkemåte. Deretter skriver han inngående om hva å ta hensyn til ved utøvelse av yoga, med spesiell vekt på individuell tilpasning. Siste del av boken presenterer et utvalg av de mest vanlige yoga-øvelsene.
Selv om Moore knytter Alexanderteknikk-tenkningen til gjennomføringen av øvelsene kunne dette vært gjort mer konsekvent, særlig når det gjelder hvordan å gå inn i posisjonene. Boken er ikke for helt nybegynnere hverken innen yoga eller Alexanderteknikk. Praktisk erfaring fra yoga-timer vil komme godt med.
Som undertittelen sier -  en intelligent tilnærming til yoga som kan inspirere yoga-utøvere til å forbedre sin praksis.
Moore, David    . 2015. Einstien's Moon. ISBN-9780994262516 Pb
Publisert på  nytt med tittelen «Smart Yoga»
Moore, David. 2017. North Atlantic Books (US). ISBN-10: 1623171415 ISBN-13: 978-1623171414


Your Body, Your Voice
The Key to Natural Singing and Speaking
Theodore Dimon
God bok som anbefales alle som har noe med stemmebruk å gjøre. Forklarer på en overbevisende måte hvordan pust og stemme er avhengig av organiseringen av resten av kroppen som system. Er logisk og anatomisk korrekt når det gjelder pust, register, «støtte» og «plassering». Beskriver hvordan du må jobbe for å avlære uvaner og oppnå fri bruk av stemmen.
Eneste lille minus er at Dimon mot slutten av boka bruker for mange ord og dermed blir en smule uklar i det avgjørende øyeblikk.
Dimon er selv Alexanderteknikk-lærer, men teknikken er ikke nevnt, ikke en gang i omtalen av forfatteren. Det er høyst merkverdig. Selve konseptet presentert i boken, og begrepsbruk og øvelser, er hentet fra Alexanderteknikken.  Hvis det er taktiske hensyn fra en akademiker som nødig vil assosieres med det «alternative» kan man forstå unnlatelsen, men den kan også synes uærlig.
Når Dimon skriver «you will understand a completely new and revolutionary principle in vocal production» er han over hundre år for sent ute. Men informasjonen er ikke foreldet, snarere akutt påkrevd for alle interessert i stemmebruk. Ikke vent med å kjøpe denne.

Dimon, Theodore 2011, North Atlantic Books ISBN 978-1-58394-320-5


Your Guide to the Alexander Technique
John Gray
Er mer omfattende enn de fleste introduksjonsbøker. Den er mer en slags arbeidsbok for den som allerede tar, eller har tatt timer. Innholdet er ordnet etter stadier i læringsprosessen. Forfatteren gjør grundig rede for sentrale elementer i teknikken. Han går gjennom aktiviteter ofte brukt i timene, og gir råd om hvordan å arbeide med seg selv.
Gray, John 1994 (1990) Victor Gollancz Ltd ISBN 0-575-05790-4

Your Innate Power
To achieve health, integration, freedom
Based on the Techniques of Vittoz, Bates and Alexander
Olive Lyle Brown
Lettlest selvutviklingsbok i noen og tyve korte kapitler, skrevet i korte bastante setninger. Budskapet er at fysisk og mental helse kan bedres gjennom økt bevissthet. Metoden som presenteres beskrives som «the readaptive method» og går ut på å styrke tre av hjernens funksjoner: «receptivity, concentration and will» gjennom økt oppmerksomhet om egne handlinger og tanker.
Vekt blir lagt på at oppmerksomheten må utover, ikke bare innover. Som oppmerksomhetstrening kan dette fungere, men forklaringene er vitalistiske og pseudovitenskapelige. Læreren er  ment å kunne med hånden på elevens panne føle «vibrasjoner» av elevens hjerneaktivitet. (Vittoz). Bates’ ideer om synsfunksjonens påvirkning på alle andre funksjoner blandes inn mot slutten av boken.
Boken er alternativ, anti-vestlig og anti-vitenskapelig; medrivende, mest svada, men kan inspirere til mer oppmerksomhet i hverdagen. Her og der finnes nyttige tips.  Et interessant spørsmål er hvor mye at dette er Alexanderteknikk. Ikke nok til at boken unngår å havne i kategorien «dårlige bøker».

Lyle Brown, Olive. (1967) 2010. Your Innate Power. Mouritz ISBN 978-0-9543522-3-3 Pb


Your Natural up
Human Hardwiring and the Alexander Technique
Marjean McKenna
Forfatteren er opptatt av at evolusjonen har gitt oss forutsetninger for bevegelsene. Vi er virveldyr som går med hodet først. McKenna presenterer det å krabbe på alle fire som et slags universalmiddel for å organisere kroppen på en god måte. I kapitlene om undervisningen og om anvendelse av teknikken i dagliglivet blir aktiviteter som ikke alltid blir så mye brukt i tradisjonell Alexanderteknikk-undervisning anvendt som eksempler; å krabbe, sitte på huk og rotasjonsbevegelser. Boken har mange bilder av mennesker i bevegelse, mange av dem er tegninger basert på fotografier. Bokens illustratør har gitt bildene et helhetlig preg.
Hvem forfatteren henvender seg til er uklart. Kapittelet om Alexander inneholder for eksempel mye irrelevant informasjon for en nybegynner. Det samme gjelder tillegget som utgjør omtrent en tredel av boken. Det er flere titalls sider med sitater fra Alexanderteknikk-lærere. De kan være tankevekkende, men meningsløse for den som er ukjent med teknikken.
Boken inneholder uvanlig mange referanser og flere lister med anbefalt litteratur og referanselitteratur. Ved første øyekast gir det inntrykk av «vitenskapelig» publikasjon. Etter hvert oppdager du at mange av sitatene ikke har referanser, eller at tekstene i notene bak i boken ikke inneholder ny informasjon. Når boken også har et eget kapittel om «tensegrity», som ikke er en vitenskapelig holdbar modell for kroppens fysiologi, skjønner du at forfatteren gjør et mislykket forsøk på å være seriøs.
Forfatteren har bakgrunn fra dans. Hun ville bidratt med en helt ok bok om hun hadde holdt seg til det hun hadde greie på. Av denne kan du la deg inspirere, men du må ta informasjonen med en klype salt.
McKenna, Marjean. 2017. Your Natural Up: Human Hardwiring and the Alexander Technique. Marjean McKenna. ISBN-10: 0692759484 ISBN-13: 978-0692759486 Pb

Zone Mind, Zone Body
How to break through to new levels of fitness and performance – by doing less!
Roy Palmer
Alexanderteknikk-tilnærming til sport og trening, men uten bruk av Alexanderteknikk terminologi. Fokus er på å være tilstede i øyeblikket, og å unngå hemmende uvaner.
Palmer trekker ofte inn sportspsykologi og psykologisk forskning, men uten å komme med henvisninger. Forskningsresultater tolker han på sin egen måte, og trekker det litt vel langt. Når han samtidig presenterer unøyaktig informasjon om anatomi og fysiologi gir det et amatørmessig inntrykk.
Men Palmer skriver veldig morsomt og underholdende, og om denne boken får noen til å ta ut ørepluggene under trening og lytte til seg selv i stedet har boken gjort god nytte for seg.
Palmer, Roy. 2006. Ecademy Press ISBN 1-905823-06-1, 978-1-905823-06-2

Til toppen av siden